Zapytania

w przygotowaniu

5 listopada 2018 r. - zapytanie w sprawie estetyki przy torach kolejowych w Gdańsku.

W dniu 5 listopada 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała zapytanie do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie estetyki przy torach kolejowych w Gdańsku.

 

Szanowny Panie Ministrze,

W Gdańsku przy torach kolejowych PKP znajdują się miejsca, w których przekroczone są normy hałasu. Gdańsk jest zabytkowym miastem, dlatego – w moim przekonaniu – nie można doprowadzić do zeszpecenia krajobrazu Gdańska ekranami akustycznymi. Rozsądnym kompromisem w walce z hałasem oraz troską o estetykę przestrzeni publicznej wydają się być nowoczesne technologie takie, jak absorbery szynowe.

W związku z powyższym, proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

 

 1. Czy w ramach walki z hałasem przy torach PKP w Gdańsku brane są pod uwagę walory estetyczne?
 2. Czy PKP PLK planuje na terenie Gdańska instalację nowoczesnych technologii, np. absorberów szynowych, zamiast szpetnych ekranów akustycznych?
 3. Czy PKP PLK jest świadome tego, jak ekrany akustyczne negatywnie mogą wpłynąć na estetykę Gdańska?

Z poważaniem

Małgorzata Zwiercan

3 października 2018 r. - zapytanie w sprawie przywrócenia do stanu pierwotnego oraz zabezpieczenia przed wandalami obiektów należących do PKP PLK w Trójmieście

3 października 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała zapytanie w sprawie przywrócenia do stanu pierwotnego oraz zabezpieczenia przed wandalami obiektów należących do PKP PLK w Trójmieście

Szanowny Panie Ministrze,

Obiekty należące do PKP PLK w Trójmieście często są dewastowane przez wandali-graficiarzy. „Pomazane” budynki burzą estetykę otoczenia i negatywnie wpływają na wizerunek państwowego przedsiębiorstwa. Należy zadbać nie tylko o usuniecie graffiti, ale i ochronić obiekty przed kolejną dewastacją. Dobrym rozwiązaniem jest odpowiednie zabezpieczenie budynków PKP PLK (m.in. przy ul. Kolejowej w Gdańsku) wysokim płotem oraz zainstalowanie monitoringu.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy ministerstwo planuje zwiększenie zabezpieczenia obiektów kolejowych przed kolejnymi dewastacjami?
 2. Czy jest możliwe usunięcie graffiti z następujących obiektów kolejowych:
 • murek oporowy w rejonie przystanku Gdańsk Główny,
 •  żółty budynek przy ul. Kolejowej w Gdańsku,
 • murek oporowy w rejonie ul. Zator – Przytockiego w Gdańsku,
 • wiadukt kolejowy przy ul. Wielkopolskiej w Gdyni?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

W dniu 24 października Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoje zapytanie
w sprawie przywrócenia do stanu pierwotnego oraz zabezpieczenia przed wandalami obiektów należących do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: PKP PLK S.A., Spółka) w Trójmieście.

Obszar wskazany w przedmiotowym zapytaniu poselskim jest patrolowany i zabezpieczany przez funkcjonariuszy Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Gdańsku.

Usunięcie wskazanych dewastacji z budynków i obiektów PKP PLK S.A. zostanie zrealizowane w ciągu najbliższych tygodni w ramach planowanych do wykonania prac remontowych przez pracowników Spółki. Podobne czynności były już realizowane m.in. w rejonie wiaduktu „Błędnik” w obrębie stacji Gdańsk Główny.

Z dotychczasowego doświadczenia Spółki w eliminowaniu dewastacji obiektów kolejowych wynika, że postawienie płotów wokół budynków kolejowych nie rozwiązuje problemu z uwagi na niewielki stopień trudności w pokonaniu takiego zabezpieczenia przez osoby zamierzające dokonać aktów wandalizmu. Ponadto w wielu przypadkach ogrodzenie może stanowić przedmiot kradzieży lub dewastacji w postaci graffiti.

W opinii PKP PLK S.A. najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia budynków i obiektów kolejowych przed dewastacjami jest objęcie wskazanego obszaru monitoringiem wizyjnym, obsługiwanym przez funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Docelowo przewidziane jest utworzenie trzech centrów monitoringu – w Warszawie, Iławie i Gdańsku, które w znaczący sposób przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na terenie kolejowym, w tym do zabezpieczenia obiektów kolejowych przed ich niszczeniem.

