Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień powstał 29 stycznia 2016 roku. Obecnie tworzy go 10 Posłów. Poseł Małgorzata Zwiercan jest przewodniczącą tego Zespołu.

W skład Zespołu wchodzą następujące Posłanki i Posłowie:

  • Barbara Chrobak /Kukiz15/
  • Marek Jakubiak /Kukiz15/
  • Kornel Morawiecki /WiS/
  • Agnieszka Ścigaj /Kukiz15/
  • Grzegorz Długi /Kukiz15/
  • Stefan Romecki /Kukiz15/
  • Henryka Stycharska-Krzywonos /PO/
  • Paweł Skutecki /Kukiz15/
  • Krystyna Wróblewska /PiS/
  • Małgorzata Zwiercan /WiS/

 

Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień  odbył trzy posiedzenia o charakterze organizacyjnym i przygotowawczym. Czwarte posiedzenie Zespołu, z dnia 19.05.2016 r. było pierwszym, które odbyło się z udziałem zaproszonych gości, ekspertów i specjalistów. Miało ono charakter roboczy. Jego celem było usystematyzowanie aktualnej wiedzy w dziedzinie profilaktyki uzależnień i określenie dominujących trudności w efektywnej realizacji oddziaływań zapobiegawczych. Od tego momentu posiedzenia Zespołu odbywają się regularnie, w trakcie posiedzeń Sejmu, z udziałem specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom.

Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień powstał w związku ze zmieniającą się rzeczywistością i nowymi wyzwaniami dziedziny uzależnień. Zauważalna jest potrzeba dostosowania obowiązujących uregulowań prawnych do istnienia zjawisk, między innymi takich jak: nowe substancje psychoaktywne, w tym dopalacze, uzależnienia behawioralne, coraz bardziej kompleksowe postrzeganie profilaktyki i zapobiegania uzależnieniom, istnienie ośrodków terapii uzależnień oferujących usługi niefinansowane ze środków publicznych, stale poszerzające się zapotrzebowanie na profesjonalną psychoterapię uzależnień oraz na wsparcie psychologiczne dla rodzin osób uzależnionych. Głównym celem istnienia Zespołu jest stworzenie nowego aktu prawnego – ustawy, w sposób kompleksowy obejmującej, obecne i przyszłe potrzeby systemu zapobiegania, przeciwdziałania i terapii uzależnień. Słuszne jest wykorzystanie sprawdzonych, dobrze funkcjonujących rozwiązań ustawowych, przy zmianie dotychczasowych, nierealizujących aktualnych potrzeb systemu, uregulowań określonych w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

W realizację głównego celu wpisane są kilkuletnie konsultacje w ramach posiedzeń Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień z gronem profesjonalistów, specjalistów i praktyków zapobiegania, przeciwdziałania i terapii uzależnień. W związku z przekonaniem, że tylko działania oparte na pełnej współpracy mogą przynieść realną korzyść, pragniemy zaprosić do wspólnego działania wszystkie zaangażowane w dziedzinę uzależnień osoby i instytucje. Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień pozostają otwarci na Państwa inicjatywy oraz propozycje zagadnień, które wzbogacą Plan Pracy Zespołu.

Przewodnicząca Zespołu, poseł Małgorzata Zwiercan podjęła szereg interwencji dotyczących systemu przeciwdziałania uzależnieniom. Należą do nich m.in.:

 

Interpelacja nr 28074 w sprawie wprowadzenia zmian w regulacjach prawnych, które otworzą możliwość korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych osobom znajdującym się w grupie zagrożonej uzależnieniami, ze względu na problemowe korzystanie z nowych technologii lub substancji psychoaktywnych 

Interpelacja nr 27620 w sprawie zmian zmierzających do uwzględnienia problematyki uzależnień w programach nauczania na kierunkach lekarskich

Interpelacja nr 7368 w sprawie orzekania przez sąd nawiązki na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii

Interpelacja nr 7122 w sprawie kwestionowania przez NFZ należności za świadczenia opieki zdrowotnej udzielane członkom rodzin osób uzależnionych

Interpelacja nr 7117 w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej członkom rodzin osób uzależnionych

Interpelacja nr 5975 w sprawie centralizacji poboru opłat za hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu

Interpelacja nr 5610 w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Interpelacja nr 5021 w sprawie wykorzystywania przez samorządy gmin dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Interpelacja nr 4922 w sprawie podziału dochodu samorządów gmin i województw z zezwoleń, określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Interpelacja nr 4919 w sprawie przepisów regulujących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych

Interpelacja nr 4918 w sprawie pozyskiwania przez samorządy województw dochodów z opłat za hurtowy obrót napojami alkoholowymi

Interpelacja nr 4824 w sprawie zmiany organizacji systemu leczenia uzależnień

Interpelacja nr 4291 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych

Interpelacja nr 3789 w sprawie kształcenia kompetencji wychowawczych nauczycieli

Interwencje podjęte przez członków Zespołu:

Apel do dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie „Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku”

Interpelacja nr 7330  w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty, które działają nielegalnie

Interpelacja nr 7715 w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty, które działają nielegalnie

Relacje z konferencji:

Relacja z Konferencji w Wandzinie 06.06 2019 r. 

Wystąpienia Pani Poseł Małgorzaty Zwiercan związane z tematyka uzależnień:

 

Wystąpienia

Wystąpienia Poseł Małgorzaty Zwiercan

16 lipca 2019 r. - XXXI posiedzenie: Możliwości prawnego uregulowania funkcjonowania ośrodków świadczących stacjonarną, całodobową terapię uzależnień, bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

16 lipca 2019 r.  odbyło się XXXI: Możliwości prawnego uregulowania funkcjonowania ośrodków świadczących stacjonarną, całodobową terapię uzależnień, bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

11 czerwca 2019 r. - XXX posiedzenie: Status zawodu certyfikowanego specjalisty psychoterapii uzależnień w systemie ochrony zdrowia.
19 lutego 2019 r. - XXVIII posiedzenie: Funkcjonowanie gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
11 grudnia 2018 r. - XXVII posiedzenie: Profil absolwenta specjalistycznego szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień
20 listopada 2018 r. - XXVI posiedzenie: Nowe technologie a dzieci i młodzież - zagrożenia i ich eliminacja, okiem specjalisty i praktyka.
9 listopada 2018 r. - XXV posiedzenie: Dyskusja nad projektem uchwały dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu

9 listopada 2018 r. odbyło się XXV Posiedzenie:

Dyskusja nad projektem uchwały dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu

Uchwała Zespołu

1 października 2018 r. - XXIV posiedzenie: System leczenia uzależnień od opioidów w Polsce.
17 września 2018 r. - Debata „Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży (w tym problematyka tzw. „dopalaczy”)

Debata „Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży (w tym problematyka tzw. „dopalaczy”), która odbyła się w Sejmie RP w dniu 17 września 2018 r.

 

Pełny zapis debaty Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży (17.09.2018)

10 września 2018 r. - XXIII Posiedzenie: Profilaktyka zachowań ryzykownych i uzależnień dzieci i młodzieży - wyzwania, możliwości, bariery.
2 lipca 2018 r. - XXII Posiedzenie Efekty wprowadzenia Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw.
4 czerwca 2018 r. - się XXI Posiedzenie Porno-kokaina na kliknięcie. Medyczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania współczesnej pandemii.

