Interpelacje

Kwestię interpelacji poselskich

reguluje art. 192 oraz art.193

Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej:

Art. 192. Interpelacja

1. Posłowi przysługuje prawo złożenia interpelacji w sprawach o zasadniczym charakterze i odnoszących się do problemów związanych z polityką państwa.

2. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania oraz powinna być skierowana zgodnie z właściwością interpelowanego.

3. Interpelację składa się w formie pisemnej na ręce Marszałka Sejmu.

4. Prezydium Sejmu pozostawia bez biegu interpelację, która nie spełnia wymogów określonych w ust. 1 i 2.

5. Prezydium Sejmu może zażądać skreślenia z interpelacji zwrotów sprzecznych z zasadami etyki poselskiej, pod rygorem nieprzyjęcia interpelacji.

6. Marszałek Sejmu przesyła interpelację niezwłocznie interpelowanemu.

7. Informacja o złożonych interpelacjach oraz teksty interpelacji, którym Prezydium Sejmu nadało bieg, są udostępniane w Systemie Informacyjnym Sejmu.

Art. 193. Odpowiedź na interpelację

1. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania interpelacji.

2. Odpowiedź pisemną składa się na ręce Marszałka Sejmu. Marszałek Sejmu przesyła odpowiedź na interpelację interpelantowi. Informacje o nadesłanych odpowiedziach na interpelacje, braku odpowiedzi na nie oraz teksty nadesłanych odpowiedzi są udostępniane w Systemie Informacyjnym Sejmu.

3. W razie uznania odpowiedzi, o której mowa w ust. 2, za niezadowalającą interpelant może zwrócić się do Marszałka Sejmu o wystąpienie do interpelowanego z żądaniem dodatkowych wyjaśnień na piśmie, uzasadniając przyczyny nieprzyjęcia odpowiedzi. Z wnioskiem takim można wystąpić tylko raz, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania niezadowalającej odpowiedzi. Dodatkowe wyjaśnienia udzielane są przez interpelowanego w terminie 21 dni od dnia otrzymania żądania dodatkowych wyjaśnień.

 

Interpelacje

  Interpelacja w sprawie pacjentów z niewydolnością serca.

  W dniu 30 kwietnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie pacjentów z niewydolnością serca.   Szanowny Panie Ministrze,   Problemy związane z chorobami sercowo-naczyniowymi należą do jednych z najczęściej występujących w Polsce. Stres, szybkość życia i nieprawidłowa dieta sprawiają, że choruje coraz więcej Polek i Polaków, głównie osób

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie  stwierdzania zgonu u osób, które umarły w domu.

  W dniu 30 kwietnia 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie  stwierdzania zgonu u osób, które umarły w domu.   Szanowny Panie Ministrze,   Sprawa stwierdzania zgonów u osób, które zmarły w domu regulowana jest w Polsce Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie poprawy systemu leczenia kobiet z mięśniakami macicy

  W dniu 29 kwietnia 2019 roku Poseł Interpelacja do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie poprawy systemu leczenia kobiet z mięśniakami macicy Szanowny Panie Ministrze, Problem mięśniaków macicy dotyczy wielu kobiet w różnym wieku, ale przede wszystkim dotyka kobiet, które planują mieć dzieci. Mięśniaki macicy są bowiem jedną z najczęstszych przyczyn poronień, a ich nieleczenie

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa naszego kraju.

  W dniu 23 kwietnia 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa naszego kraju.   Szanowny Panie Ministrze, Od kilku lat w Polsce toczy się debata dotycząca przyszłości i rozwoju Marynarki Wojennej. Docierają do mnie sygnały, że w tych rozważaniach brakuje kompleksowego postrzegania bezpieczeństwa morskiego

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie ustawowego uhonorowania wysiedlonych w latach 1939-1940 gdynian i przyznanie im należnej rekompensaty.

  W dniu 27 marca 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Pani Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustawowego uhonorowania wysiedlonych w latach 1939-1940 gdynian i przyznanie im należnej rekompensaty.   Szanowna Pani Minister,   Do Komisji Polityki Senioralnej, której mam zaszczyt przewodniczyć, wpłynął list Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych, którzy czynią starania,

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie biletów ulgowych w klasie I.

  W dniu 25 marca 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie biletów ulgowych w klasie I. Szanowny Panie Ministrze, rząd Mateusza Morawieckiego dba o interes osób niepełnosprawnych i osób starszych. Podpisano już porozumienie pomiędzy PFRON a PKP S.A. w sprawie promocji zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz m.in. przeszkolenia pracowników

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie przejazdów kolejowo-drogowych w Gdyni

  W dniu 25 marca 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie przejazdów kolejowo-drogowych w Gdyni Szanowny Panie Ministrze, przejazdy i przejścia umożliwiają bezpieczne przekraczanie linii kolejowych, choć obecnie na ważnych drogach i liniach kolejowych o dużym natężeniu ruchu dąży się do budowy wiaduktów. Obecnie prowadzona jest w