W chwili obecnej na stacji Gdańsk Główny Spółka prowadzi zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się – TSI PRM), etap II – stacja Gdańsk Główny”. W miarę postępów w realizacji inwestycji sukcesywnie będzie zabudowywany system monitoringu wizyjnego w przedmiotowej lokalizacji. W pierwszej kolejności zabudowany zostanie monitoring na peronie nr 2, następnie na peronie
nr 1 oraz w tunelach. Zakończenie prac w ramach zadania na stacji Gdańsk Główny planowane jest w I półroczu 2020 r.

Łączę wyrazy szacunku

Andrzej Bittel

Podsekretarz Stanu

5 września 2018 roku - zapytanie w sprawie remontu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku

5 września 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała zapytanie  w sprawie remontu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku

Szanowny Panie Ministrze,

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego  w Gdańsku jest szkołą publiczną pod nadzorem pedagogicznym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Elewacja budynku szkoły wymaga pilnego remontu. Proszę o odpowiedzi:

1. Czy Pan Minister dostrzega potrzebę remontu elewacji budynku w/w szkoły i czy została ona zagłoszona przez jej władze?

2. Kiedy planowany jest remont elewacji tej placówki?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

W dniu 19 października 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoje zapytanie w  sprawie remontu elewacji Ogólnokształcące Szkoły Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku.

 1. Remont elewacji budynku OSM I i II stopnia w Gdańsku stanowi element zadania pn. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku OSM I i II stopnia w Gdańsku. Zadanie to zostało ujęte w realizowanym przez MKiDN projekcie pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce dofinansowanego ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020. Wartość szacunkowa zadania to 15.191.487,52 zł netto.
 2. Realizacja omawianego zadania planowana jest w 2019 roku. Dotychczas zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe, których celem było wyłonienie wykonawcy robót budowlano-instalacyjnych. Oba postępowania zostały unieważnione ze względu na zbyt dużą wartość złożonych ofert.
9 lipca 2018 r. - zapytanie w sprawie zabytkowej wozowni w Gdańsku
9 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała zapytanie w sprawie zabytkowej wozowni w Gdańsku
Szanowny Panie Ministrze,
dwa lata temu doszło do dewastacji zabytkowej wozowni w Parku Oliwskim  w Gdańsku, którego właścicielem jest Pomorski Urząd Ochrony Zabytków. Policja zatrzymała wandala, który pomazał farbą w spray’u opisany budynek. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ skazał wandala na grzywnę oraz przywrócenie stanu poprzedniego zabytkowej wozowni. Mimo tego do dziś wozownia nie została odmalowana. Proszę o odpowiedź
1. Jakie działania podejmie Pomorski Urząd Ochrony Zabytków, aby wyegzekwować od wandala odmalowanie zabytkowej wozowni?
2. Czy Pomorski Urząd Ochrony Zabytków wystosuje wezwanie do wandala z żądaniem naprawienia szkody?
3. Czy Pomorski Konserwator Zabytków rozważa możliwość wystąpienia z powództwem cywilnym, aby wyegzekwować orzeczenie sądu?
Z poważaniem
Poseł Małgorzata Zwiercan

W dniu 17 września 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoje zapytanie  w sprawie zabytkowej wozowni w Gdańsku.

W związku z tym, że zapytanie Pani Poseł dotyczy działań podejmowanych przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w dniu 24 lipca br. przekazałem temu organowi ochrony zabytków pytania Pani Poseł. W dniu 3 września br. otrzymałem pismo,  w którym Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował, że wyrok wraz  z klauzulą wykonalności w sprawie wykonania farbą napisów bez zgody zarządzającego na ścianie zabytkowej wozowni w Gdańsku-Oliwie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków otrzymał w dniu 4 sierpnia 2017 r. W dniu 18 sierpnia 2017 r. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków skierował do Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku wniosek w sprawie egzekucji obowiązku naprawienia szkody, wnosząc o wyznaczenie trzymiesięcznego terminu wykonania nałożonego obowiązku z zagrożeniem grzywną  w przypadku niewykonania tego obowiązku. Natomiast w dniu 22 sierpnia 2018 r. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków otrzymał wezwanie do uzupełnienia braków we wspomnianym wniosku. Obecnie przygotowywany jest komplet dokumentów, który umożliwi rozpatrzenie wniosku  przez sąd.
26 czerwca 2017 r. - zapytanie w sprawie wypadku i śmierci Posła Rafała Wójcikowskiego

26 czerwca 2017 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała zapytanie w sprawie wypadku i śmierci Posła Rafała Wójcikowskiego

Szanowny Panie Ministrze!