4 czerwca 2018 r. odbyło się XXI Posiedzenie

Porno-kokaina na kliknięcie. Medyczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania współczesnej pandemii. O godz. 13.30 briefing prasowy z udziałem poseł Małgorzaty Zwiercan, przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz posła Piotra Uścińskiego, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej

 

 

22 listopada 2017 r. - XX Posiedzenie 1. Ustawa o zawodzie terapeuty uzależnień: - bezpieczeństwo pacjentów korzystających ze świadczeń terapeutów - aktualny stan prawny pracy i świadczeń terapeutów uzależnień, - potrzeby środowiska terapeutów w zakresie pełnego prawnego uregulowana zasad wykonywania zawodu terapeuty uzależnień, - niebezpieczeństwa (prawne roszczenia odszkodowawcze) płynące z wykonywania zawodu terapeuty uzależnień bez ustalonego prawa wykonywania zawodu. 2. Terapia uzależnień w Domach Pomocy Społecznej.

22 listopada 2017 r. odbyło się XX Posiedzenie

 

1. Ustawa o zawodzie terapeuty uzależnień: – bezpieczeństwo pacjentów korzystających ze świadczeń terapeutów – aktualny stan prawny pracy i świadczeń terapeutów uzależnień, – potrzeby środowiska terapeutów w zakresie pełnego prawnego uregulowana zasad wykonywania zawodu terapeuty uzależnień, – niebezpieczeństwa (prawne roszczenia odszkodowawcze) płynące z wykonywania zawodu terapeuty uzależnień bez ustalonego prawa wykonywania zawodu.

2. Terapia uzależnień w Domach Pomocy Społecznej.

Transmisja z XX posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Pełny zapis przebiegu posiedzenia Zespołu ds. rozwiązywania Problemów Uzależnień

26 października 2017 r. - XIX Posiedzenie 1. Przekształcenie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz zwiększenie ich kompetencji o odpowiedzialność za realizację programów profilaktycznych i celowość wydatkowania gminnych funduszy na profilaktykę. 2. Koordynacja, nadzór czy współpraca z Zespołami Interdyscyplinarnymi ds. Przemocy w Rodzinie oraz Punktami Konsultacyjnymi? Praktyka i oczekiwania.``

26 października 2017 r. odbyło się XIX Posiedzenie

1. Przekształcenie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz zwiększenie ich kompetencji o odpowiedzialność za realizację programów profilaktycznych i celowość wydatkowania gminnych funduszy na profilaktykę.

2. Koordynacja, nadzór czy współpraca z Zespołami Interdyscyplinarnymi ds. Przemocy w Rodzinie oraz Punktami Konsultacyjnymi? Praktyka i oczekiwania.”

 

Transmisja z XIX posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Pełen zapis przebiegu XIX posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

13 czerwca 2017 r. - XVIII Posiedzenie 1. Ujednolicenie systemu szkolenia terapeutów uzależnień 2. Superwizja - rola, stan obecny, oczekiwania środowiska 3. Wykorzystanie rozwiązań stosowanych przez Wspólnotę AA i AN w programach szkolenia terapeutów uzależnień i leczeniu osób uzależnionych.

13 czerwca 2017 r. odbyło się XVIII Posiedzenie

1. Ujednolicenie systemu szkolenia terapeutów uzależnień

2. Superwizja – rola, stan obecny, oczekiwania środowiska

3. Wykorzystanie rozwiązań stosowanych przez Wspólnotę AA i AN w programach szkolenia terapeutów uzależnień i leczeniu osób uzależnionych.

Transmisja z XVIII posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Pełny zapis przebiegu XVIII posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. 

Superwizja – rola, stan obecny, oczekiwania środowiska.

26 maja 2017 r. - konferencja ``Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu`` pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.

26 maja o godz. 09:30 w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu” pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.

Konferencja – Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”.

 

Program konferencji 26_maja_2017

11 maja 2017 r. - XVII Posiedzenie 1. Rola Kościołów, katolickiego i innych, w pracy na rzecz trzeźwości i duszpasterstwa uzależnionych i ich rodzin. 2. Rola i znaczenie grup samopomocowych w pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom na przykładzie Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, Anonimowych Narkomanów oraz grup Al-Anon. 3. Współpraca placówek leczenia uzależnień z grupami samopomocowymi oraz Kościołem - stan obecny, oczekiwania.