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie pracowników socjalnych

  W dniu 28 lutego Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie pracowników socjalnych.     Szanowna Pani Minister,   Obecny status prawny pracownika socjalnego, jego uprawnienia i obowiązki, a także warunki pracy i płacy nie odpowiadają roli społecznej,  jaką zawód ten odgrywa oraz wyzwaniom, jakie

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie refundacji leku dla pacjentów chorych na przewlekłą białaczką szpikową i ostrą białaczkę limfobiastyczną

  W dniu 28 lutego 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie refundacji leku dla pacjentów chorych na przewlekłą białaczką szpikową i ostrą białaczkę limfobiastyczną.   Szanowny Panie Ministrze,   Do mojego biura poselskiego wpłynęła petycja pacjentów chorych na przewlekłą białaczkę szpikową i ostrą białaczkę limfobiastyczną, których marzeniem

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie dopuszczania pojazdów biorących udział w rajdach samochodowych do ruchu drogowego.

  W dniu 26 lutego 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie dopuszczania pojazdów biorących udział w rajdach samochodowych do ruchu drogowego.   Szanowny Panie Ministrze, W Polsce każdy pojazd samochodowy, który ma zostać włączony do ruchu drogowego, musi być zarejestrowany, przejść badanie techniczne oraz mieć ważną polisę

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie zmian w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego

  w dniu 20 lutego 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro w sprawie zmian w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego.   Szanowny Panie Ministrze,   W Sejmie RP procedowany jest właśnie senacki projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego.

  Czytaj więcej
  Interpelacja dotycząca zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r., a także Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r.  o nawozach i nawożeniu

  W dniu 18 lutego 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Aranowskiego dotycząca zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania, a także Ustawy z dnia 10 lipca 2007

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie chorych na raka płuc oraz nowotwory głowy i szyi.

  W dniu 18 lutego 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie chorych na raka płuc  oraz nowotwory głowy i szyi.   Szanowny Panie Ministrze,   Na nowotwory umiera w Polsce rocznie około 100 tysięcy osób. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ta niebezpieczna choroba wymaga szczególnej profilaktyki oraz

  Czytaj więcej
  Zapytanie w sprawie dowozu młodzieży niepełnosprawnej do szkół.

  W dniu 14 lutego 2019 roku grupa Posłanek wystosowała zapytanie  do ministra Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej w sprawie dowozu młodzieży niepełnosprawnej do szkół. Szanowna Pani Minister, Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 1669) obowiązkiem gminy jest: 1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie podwyżek dla pracowników sądów.

  W dniu 13 lutego 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro w sprawie podwyżek dla pracowników sądów.   Szanowny Panie Ministrze,   Od kilku miesięcy pracownicy sądów protestują przeciwko niskim zarobkom. Jak twierdzi Pani, która zgłosiła się do mojego biura poselskiego, jako starszy sekretarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Gdyni,

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie sprzedaży w Internecie produktów reklamowanych jako leki

  W dniu 7 lutego 2019 roku Poseł Małgorzat Zwiercna wystosowała do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie sprzedaży w Internecie produktów reklamowanych jako leki   Szanowny Panie Ministrze, We współczesnym świecie wielu konsumentów nabywa produkty poprzez Internet. Dzieje się tak również z substancjami, prezentowanymi jako leki. W swoich reklamach i rekomendacjach sprzedający obiecują wyjątkowo

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

  W dniu 25 stycznia 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Pana Marka Gróbarczyka Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.   Szanowny Panie Ministrze,   Ustawa o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków reguluje zasady dostarczania wody do naszych domów

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie dopuszczalnych norm hałasu i ekranów akustycznych

  W dniu 23 stycznia 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan przygotowała interpelację do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie dopuszczalnych norm hałasu i ekranów akustycznych. Szanowny Panie Ministrze, w Polsce obowiązują bardzo restrykcyjne limity hałasu. Z tego powodu  postawiono dużą liczbę ekranów akustycznych, szczególnie wzdłuż naszych autostrad. Często znajdują się one jednak w miejscach niezabudowanych,

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie nowelizacji ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich

  W dniu 15 stycznia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Inwestycji i Rozwoju Pana Jerzego Kwiecińskiego w sprawie nowelizacji ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich   Szanowny Panie Ministrze,     9 listopada 2018 roku Sejm RP wprowadził ustawę o Kołach Gospodyń Wiejskich. 26 listopada 2018 r. ustawa  regulująca formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

  W dniu 28 grudnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Pani Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich   Szanowna Pani Minister,

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie nowelizacji kodeksu karnego

    W dniu 12 grudnia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  w sprawie nowelizacji kodeksu karnego Szanowny Panie Ministrze, W Polsce wciąż przestępcy dopuszczający się  najbardziej okrutnych przestępstw otrzymują łagodne kary. Od dłuższego czasu Pan Minister zapowiada zaostrzenie kar za najpoważniejsze  i najbardziej brutalne przestępstwa. Do dziś jednak Ministerstwo nie zaprezentowało projektu ustawy. Proszę

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie wprowadzenia zmian w regulacjach prawnych

  W dniu 5 grudnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie wprowadzenia zmian w regulacjach prawnych, które otworzą możliwość korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych osobom znajdującym się w grupie zagrożonej uzależnieniami ze względu na problemowe korzystanie z nowych technologii lub substancji psychoaktywnych Szanowny

