Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie wdrożenia ogólnopolskiego programu budowy i remontu dróg lokalnych (gminnych i powiatowych).

Interpelacja w sprawie wdrożenia ogólnopolskiego programu budowy i remontu dróg lokalnych (gminnych i powiatowych).

W dniu 13 kwietnia 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan złożyła interpelację do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie wdrożenia ogólnopolskiego programu budowy i remontu dróg lokalnych (gminnych i powiatowych).

Szanowny Panie Ministrze!

Stan lokalnych dróg w Polsce nie jest powodem do zadowolenia. Drogi są wąski, nie mają wyznaczonych zatoczek autobusowych i zamontowanych odpowiednich progów zwalniających , ale co gorsza mają często uszkodzoną nawierzchnie. Taki stan dróg sprawia, że stanowią one poważne niebezpieczeństwo dla poruszających się na nich rowerzystów, pieszych i kierowców. W budżetach gmin i powiatów brakuje najczęściej środków na tak poważne inwestycje lokalne.

W związku z powyższymi chciałabym prosić o następujące informacje:

  1. Czy w ministerstwie trwają prace nad stworzeniem holistycznego systemu, który zakładałby budowę i remont dróg lokalnych?
  2. Czy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje przesuwanie środków budżetowych, na wdrożenie ogólnopolskiego programu budowy i remontu dróg lokalnych?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

W dniu 9 maja 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała od Ministra Infrastruktury i Budownictwa  odpowiedź na interpelację w sprawie wdrożenia ogólnopolskiego programu budowy i remontu dróg lokalnych (gminnych i powiatowych).

Resort infrastruktury i budownictwa zdaje sobie sprawę z faktu, że stan techniczny dróg lokalnych jest bardzo zróżnicowany. Zdaniem resortu niezwykle istotne jest, aby infrastruktura drogowa na terenie całego kraju była możliwie ujednolicona, jeżeli chodzi o parametry techniczne, mające wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, a jednocześnie kształtowana w sposób elastyczny, w zależności od funkcji, jaką pełni lokalnie, oraz od otoczenia, w którym jest zlokalizowana.

W dniu 8 września 2015 r. uchwałą nr 154/15 został ustanowiony program wieloletni pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Przewiduje on udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych  w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 5b ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych.

Celem do którego dąży minister właściwy ds. transportu poprzez realizację Programu jest stworzenie bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej. Do grona potencjalnych beneficjentów Programu należy ogółem 2859 jednostek samorządu terytorialnego (314 powiatów, 2479 gmin, 66 miast na prawach powiatu).

Źródłami finansowania realizacji Programu są środki z budżetu państwa przeznaczone na dotacje oraz środki przeznaczane przez gminy i powiaty na pokrycie ich wkładów własnych. Na dotacje w latach 2016-2019 przeznaczone zostaną środki budżetu państwa w łącznej kwocie 4 mld zł.

Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu został przeprowadzony w dniach  1-30 października 2015 r. Pierwsza edycja dofinansowań w ramach Programu jest aktualnie realizowana (począwszy od 1 stycznia 2016 r.). Do 16 urzędów wojewódzkich wpłynęło ogółem 1645 wniosków na kwotę ponad 1,7 mld zł. Dostępna kwota na rok 2016 to 800 mln zł. Na chwilę obecną (stan na 5 maja 2016 r.) pozwala to na dofinansowanie  512  zadań na drogach powiatowych i gminnych. Zaznaczyć należy, iż w przypadku uzyskania oszczędności poprzetargowych, do realizacji będą kierowane kolejne zadania  z list rankingowych.

Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu odbędzie się we wrześniu br. Ogłoszenia ukażą się na stronach internetowych urzędów wojewódzkich. Warto wskazać, iż dostępna będzie wyższa kwota tj. 1 mld zł (w roku bieżących przeznaczono na realizację 800 mln zł).

 

Z poważaniem

Jerzy Szmit

Podsekretarz Stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close