11 maja 2017 r. odbyło się – XVII Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Porządek posiedzenia:

1. Rola Kościołów, katolickiego i innych, w pracy na rzecz trzeźwości i duszpasterstwa uzależnionych i ich rodzin.

2. Rola i znaczenie grup samopomocowych w pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom na przykładzie Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, Anonimowych Narkomanów oraz grup Al-Anon.

3. Współpraca placówek leczenia uzależnień z grupami samopomocowymi oraz Kościołem – stan obecny, oczekiwania.

 

Transmisja z XVII posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. 

Pełny zapis przebiegu XVII posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Sprawozdanie z XVII posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

20 kwietnia 2017 r. - XVI Posiedzenie. 1. Wpływ reklamy na konsumpcję napojów alkoholowych - reklama a nieletni, - wpływ reklamy na nasilanie się objawów głodu u osób uzależnionych. 2. Zakaz reklamy jako sposób na bezkosztowe ograniczenie spożycia alkoholu.

20 kwietnia 2017 r. odbyło się XVI Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Porządek posiedzenia:

1. Wpływ reklamy na konsumpcję napojów alkoholowych

– reklama a nieletni,

– wpływ reklamy na nasilanie się objawów głodu u osób uzależnionych.

2. Zakaz reklamy jako sposób na bezkosztowe ograniczenie spożycia alkoholu.

 

Transmisja z XVI posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. 

Pełny zapis przebiegu XVI posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Sprawozdanie z XVI posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. kwiecień 2017

22 marca 2017 r. - XV Posiedzenie. 1. Dostępność ekonomiczna napojów alkoholowych - polityka cenowa i akcyzowa rządu. 2. Podatek akcyzowy jako źródło finansowania profilaktyki i lecznictwa uzależnień. 3. Zmiana systemu naliczania podatku w zależności od zawartości alkoholu w piwie; brak definicji piwa oraz brak informacji o składzie alkoholu na etykietach napojów alkoholowych - praktyka i oczekiwania. 4. Dodatkowe źródła finansowana profilaktyki i lecznictwa uzależnień - uzależnienia behawioralne. Partycypacja samorządów w leczeniu uzależnień. Praktyka i oczekiwania.

22 marca 2017 r. odbyło się XV Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Porządek posiedzenia:

1. Dostępność ekonomiczna napojów alkoholowych – polityka cenowa i akcyzowa rządu.

2. Podatek akcyzowy jako źródło finansowania profilaktyki i lecznictwa uzależnień.

3. Zmiana systemu naliczania podatku w zależności od zawartości alkoholu w piwie; brak definicji piwa oraz brak informacji o składzie alkoholu na etykietach napojów alkoholowych – praktyka i oczekiwania.

4. Dodatkowe źródła finansowana profilaktyki i lecznictwa uzależnień – uzależnienia behawioralne. Partycypacja samorządów w leczeniu uzależnień. Praktyka i oczekiwania.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej materiałami:

Transmisja z XV posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Pełny zapis przebiegu XV posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Sprawozdanie z XV posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

 

23 luty 2017 r. - XIV Posiedzenie. Przyjęcie planu pracy na 2017 rok.

23 luty 2017 r. odbyło się XIV posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Porządek posiedzenie:

Przyjęcie planu pracy na 2017 rok.

Plan Pracy Zespołu na rok 2017

15 grudnia 2016 r. - XIII Posiedzenie. 1. Dostępność pomocy dzieciom wychowującym się w rodzinach z problemem uzależnienia - uzupełnienie. 2. Nowe substancje psychoaktywne i uzależnienia behawioralne - polityka krajowa i lokalna. 3. Leczenie substytucyjne - ograniczenia i potrzeby.