  Czytaj więcej
  Interpelacja sprawie ustawy odorowej

  W dniu 20 listopada 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka sprawie ustawy odorowej.   Szanowny Panie Ministrze,   Gnojowica, którą stanowią m.in. resztki pasz, odchody, środki dezynfekcji przechowywana jest w szambie od kilku miesięcy do pół roku. W tym czasie zachodzą procesy gnilne, ale też wydzielają się gazy

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie polskich dworców kolejowych

  W dniu 20 listopada Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie polskich dworców kolejowych   Szanowny Panie Ministrze,   PKP S.A. zarządza ponad 2,5 tysiącem dworców kolejowych, z czego blisko 600 obsługuje ruch pasażerski. Jak wynika ze strony PKP do 2023 roku zmodernizowanych zostanie 186 dworców kolejowych. Cieszy mnie, że

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie stosowania ścieku gnojowicy

  W dniu 20 listopada 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowskiego w sprawie stosowania ścieku gnojowicy.   Szanowny Panie Ministrze,   Gnojowica, którą stanowią m.in. resztki pasz, odchody, środki dezynfekcji przechowywana jest w szambie od kilku miesięcy do pół roku. W tym czasie zachodzą procesy gnilne, ale

  Czytaj więcej
  Interpretacja w sprawie uczniów z chorobą przewlekłą w szkole

  W dniu 20 listopada Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej w sprawie uczniów z chorobą przewlekłą w szkole   Szanowna Pani Minister,   Dzieci przewlekle chore i niepełnosprawne mają prawo uczęszczać do ogólnodostępnych  szkół. Przyjęcie takiego dziecka do szkoły warunkowane jest (w przypadku kształcenia ponadpodstawowego) zgodą dyrektora i wzięciem

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie czystego powietrza

  W dniu 18 listopada Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Przedsiębiorczości i Technologii Pani Jadwigi Emilewicz w sprawie czystego powietrza   Szanowna Pani Minister,     Europejska Agencja Środowiska systemowo prowadzi badania nad jakością powietrza na terenie Europy. W ostatnim raporcie zbadano 2,5 tysiąca miast. Z dwudziestu najbardziej zanieczyszczonych tylko jedno nie leżało w Polsce. W badaniu

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie Polaków żyjących na granicy minimum egzystencji

  W dniu 16 listopada Pani Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie Polaków żyjących na granicy minimum egzystencji   Szanowna Pani Minister,     Rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił dla poprawy losu najbiedniejszych Polaków naprawdę dużo. Mimo jednak wielu wysiłków i uruchomienia znacznych środków na

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie problemów kobiet z mięśniakami macicy

  W dniu 16 listopada Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelacje do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie problemów kobiet z mięśniakami macicy.   Szanowny Panie Ministrze,   Problem mięśniaków macicy dotyczy wielu kobiet w różnym wieku. W 2015 roku szacowano, że z tą chorobą boryka się 5 milionów Polek powyżej 20 roku życia. W ramach

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie posiłków wydawanych w szpitalach

  9 listopada 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Zdrowia Pan Łukasza Szumowskiego w sprawie posiłków wydawanych w szpitalach.   Szanowny Panie Ministrze,   powszechnie wiadomo, że kwestia posiłków wydawanych pacjentom w szpitalach zależy od danego podmiotu leczniczego, oraz że posiłki te finansowane są w ramach kontraktów na leczenie szpitalne, które zawierane są

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego

  W dniu 9 listopada 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro w sprawie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.   Szanowny Panie Ministrze,   czynności postępowania przygotowawczego związane z popełnieniem przestępstw z art. 222 Kodeksu karnego [naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza], art. 223 Kodeksu karnego [czynna napaść na funkcjonariusza], art. 224 Kodeksu

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie grupy pacjentów chorujących na łuszczycę.

  W dniu 8 listopada 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie grupy pacjentów chorujących na łuszczycę.   Szanowny Panie Ministrze,   Łuszczyca jest poważną ogólnoustrojową, zapalną chorobą. Najczęściej dotyka  ludzi młodych, a jej  pierwsze objawy  pojawiają się między 15. a 30. rokiem życia. Chorujący na łuszczycę od

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie dofinansowywania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poszkodowanych w zeszłorocznej nawałnicy.

  W dniu 7 listopada 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka w sprawie dofinansowywania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poszkodowanych w zeszłorocznej nawałnicy.   Szanowny Panie Ministrze,   Województwo pomorskie zostało wyjątkowo dotknięte skutkami tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie rozkładu pociągów Express InterCity Premium

  W dniu 7 listopada Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Infrastruktury Pana  Andrzeja Adamczyka w sprawie rozkładu pociągów Express InterCity Premium   Szanowny Panie Ministrze,   Pociągi kategorii Express InterCity Premium kursują od 14 grudnia 2014. Są one prowadzone taborem ED250 Pendolino i obsługują relacje łączące Warszawę z Bielskiem-Białą, Gliwicami, Gdynią, Jelenia Górą, Katowicami, Kołobrzegiem, Krakowem, Rzeszowem i Wrocławiem. Są

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie zmian zmierzających  do uwzględnienia problematyki uzależnień w programach nauczania na kierunkach lekarskich.