19 stycznia 2017 roku zginął Rafał Wójcikowski, Poseł obecnej kadencji sejmu.

W godzinach porannych Rafał Wójcikowski wyjechał z rodzinnego domu w Tomaszowie Mazowieckim. Jadąc trasą S8 w stronę Warszawy, między godziną 06:30 a 07:00, nieopodal miejscowości Wędrogów, w powiecie skierniewickim auto Posła niespodziewanie uderzyło w barierkę ochronną. W wyniku zdarzenia Rafał Wójcikowski zginął na miejscu. Do tragedii doszło na prostym odcinku drogi.

Według informacji medialnych, udzielający pomocy bezpośrednio po zdarzeniu świadkowie twierdzą, że Poseł żył, a przyczyny jego śmierci należy szukać w zbyt wolnej reakcji służb ratowniczych.

Minęło 5 miesięcy od zdarzenia i w związku z powyższym proszę o informacje:

 1. Czy zakończyły się już czynności wyjaśniające?
 1. Jeśli tak, to proszę o informacje dotyczące przyczyn zdarzenia i  okoliczności, które doprowadziły do śmierci Posła Rafała Wójcikowskiego.
 2. Jeśli nie, to proszę o podanie terminu zakończenia czynności.

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

27 lipca 2017 r. Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoje zapytanie dotyczące zdarzenia drogowego z dnia 19 stycznia 2017 roku,  w wyniku którego śmierć poniósł Pan Rafał Wójcikowski Poseł na Sejm RP.

Uprzejmie informuję, że Prokuratura Okręgowa w Łodzi nadal prowadzi śledztwo w tej sprawie o czyn z art. 177 § 2 k.k. (sygnatura akt sprawy PO I Ds. 7.2017), a postępowanie pozostaje w fazie in rem.

Kodeks postępowania karnego, według reguł którego śledztwo jest prowadzone, nie przewiduje „czynności wyjaśniających”. W postępowaniu przygotowawczym nadal wykonywane są czynności dowodowe. Aktualnie prokurator oczekuje na opinię zespołu biegłych z zakresu ruchu drogowego i medycyny sądowej z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. Dra Jana Sehna w Krakowie, której zakresem objęte jest ustalenie przebiegu wypadku, jego przyczyn oraz mechanizmu i kolejności powstania u pokrzywdzonego poszczególnych obrażeń.

W toku śledztwa uzyskano już natomiast opinię biegłego z zakresu medycyny ratunkowej, z której wynika, że przebieg akcji ratunkowej podjętej wobec pokrzywdzonego, nie przyczynił się w żadnej mierze do jego śmierci.

Informuję również, że precyzyjne wskazanie terminu zakończenia śledztwa nie jest możliwe bowiem, jest determinowane ustaleniami opinii, której wydanie powierzono biegłym z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Postanowieniem z dnia 6 lipca 2017 roku,  okres trwania śledztwa  przedłużony został do dnia 19 października 2017 roku.

 

                                                                                   Z poważaniem

                                                                                               Krzysztof Sierak

31 marca 2017 r. - zapytanie w sprawie wymiany procesorów dźwięku u pacjentów z wszczepionymi implantami słuchowymi

31 marca 2017 r. Poseł Małgorzata Zwiercan 2018 r. wystosowała zapytanie w sprawie wymiany procesorów dźwięku u pacjentów z wszczepionymi implantami słuchowymi

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z niewyjaśnieniem wszystkich kwestii poruszonych w mojej interpelacji, dotyczącej wymiany procesorów dźwięku u pacjentów z wszczepionymi implantami słuchowymi, proszę o szczegółowe odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Ile osób oczekuje na wymianę procesora dźwięku?
 2. Czy prawdziwe są dane, że ok. 75% pacjentów mających implanty słuchowe czeka na wymianę procesorów? Z czego wynikają te kolejki?
 3. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje i jeżeli tak, to kiedy, usprawnić system wymiany procesorów dźwięku tak, by każdy pacjent miał możliwość normalnej egzystencji?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

31 maja 2017 r. Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na zapytanie w sprawie wymiany procesorów dźwięku u pacjentów z wszczepionymi implantami słuchowymi.