15 grudnia odbyło się XIII posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Porządek posiedzenie:

1. Dostępność pomocy dzieciom wychowującym się w rodzinach z problemem uzależnienia – uzupełnienie.

2. Nowe substancje psychoaktywne i uzależnienia behawioralne – polityka krajowa i lokalna.

3. Leczenie substytucyjne – ograniczenia i potrzeby.

 

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej materiałami:

Transmisja z XIII posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Pełny zapis przebiegu XIII posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Sprawozdanie z XIII posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. 

15 listopada 2016r. - XII Posiedzenie. ``1. System przeciwdziałania uzależnieniom wobec pacjentów uzależnionych o szczególnych potrzebach. 2. Dostępność pomocy terapeutycznej dla członków rodzin osób uzależnionych.``

5 listopada 2016 r. godz. godz. 10:00 odbyło się XII posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Porządek posiedzenia:

1. System przeciwdziałania uzależnieniom wobec pacjentów uzależnionych o szczególnych potrzebach (m.in. dzieci i młodzież, przewlekle chorzy, samotni rodzice opiekujący się małymi dziećmi, osoby z niepełnosprawnością).

2. Dostępność pomocy terapeutycznej dla członków rodzin osób uzależnionych.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej materiałami:

Transmisja z XII posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Pełny zapis przebiegu XII posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Sprawozdanie z XII posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. 

18 października 2016 r. - XI Posiedzenie. ``Pomoc społeczna oraz readaptacja społeczna osób uzależnionych.``

Celem XI posiedzenia zespołu było określenie kluczowych trudności, związanych z pomocą społeczną oraz readaptacją społeczną osób uzależnionych, a także próba wskazania niezbędnych do przeprowadzanie zmian systemowych.
Na ważność przedmiotu posiedzenia wskazywali w swoich wypowiedziach przede wszystkim zapraszani goście – praktycy i eksperci dziedziny leczenia uzależnień.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej materiałami:

Transmisja z XI posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Pełny zapis przebiegu XI posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Sprawozdanie z XI posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

07 października 2016 r. - X Posiedzenie. ``1. Polityka ograniczania dostępności alkoholu - zakres podejmowanych działań i analiza skutków. 2. Gminne punkty konsultacyjne - miejsce w systemie przeciwdziałania uzależnieniom.`

X posiedzenie zespołu służyło scharakteryzowaniu istniejących trudności w realizacji polityki ograniczania dostępności alkoholu.
Dotyczą one przede wszystkim obowiązujących zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz realizacji prawa w tym zakresie przez samorządy. W trakcie posiedzenia dokonano także oceny funkcjonowania gminnych punktów konsultacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej materiałami:

Transmisja z X posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Pełny Zapis Przebiegu X posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Sprawozdanie z X posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

15 września 2016 r. - IX Posiedzenie. ``Konsultant krajowy i konsultanci wojewódzcy w systemie przeciwdziałania uzależnieniom - oczekiwane zmiany``.

Dyskusja podczas posiedzenia Zespołu była poświęcona szukaniu alternatyw, dla wadliwego systemu organizacji nadzoru merytorycznego i reprezentowania dziedziny przeciwdziałania i leczenia uzależnień.
Tematyka posiedzenia skoncentrowana była na ocenie potrzeby powołania funkcji konsultanta krajowego oraz konsultantów wojewódzkich.

Posiedzenie zespołu pozwoliło na wytyczenie kilku kierunków zmian systemowych, które mogą wpłynąć na poprawę jakości przeciwdziałania uzależnieniom.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej materiałami:


Pełny Zapis przebiegu posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Transmisja z IX posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Sprawozdanie z IX posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

21 lipca 2016 r. - VIII Posiedzenie. Taryfikacja świadczeń w zakresie leczenia uzależnień. Rola i efektywność GKRPA.