  7 listopada 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie zmian zmierzających  do uwzględnienia problematyki uzależnień w programach nauczania na kierunkach lekarskich.   Szanowny Panie Ministrze,   Przewlekłe przyjmowanie substancji psychoaktywnych jest niejednokrotnie przyczyną zaburzeń somatycznych stanowiących nierozerwalny komponent choroby uzależnienia. Objawy chorobowe ujawniają się w funkcjonowaniu wielu

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie tzw. dopalaczy

  W dniu 7 listopada 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercna wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro w sprawie tzw. dopalaczy   Szanowny Panie Ministrze!   Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wprowadziła kolejne rozwiązania prawne, które ograniczają dostępność tzw. dopalaczy. Nowe

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie leczenia uzależnienia od opioidów

  W dniu 7 listopada Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie leczenia uzależnienia od opioidów     Szanowny Panie Ministrze,   Uzależnienie od opioidów to przewlekła i nawracająca choroba, która charakteryzuje się poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, społecznymi i ekonomicznymi. Należące do tej grupy narkotyki mają bardzo duży potencjał uzależnieniowy. Szacuje

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie implantów słuchowych

  W dniu 6 listopada Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do  Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie implantów słuchowych.   Szanowny Panie Ministrze,   Od lat osoby niesłyszące i lekarze zabiegają, by oczekiwanie na wymianę procesorów dźwięku, będących elementem implantu słuchowego, nie trwało kilka lat, lecz by wymiana była dokonywana w chwili gdy użytkowane przez pacjenta

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

  W dniu 5 listopada Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Szanowna Pani Minister,  Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy. Ze swojego założenia powinna zatem stać na straży praw pracowników. Niestety –

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie biegłych sądowych

  W dniu 4 listopada 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro w sprawie biegłych sądowych.     Szanowny Panie Ministrze,   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych ogólnie określa wymagania stawiane biegłym sądowym. Prezesi sądów sami precyzują oczekiwania wobec osób, które chcą

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie połączenia kolejowego na Półwysep Helski

  W dniu 18 października 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie połączenia kolejowego na Półwysep Helski   Szanowny Panie Ministrze,   Linia kolejowa na Półwysep Helski została gruntownie zmodernizowana w czasach rządów PO-PSL. Remont trwał trzy lata, a już po roku od jego zakończenia ograniczono na tej trasie

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług.

  W dniu 17 października 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  w sprawie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. Szanowna Pani Minister, Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 43 ust. 1 pkt 23 zwalnia placówki świadczące usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczone

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie funkcjonowania ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i szeregu innych ustaw. (MSZ)

  W dniu 12 października 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Spraw Zagranicznych Pana Jacka Czaputowicza w sprawie funkcjonowania ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i szeregu innych ustaw.   Szanowny Panie Ministrze,   Londyńskie „Metro” wydawane w nakładzie 1,5 mln egz. informuje dzisiaj tj. 12 października, że

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie funkcjonowania ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i szeregu innych ustaw.

  W dniu 12 października 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro w sprawie funkcjonowania ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i szeregu innych ustaw.   Szanowny Panie Ministrze,   Londyńskie „Metro” wydawane w nakładzie 1,5 mln egz. informuje dzisiaj tj. 12 października, że

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie patostreamera  z Torunia

  W dniu 11 października Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro w sprawie patostreamera  z Torunia Szanowny Panie Ministrze, jak informują dziennikarze jednej ze stacji telewizyjnych  ul. Urzędnicza  w Toruniu to miejsce skąd relacje na żywo prowadzi jeden z najsłynniejszych patostreamerów w Polsce. Bywa, że jego streamy – w których upija

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie odbioru sądowych przesyłek poleconych

  W dniu 4 października Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie odbioru sądowych przesyłek poleconych   Szanowny Panie Ministrze,   Polskie społeczeństwo pracuje coraz dłużej, a ze względu na lepszą sytuację ekonomiczną oraz liczne możliwości, znacznie częściej korzysta z atrakcji poza domem. To wszystko sprawia, że często listonosze nie

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie banderoli na wyrobach alkoholowych i tytoniowych

  W dniu 3 października 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Finansów Teresy Czerwińskiej  w sprawie banderoli na wyrobach alkoholowych i tytoniowych.   Szanowna Pani Minister,   Na banderolach akcyzy – alkoholu i papierosów jest polskie godło. Tymczasem jesteśmy świadkami jak puste paczki po papierosach, kapsle od butelek i butelki są wyrzucane do

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie rent i emerytur

  W dniu 2 października Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie  rent i emerytur.   Szanowna Pani Minister,   spotykamy  się czasami z opinią, że emeryci i renciści to obciążenie dla budżetu państwa oraz dla jego młodych obywateli. Część społeczeństwa zapomina, że seniorzy wnoszą bezcenne

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie minimalnego czasu nadawania muzyki w języku polskim

