Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie pracowników socjalnych

Interpelacja w sprawie pracowników socjalnych

W dniu 28 lutego Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie pracowników socjalnych.

 

 

Szanowna Pani Minister,

 

Obecny status prawny pracownika socjalnego, jego uprawnienia i obowiązki, a także warunki pracy i płacy nie odpowiadają roli społecznej,  jaką zawód ten odgrywa oraz wyzwaniom, jakie stawiają przed pracownikami socjalnymi szybko postępujące zmiany społeczno-ekonomiczne.

W ustawie  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  brakuje precyzyjnych regulacji stwarzających odpowiednie warunki do skutecznego i bezpiecznego wykonywania tego zawodu. Ustawa nie uwzględnia profesjonalizacji pracy pracowników socjalnych oraz poszerzającego się zakresu i liczby ich zadań.

W zakresie zadań pomocy społecznej pozostaje pomoc osobom i rodzinom z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej i wiele innych.

Pomoc społeczna obejmuje duży zakres zadań, który stale się powiększa. Polityka Państwa zmierzająca do pomocy osobom i rodzinom dotkniętym ww. problemami                                 i nieszczęściami opiera się w pierwszej kolejności na profesjonalizmie i zaangażowaniu osób wykonujących zawód pracownika socjalnego – stąd zapewnienie odpowiednich warunków wykonywania tego zawodu, w tym związanych z ich bezpieczeństwem, jest sprawą priorytetową.

Pracownicy socjalni postulują o zmianę statusu pracownika socjalnego, m.in. uznanie tego zawodu za zawód szczególnego ryzyka oraz o nadanie im statusu funkcjonariusza publicznego, a także o szereg zmian w zakresie warunków pracy i szkoleń, bezpieczeństwa  i higieny pracy, wynagrodzeń oraz uprawnień analogicznych, jakie przysługują pracownikom ochrony zdrowia.

 

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

 

  1. Czy ministerstwo planuje zmiany w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  w powyższym zakresie dotyczącym pracowników socjalnych albo wydanie rozporządzeń, które wprowadzą takie zmiany?
  2. Czy ministerstwo rozważa powołanie rzecznika praw socjalnych?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

1 kwietnia Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją  interpelację w sprawie pracowników socjalnych.

Obecnie trwają prace związane z przewidywaną nowelizacją ustawy o pomocy społecznej. Cześć zgłoszonych propozycji zmian jest wstępnie uwzględniona w pracach legislacyjnych. Będą one poddane ocenie, gdy projekt ustawy zostanie przekazany do konsultacji. Należy jednak zauważyć, że większość zagadnień związanych z wykonywaniem zawodu pracownika socjalnego wykracza poza ustawę o pomocy społecznej.

Odnosząc się do zagadnień związanych ze statusem pracownika socjalnego informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekty PO WER, których zakres koncentruje się na wzmocnieniu potencjału instytucji pomocy i integracji społecznej. Między innymi realizowane są projekty ukierunkowane na poprawę kwalifikacji pracowników socjalnych poprzez ich uczestnictwo w działaniach edukacyjnych (studia dla aspirantów pracy socjalnej, specjalizacje w zawodzie pracownik socjalny, szkolenia w zakresie streetworkingu, specjalizacji organizacji pomocy społecznej):

  • szkolenia specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego – 1328 pracowników socjalnych ukończyło specjalizację
  • studia I i II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej – 64 osoby ukończyły studia;
  • działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenie z zakresu streetworkingu – 500 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zostanie objętych szkoleniami;
  • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej dla osób kierujących schroniskami dla osób bezdomnych – 250 osób zostanie objętych szkoleniami specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej.
  • projekt polegający na wypracowaniu trzech nowych specjalności specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny – wsparciem zostanie objętych 150 osób;
  • projekt szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej – planowane jest objęcie wsparciem 2 495 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej (realizacja projektu rozpocznie się w I kwartale 2019 r.).

Łącznie, do roku 2020, zostanie objętych wsparciem edukacyjnym 6 634 kluczowych pracowników instytucji pomocy, i integracji społecznej.

Realizowany jest również projekt obejmujący działania dotyczące wzmocnienia roli pracy socjalnej w działaniach ośrodków pomocy społecznej poprzez oddzielenie jej od czynności administracyjnych wykonywanych przez ośrodek. Do chwili obecnej wsparciem zostało objętych 93 ośrodki pomocy społecznej (docelowo 200 ośrodków z możliwością zwiększenia tej liczby). W ocenie resortu pozwoli to na rozdzielenie świadczenia pomocy finansowej od świadczenia usług i pracy socjalnej dostosowanej do różnych potrzeb osób i grup społecznych i będzie skuteczniejszą odpowiedzią na problemy społeczne występujące w poszczególnych jednostkach samorządów terytorialnych, zgodnie z opracowaną i realizowaną gminną lub powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych.

Powyższe działania projektowe umożliwią, w dalszej przyszłości podjęcie działań, w tym działań legislacyjnych, pozwalających na poprawę warunków pracy kadry pomocy społecznej oraz warunków świadczenia pomocy społecznej.

Natomiast w kwestii związanej z powołaniem rzecznika praw socjalnych, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie planuje powołania takiego organu.

 

 

      

 

 

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close