Odnosząc się do pierwszego pytania, dotyczącego wskazania liczby osób oczekujących na wymianę procesora, należy wskazać, iż wymiana procesora stanowi kontynuację procesu terapeutycznego i wpisywanie pacjentów wymagających wymiany niedziałającego urządzenia na listę oczekujących stanowi nieprawidłowość w udzielaniu świadczeń. Ponadto nie są prowadzone odrębne listy oczekujących do każdej procedury, wobec czego Narodowy Fundusz Zdrowia nie posiada przedmiotowych danych.

Odnosząc się natomiast do kwestii wskazującej, że 75% pacjentów mających implanty słuchowe czeka na wymianę procesorów, uprzejmie informuję Pana Marszałka, iż Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje taki danymi, a przez to niemożliwe jest również udzielenie odpowiedzi z czego wynikają te kolejki.

Odpowiadając na trzecie pytanie, uprzejmie wyjaśniam, iż ze względu na powracający temat braku wydzielonego świadczenia dedykowanego wymianie procesorów, w Ministerstwie Zdrowia zostaną podjęte prace mające na celu określenie warunków realizacji przedmiotowego świadczenia. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi wstępne prace, mające na celu określenie zasad postępowania w sytuacji, gdy konieczna jest wymiana procesora ze ściśle określonych przez specjalistę z dziedziny otolaryngologii, wskazań.

Jednocześnie pragnę poinformować, iż implanty słuchowe jako aktywne wyroby medyczne do implantacji podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1978 oraz z 2016 r. poz. 542). Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych za incydent medyczny uważa się;

 1. wadliwe działanie, defekt, pogorszenie właściwości lub działania wyrobu, jak również nieprawidłowość w jego oznakowaniu lub instrukcji używania, które mogą lub mogły doprowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub użytkownika wyrobu, a w przypadku wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro lub wyposażenia wyrobu medycznego do diagnostyki
  in vitro – pośrednio także innej osoby, lub
 2. techniczną lub medyczną przyczynę związaną z właściwościami lub działaniem wyrobu, która może lub mogła doprowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub użytkownika, a w przypadku wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro lub wyposażenia wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro – pośrednio także innej osoby, i prowadzącą z tego powodu do podjęcia przez wytwórcę zewnętrznych działań korygujących dotyczących bezpieczeństwa.

W przypadku wystąpienia incydentu medycznego, zgodnie z art. 74 ust. 1 ww. ustawy fakt ten może zgłosić Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych każdy, kto powziął informację o incydencie medycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas Prezes Urzędu podejmuje działania wyjaśniające na zasadach opisanych w rozdziale 9 ustawy
o wyrobach medycznych.

Ponadto użytkownik wyrobu medycznego w przypadku jego uszkodzenia może dochodzić swoich praw z tytułu gwarancji na zasadach opisanych w karcie gwarancyjnej wyrobu oraz zasadach opisanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodek cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.).

 

 

        Z poważaniem,

           Z upoważnienia

       MINISTRA ZDROWIA

    PODSEKRETARZ STANU

      Marek Tombarkiewicz

14 lutego 2017 r. - zapytanie w sprawie budynku dworca Podzamcze-Wieruszów.

14 lutego 2017 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała zapytanie w sprawie budynku dworca Podzamcze-Wieruszów.

Szanowny Panie Ministrze!

W Polsce mamy zbyt wiele zaniedbanych, marnujących się zabytków. Jednym z nich jest niewątpliwie budynek dworca Podzamcze-Wieruszów.

Budynek wpisany został do ewidencji, jednak nie do rejestru zabytków. Dworzec jest świadectwem naszej historii, niestety  z dnia na dzień popada w ruinę.  Burmistrz Wieruszowa w swoim liście do mnie informuje, że ani apele do właściciela budynku, ani do konserwatora nie pomagają, a budynek nadal niszczeje.

Budynek dworca stanowi własność PKP, i jak deklaruje Burmistrz Wieruszowa, mógłby stanowić znakomity punkt na mieszkania, np. repatriantów.