  W dniu 2 października 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Piotra Glińskiego w sprawie minimalnego czasu nadawania muzyki w języku polskim.   Szanowny Panie Ministrze,   zapisy ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, mówią, że „do ochrony języka polskiego są obowiązane wszystkie organy

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie pacjentów chorujących na przewlekłą białaczkę szpikową oraz ostrą białaczkę limfoblastyczną

  W dniu 27 września 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie pacjentów chorujących na przewlekłą białaczkę szpikową oraz ostrą białaczkę limfoblastyczną   Szanowny Panie Ministrze,   Sytuacja chorych na ciężkie odmiany białaczki w Polsce nie jest najlepsza. Od lat czekają oni na takie leki refundowane, które są

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie reform Straży Ochrony Kolei

  W dniu 26 września 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  Joachim Brudziński w sprawie reform Straży Ochrony Kolei.   Straż Ochrony Kolei to instytucja, która istnieje wiele lat i niewątpliwie potrzebuje gruntownych reform. Jej obecne funkcjonowanie nie do końca przystaje do zmieniającej się rzeczywistości. Coraz częściej słychać, że

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie listy preparatów refundowanych oraz leczenia stwardnienia rozsianego

  W dniu 26 września 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie listy preparatów refundowanych oraz  leczenia stwardnienia rozsianego   Szanowny Panie Ministrze,   W Polsce z chorobą stwardnienia rozsianego wg szacunków zmaga się 45000. Choroba ta wciąż pozostaje nieuleczalna, jednak ze względu na postępy medyczne pozwala normalnie

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie grupy pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane powracających z emigracji

  W dniu 26 września 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie grupy pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane powracających z emigracji   Szanowny Panie Ministrze,   Obecny rząd stwarza doskonałe warunki dla osób powracających z emigracji. Niechlubnym wyjątkiem wydają się być – wg informacji, które otrzymałam z Polskiego

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie propagowania idei wolontariatu

  W dniu 5 września 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie propagowania idei wolontariatu   Szanowna Pani Minister,   W Polsce wciąż mamy niską świadomość obywateli na temat możliwości działania w organizacjach pozarządowych czy stowarzyszeniach pomagającym innym. Wolontariat jest mało popularny. Oczywiście istnieje

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie powołania międzyresortowego interdyscyplinarnego zespołu

  W dniu 27 sierpnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie powołania międzyresortowego interdyscyplinarnego zespołu ds. monitorowania jakości wód Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej   Szanowny Panie Premierze,   w ostatnich tygodniach wiele razy poruszano kwestię związaną z wodami Morza Bałtyckiego, w szczególności Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej.

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie dodatków do wynagrodzeń w ZUS i PFRON

  27  sierpnia 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej  w sprawie dodatków do wynagrodzeń w ZUS i PFRON.   Szanowna Pani Minister,   kwestia wynagrodzeń a także różnych dodatków dla pracowników sfery budżetowej (urzędy państwowe, samorządy, sądy, prokuratura, oświata) uregulowana jest przez szereg ustaw szczegółowych,

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie opłat sądowych

  W dniu 27 sierpnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro w sprawie opłat sądowych   Szanowny Panie Ministrze,   kwestia opłat sądowych w postępowaniu cywilnym regulowana jest ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz zapisami kodeksu postępowania cywilnego, a także pewną uznaniowością sędziego.

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

  W dniu 24 sierpnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka w sprawie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.   Szanowny Panie Ministrze,   22 marca 2018 roku dokonano nowelizacji ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie w zakresie m.in. dotyczącym udziału przedstawiciela organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie sposobów na walkę z hałasem

  W dniu 24 sierpnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie sposobów na walkę z hałasem Szanowny Panie Ministrze,   ekrany akustyczne szpecą i grodzą przestrzeń.  W ostatnich latach ekranów przy drogach powstało bardzo dużo. Ma to niestety również negatywny aspekt estetyczny. W wielu krajach stosuje się nowoczesne technologie

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie leczenia stomatologicznego

  W dniu 24 sierpnia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie leczenia stomatologicznego.   Szanowny Panie Ministrze,   Leczenie stomatologiczne jest jednym z elementów bezpłatnej opieki medycznej świadczonej przez NFZ polskim pacjentom. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok  obniżono nakłady na leczenie stomatologiczne, które

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie gruntów pod lotnisko cywilne Gdynia-Kosakowo

  W dniu 24 sierpnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka w sprawie gruntów pod lotnisko cywilne Gdynia-Kosakowo   Szanowny Panie Ministrze,   w 2008 r. zostało wydane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2009 r. nr

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie malowania po murach

  Szanowny Panie Ministrze,   nieustannie walczymy z różnymi wandalami, pseudo-artystami, którzy niszczą nasze miasta: budynki mieszkalne, tabory kolejowe, murki i inne obiekty użyteczności publicznej swoimi napisami czy obrazkami. Proceder ten jest powszechny, a kary chyba za mało dotkliwe skoro wielu młodych ludzi wciąż nie uczy się na błędach innych.   W związku z powyższym proszę

  Czytaj więcej

  W dniu 24 sierpnia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości  w sprawie możliwości wprowadzenia dodatkowej kary w postaci prac społecznych dla sprawców aktów wandalizmu Szanowny Panie Ministrze, nieustannie walczymy z różnymi wandalami, pseudo-artystami, którzy niszczą nasze miasta: budynki mieszkalne, tabory kolejowe, murki i inne obiekty użyteczności publicznej swoimi napisami czy obrazkami.