21 lipca 2016 r. odbyło się VIII posiedzenie Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele: Najwyższej Izby Kontroli, , Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii,  Wojewódzkich Ośrodków Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz organizacji pozarządowych, a także praktycy dziedziny zapobiegania uzależnieniom.

Podczas posiedzenia zrealizowano następujący porządek posiedzenia:

1) Taryfikacja świadczeń w zakresie leczenia uzależnień dokonana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przedstawiona w
projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu
w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
2) Dotychczasowe trudności, obecne i przyszłe wyzwania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3) Procedura zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu.

Zapraszamy do skorzystania z poniżej udostępnionych materiałów:

6 lipiec 2016 - VII Posiedzenie. Dostępnosć leczenia osób uzależnionych i członków ich rodzin

6 lipca 2016 roku odbyło się VII posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Tematem VII spotkania była dostępność leczenia osób uzależnionych i członków ich rodzin w Polsce, oraz stan prawny placówek organizujących całodobowe i stacjonarne pobyty pacjentów w ramach terapii uzależnień nie wpisanych do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Transmisja z VII posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Pełen zapis VII posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Sprawozdanie_z VII posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

22 czerwiec 2016 - VI Posiedzenie. Utrzymywanie podziału, czy połączenie instytucji w systemie przeciwdziałania uzależnieniom? Wady i zalety obecnej organizacji systemu.

W dniu 22 czerwca 2016 roku odbyło się VI posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Przedmiotem posiedzenia była analiza obecnego systemu przeciwdziałania
uzależnieniom. Szczególną uwagę poświęcono organizacji działań na szczeblu krajowym i wojewódzkim.

Zapraszamy do skorzystania z poniżej udostępnionych materiałów:

Transmisja z VI posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Pełen zapis VI posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Sprawozdanie z VI posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

9 czerwca 2016 - V Posiedzenie. Efektywne wykorzystywanie środków z opłat za wydawanie przez gminy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

      W dniu 9 czerwca 2016 roku odbyło się V posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Tematem spotkania było:

      Efektywne wykorzystywanie środków z opłat za wydawanie przez gminy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Zdrowia, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Urzędów Wojewódzkich, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Wojewódzkich Ośrodków Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, a także przedstawiciele organizacji społecznych.

Zapraszamy do skorzystania z poniżej udostępnionych materiałów dotyczących posiedzenia Zespołu z dn. 09.06.2016:

Transmisja z V posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Pełen zapis V posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Sprawozdanie z V posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Analiza dystrybucji środków publicznych przeznaczonych w Polsce na profilaktykę uzależnień w 2013 roku – raport Fundacji Praesterno, 2015

19 maj 2016 - IV Posiedzenie. Czy jest możliwa efektywna profilaktyka uzależnień?

W dniu 19 maja 2016 roku odbyło się IV posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Tematem posiedzenia była dyskusja:  Czy jest możliwa efektywna profilaktyka uzależnień? Ścieżki rozwoju profilaktyki uzależnień?

Pełen zapis IV posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Sprawozdanie z IV posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Opinia w sprawie społecznej odpowiedzialności producentów alkoholu w Polsce za profilaktykę uzależnień

Transmisja z IV posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. rozwiązywania Problemów Uzależnień

31 maj 2016 - III Posiedzenie. Zatwierdzenie planu pracy PZdsRPU

III posiedzenie  Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień odbyło się 31 marca 2016 roku. Podczas posiedzenia zatwierdzono Plan pracy Zespołu.

10 marzec 2016 - II Posiedzenie. Omówienie planu pracy PZdsRPU

II posiedzenie  Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień odbyło się 10 marca 2016 roku. Podczas posiedzenia omówiono plan pracy Zespołu.

25 luty 2016 - I Posiedzenie PZdsRPU. Wybór Prezydium Zespołu

I posiedzenie  Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień odbyło się 25 lutego. Podczas posiedzenia dokonano wyboru prezydium zespołu.

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close