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie porozumień pomiędzy PGNiG S.A. a Gminą Kosakowo

  W dniu 20 sierpnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Energii Pana Krzysztofa Tchórzewskiego w sprawie porozumień pomiędzy PGNiG S.A. a Gminą Kosakowo. Szanowny Panie Ministrze,   pod koniec lat 90. ubiegłego wieku doszło do pierwszych spotkań i porozumień w sprawie podziemnych magazynów gazu pomiędzy Gminą Kosakowo a PGNiG S.A. na terenie Gminy Kosakowo,

  Czytaj więcej
  Interpelacjaw sprawie Stref Płatnego Parkowania

  W dniu 27 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie Stref Płatnego Parkowania Szanowny Panie Ministrze,   Strefy Płatnego Parkowania w miastach budzą wiele kontrowersji. Kierowcy narzekają na duże opłaty, z kolei samorządowcy na ograniczenia związane z ich wysokością. Warto podkreślić, że strefy w  różnych miastach funkcjonują odmiennie. Obecnie

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie regulacji rynku najmu krótkoterminowego.

  W dniu 27 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sportu i Turystyki Pana Witold Bańki w sprawie regulacji rynku najmu krótkoterminowego.   Szanowny Panie Ministrze,   Najem krótkoterminowy ciągle nie jest w Polsce dostatecznie uregulowany, a niejasne przepisy sprawiają, że wynajmujący mają dużą swobodę wynajmu swoich mieszkań. W związku z popularnością najmu krótkoterminowego,

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie procedury dopuszczenia do obrotu w Polsce, przydatnego w leczeniu SMA leku o nazwie nusinersen/spinraza i umieszczenia go na liście leków refundowanych.

  W dniu 27 lipca 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie procedury dopuszczenia do obrotu w Polsce, przydatnego w leczeniu SMA leku o nazwie nusinersen/spinraza i umieszczenia go na liście leków refundowanych.   Szanowny Panie Ministrze,   Nusinersen jest pierwszym lekiem działającym na przyczynę rozwoju SMA i ma wskazanie

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

  W dniu 27 lipca 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.   Szanowny Panie Premierze,   przedmiotowe Rozporządzenie zostało przygotowane i wprowadzone w 1996 r., czyli  dwadzieścia dwa lat temu.

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie nauki oszczędzania.

  W dniu 27 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie nauki oszczędzania.   Szanowna Pani Minister,   już w XVIII w. Komisja Edukacji Narodowej postulowała  rozszerzenie programów nauczania o aspekt finansowy, jednak z realizacją tego pomysłu trzeba było poczekać do początków XX w., gdy na ziemiach polskich

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie zapisów Rozporządzenia MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

  W dniu 25 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej w sprawie zapisów Rozporządzenia MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.   Szanowna Pani Minister   rozporządzenia MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 r. w

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie zaostrzenia kar za najcięższe przestępstwa.

  W dniu 16 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro w sprawie zaostrzenia kar za najcięższe przestępstwa. Szanowny Panie Ministrze, Wielokrotnie słyszeliśmy z ust Pana Ministra Sprawiedliwości zapowiedzi zaostrzenia przepisów kodeksu karnego za najbardziej brutalne przestępstwa. Niebawem upłyną trzy lata od kiedy zarządza Pan Ministerstwem Sprawiedliwości dysponując wszelkimi narzędziami aby

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie procedury adopcyjnej w Polsce

  W dniu 13 lipca 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro w sprawie procedury adopcyjnej w Polsce   Szanowny Panie Ministrze,   W Polsce od lat ilość adopcji orzeczonych przez sąd utrzymuje się na poziomie ponad 3 tysięcy dzieci, które trafiają do nowych rodzin. Ciągle jednak jest niewiele adopcji dzieci

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie funkcjonowania e-sądów.

  W dniu 13 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro w sprawie funkcjonowania e-sądów.   Szanowny Panie Ministrze,   Wielu Polaków doświadcza niesprawiedliwych egzekucji komorniczych, które wynikają z orzeczeń e-sądu w Lublinie. Firmy windykacyjne – ze względu na szybką obsługę w tym sądzie, bardzo często korzystają z jego orzeczeń.We wspomnianym

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych…

  Interpelacja do Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką   Szanowny Panie Ministrze,   podczas jednego z moich dyżurów poselskich spotkałam się z przedstawicielami żołnierzy, którzy przekazali mi szereg uwag dotyczących Rozporządzenia MON z dnia 31

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie programu „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)”

  W dniu 10 lipca 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie programu pn. „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)”   Szanowny Panie Ministrze,   Z informacji, które otrzymuję od osób chorych wynika, że mimo, iż od 1 listopada br. w ramach programu

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie dofinansowań do likwidacji barier architektonicznych

  Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała w dniu 10 lipca 2018 roku interpelacja do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej w sprawie dofinansowań do likwidacji barier architektonicznych.   Szanowna Pani Minister, Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie egzekwowania postanowień sądu.

  W dniu 9 lipca 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro  w sprawie egzekwowania postanowień sądu.   Szanowny Panie Ministrze,   dwa lata temu doszło do dewastacji zabytkowej wozowni w Parku Oliwskim  w Gdańsku, której właścicielem jest Pomorski Urząd Ochrony Zabytków. Policja zatrzymała wandala, który pomazał farbą w spray’u

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie sytuacji chorych na dziedziczną odmianę hipercholesterolemii

  W dniu 7 lipca  2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie sytuacji chorych na dziedziczną odmianę hipercholesterolemii   Szanowny Panie Ministrze,   Hipercholesterolemia rodzinna jest jedną z najczęstszych chorób dziedzicznych wywołanych defektem pojedynczych genów, który skutkuje bardzo wysokim poziomem „złego” cholesterolu, prowadząc do miażdżycy. Nieleczona może skrócić

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie monitoringu na dworcach kolejowych

  W dniu 30 czerwca 2018 r.  Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelacja do Ministra Infrastruktury Andrzej Adamczyk w sprawie monitoringu na dworcach kolejowych.   Szanowny Panie Ministrze,   monitoring pomaga w walce z przestępstwami i wykroczeniami. Teren peronów oraz tuneli PKP w Gdańsku Głównym w dalszym ciągu nie jest monitorowany. Proszę o odpowiedź, kiedy perony oraz

  Czytaj więcej
  Ponowna interpelacja w sprawie dewastacji w Trójmieście wagonów Szybkiej Kolei Miejskiej

  W dniu 11 czerwca 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała ponowną interpelację  w sprawie dewastacji w Trójmieście wagonów Szybkiej Kolei Miejskiej. Szanowny Panie Ministrze, w odpowiedzi na interpelację nr 22144 w sprawie dewastacji w Trójmieście wagonów Szybkiej Kolei Miejskiej Sekretarz Stanu Pan Jarosław Zieliński stwierdził, że: „(…) skierowano zapytanie dotyczące ustalenia danych użytkownika na jednym z serwisów

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie dewastacji w Trójmieście wagonów Szybkiej Kolei Miejskiej

  W dniu 2 maja 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację w sprawie dewastacji w Trójmieście wagonów Szybkiej Kolei Miejskiej.   Szanowny Panie Ministrze, 9 oraz 11 marca 2018 r. na portalu internetowym trojmiasto.pl ukazały się artykuły dotyczące dewastacji pociągów SKM w Trójmieście. Ktoś zniszczył sprejem wnętrze jednej z kolejek SKM. Ponieważ farby nie da się zmyć, trzeba wymienić

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie dostosowania organów administracji publicznej (szczególnie ministerstw) do potrzeb osób niepełnosprawnych

  W dniu 2 maja 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację w sprawie dostosowania organów administracji publicznej (szczególnie ministerstw) do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szanowna Pani Minister, Zgodnie z zapisami Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i jej: Art. 32 ust. 2 Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Art. 68 ust.

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie kontynuacji projektu ŻUBR w woj. zachodniopomorskim

  W dniu 12 kwietnia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka w sprawie kontynuacji projektu ŻUBR w woj. zachodniopomorskim   Szanowny Panie Ministrze!   Od kilku lat ludzie z pasją, w ramach Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, zajmują się programem ochrony żubra w Polsce. Pracują tam naukowcy, choć najczęściej społecznie zaangażowani

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  W dniu 2 marca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro w sprawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Szanowny Panie Ministrze, problem potrąceń komorniczych istnieje od bardzo dawna. Budził i budzi nadal wiele kontrowersji i niejasności, zarówno po stronie komorników, jak i osób dotkniętych potraceniami komorniczymi. Szczególną

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie pacjentów cierpiących na niedosłuch i głuchotę.

  W dniu 1 marca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie pacjentów cierpiących na niedosłuch i głuchotę. Szanowny Panie Ministrze, po raz kolejny zdecydowałam się wystosować interpelację w sprawie pacjentów niedosłyszących, licząc na poprawę ich sytuacji. Pacjenci czekają wiele lat na wymianę procesora dźwięku w implancie ślimakowym, a także

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie dzieci z zespołem FAS.

  W dniu 1 marca 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wysłała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie dzieci z zespołem FAS. Szanowny Panie Ministrze, Co roku w Polsce około 1000 dzieci rodzi się z zespołem FAS (Fetal Alcohol Syndrome). Alkohol jest powszechnie dostępny, a lekarze ginekolodzy często nie uprzedzają, że nawet okazjonalne picie

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie nowelizacji Kodeksu karnego.

  W dniu 28 lutego 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro w sprawie nowelizacji Kodeksu karnego. Szanowny Panie Ministrze, z prośbą o pomoc do mojego biura zgłosiła się samotna matka, która od stycznia 2016 roku jest po rozwodzie i ma od swojego męża orzeczone alimenty na ich wspólnego syna.

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie pracowników Służby Ochrony Państwa.

  W dniu 14 lutego 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachima Brudzińskiego w sprawie pracowników Służby Ochrony Państwa. Szanowny Panie Ministrze, Po latach rządów PO-PSL w Służbie Ochrony Państwa wykazano wiele zaniedbań i zaniechań. Krytykowano niedofinansowanie formacji czy brak modernizacji obiektów. Przez okres dwóch lat rządów Prawo

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie rehabilitacji dzieci i młodzieży

  W dniu 14 lutego Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie rehabilitacji dzieci i młodzieży. Szanowny Panie Ministrze! Wśród rodzących się dzieci jest grupa chorująca na autyzm wczesnodziecięcy. Takie dzieci potrzebują stałej rehabilitacji, która pomaga zapobiec dalszym zaburzeniom rozwojowym i może doprowadzić do mniejszej niepełnosprawności. W projekcie rozporządzenia Ministerstwa

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

  W dniu 1 lutego 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Finansów Pani Teresy Czerwińskiej w sprawie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Szanowna Pani Minister, wprowadzona w życie ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami budzi – szczególnie wśród

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie egzaminu nostryfikacyjnego dla młodych polskich lekarzy wykształconych  poza granicami Unii Europejskiej.

  W dniu 3o stycznia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie egzaminu nostryfikacyjnego dla młodych polskich lekarzy wykształconych  poza granicami Unii Europejskiej.   Szanowny Panie Ministrze,   w Polsce ciągle trwa gorąca debata o służbie zdrowia. W mediach czytamy o zbyt małej liczbie lekarzy i za długich

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie sytuacji artystów-seniorów.

  W dniu 25 stycznia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Piotra Glińskiego sprawie sytuacji artystów-seniorów.   Szanowny Panie Ministrze,   od zawsze artyści borykali się z problemem nieregularnych dochodów. Z oszczędności wielu z nich odprowadzało również najniższe składki na poczet przyszłych emerytur. Dzisiaj wielu artystów będących w

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie rewaloryzacji rent i emerytur.

  W dniu 25 stycznia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rewaloryzacji rent i emerytur.   Szanowna Pani Minister,   Sytuacja polskich emerytów i rencistów w wielu wypadkach jest bardzo trudna. W związku z niskimi emeryturami i rentami brakuje im pieniędzy na podstawowe opłaty mieszkaniowe, leki, a nawet

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie budowy przystanku osobowego PKP w miejscowości Mezowo.

  W dniu 16 stycznia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie budowy przystanku osobowego PKP w miejscowości Mezowo (powiat kartuski, województwo pomorskie) oraz przekwalifikowanie przejścia kat. E w km 40,458 linii 229 do wyższej kategorii.   Szanowny Panie Ministrze,   w dniu 1 października 2014

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

  W dniu 16 stycznia  2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie rządowego programu „Rodzina 500 plus”.   Szanowna Pani Minister,   od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Wnioski mogą

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie zaległości w opłacie abonamentowej rtv polskich seniorów.

  W dniu 16 stycznia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie zaległości w opłacie abonamentowej rtv polskich seniorów.   Szanowna Pani Minister,   Wielu polskich seniorów boryka się z problemem „ścigani” przez urzędy skarbowe/komorników za niepłacenie abonamentów rtv. W Polsce od wielu lat

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie Służby Celno-Skarbowej.

  W dniu 16 stycznia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Finansów Pani Teresy Czerwińskiej w sprawie Służby Celno-Skarbowej.   Szanowna Pani Minister,   Wprowadzenie reformy Służby Celnej, Administracji Podatkowej oraz Urzędów Kontroli Skarbowej i utworzenie jednolitej struktury Krajowej Administracji Skarbowej wywołało wiele oporów wśród niektórych przedstawicieli reformowanej struktury. Szczególną grupą niezadowolonych wydają

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie zmian w przepisach wobec pracodawców niewypłacających w terminie wynagrodzeń za wykonaną pracę.

  W dniu 15 stycznia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro w sprawie zmian w przepisach wobec pracodawców niewypłacających w terminie wynagrodzeń za wykonaną pracę.   Szanowny Panie Ministrze!   Sporą grupę wśród wszystkich pracujących w Polsce stanowią pracownicy zatrudnieni na umowę o dzieło lub umowę zlecenie. Ich status jest zdecydowanie

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie budowy drogi ekspresowej S-11.

  W dniu 15 stycznia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie budowy drogi ekspresowej S-11.   Szanowny Panie Ministrze!   Droga ekspresowa S11 to ekspresowa trasa o łącznej długości 550 km, która ma połączyć Katowice na południu, przez Poznań, z Koszalinem na północy. Jej planowanie, budowa ,

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie wspomagania rodzin biologicznych.

  W dniu 15 stycznia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie wspomagania rodzin biologicznych. Szanowna Pani Minister, każde dziecko ma prawo do wzrastania w szczęściu i poczuciu bezpieczeństwa. Zazwyczaj taki stan umożliwia dziecku jego rodzina biologiczna. Niekiedy jednak izolowanie dziecka od rodziny jest

  Czytaj więcej

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close