W związku z powyższym chciałabym prosić o odpowiedź na pytanie:

 1. Czy Ministerstwo Kultury  i Dziedzictwa Narodowego może  pomóc Gminie Wieruszów w ocaleniu zabytkowego budynku dworca, który stałby się również symbolem polskiej pomocy dla repatriantów?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

W dniu 13 marca 2017 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała zapytanie w sprawie możliwości pozyskania środków finansowych na remont budynku dworca kolejowego Podzamcze-Wieruszów..

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych jest możliwe wyłącznie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dofinansowanie wyżej wskazanych prac odbywa się w ramach ogłaszanego programu Ochrona zabytków. Natomiast z treści zapytania nr 2162 wynika, że przedmiotowy obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków. Znajduje się on jedynie w gminnej ewidencji zabytków.

Z uwagi na powyższe nie ma możliwości dofinansowania remontu dworca kolejowego Podzamcze-Wieruszów, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

21 listopada 2016 r. - zapytanie w sprawie dyskryminacji obywateli Polski w samolocie linii Brussels Airlines w dniu 19 listopada 2016 r. na lotnisku w Brukseli

21 listopada 2016 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała zapytanie w sprawie dyskryminacji obywateli Polski w samolocie linii Brussels Airlines w dniu 19 listopada 2016 r. na lotnisku w Brukseli

Panie Ministrze,

19 listopada 2016 roku, na lotnisku w Brukseli z samolotu Brussels Airlines, który miał lecieć do Alicante o godzinie 14:30 zostało wyproszonych 41 obywateli Polski.
Według rzecznika Brussels Airlinnes Wencke Lemmes-Pireaux, cytowanej przez korespondentkę RMF FM Katarzynę Szymańską-Borginon „w grupie 41 pasażerów duża część osób była pod wpływem alkoholu i zachowywała się źle – groziła nawet ekipie samolotu.”
Zrozumiałe jest, ze pilot samolotu odpowiadający za bezpieczeństwo pasażerów ma prawo usunąć z pokładu samolotu osoby stwarzające jakiekolwiek zagrożenie.
W zaistniałej sytuacji nie ma mowy o zagrożeniu stworzonym przez 41 osób a jedynie przez część z nich co sugeruje, że wobec Polaków zastosowano odpowiedzialność zbiorową. Znamienne jest, że była to odpowiedzialność skierowaną wobec jednej grupy narodowościowej co może sugerować dyskryminację na tle rasistowskim.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:
1. Czy Ministerstwo podjęło kroki w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i ujawnienia prawdziwych powodów usunięcia z pokładu samolotu wszystkich obywateli Polski, zwłaszcza tych, którzy nie stwarzali żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa lotu?
2. Czy Ministerstwo zamierza lub podjęło działania zmierzające do ukarania winnych dyskryminacji obywateli Polski?
3. Czy Ministerstwo zamierza lub podjęło jakieś działania zabezpieczające Polaków przed podobnymi szykanami w przyszłości?

Małgorzata Zwiercan

21 grudnia 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan dostała odpowiedź na swoje zapytanie w sprawie dyskryminacji obywateli Polski w samolocie Brussels Airlines w dniu 19 listopada 2016 r. na lotnisku w Brukseli.

 1. Czy Ministerstwo podjęło kroki w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i ujawnienia prawdziwych powodów usunięcia z pokładu samolotu wszystkich obywateli Polski, zwłaszcza tych, którzy nie stwarzali żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa lotu?

Konsul w Brukseli, natychmiast po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, podjął czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności incydentu, m.in.  skontaktował się z rzecznikiem linii Brussels AirLines oraz posterunkiem policji federalnej na lotnisku w Zaventem. Z uzyskanych informacji wynikało, że decyzję o wyproszeniu głośno zachowujących się pasażerów (2-3 osoby) podjął kapitan samolotu. Według wyjaśnień policji pozostała część grupy zdecydowała się dobrowolnie opuścić samolot. Żadna z osób nie została zatrzymana, ukarana mandatem, ani nie kontaktowała się z konsulem.

 1. Czy Ministerstwo zamierza lub podjęło działania zmierzające do ukarania winnych dyskryminacji obywateli Polski?

Zgodnie z ustawą Prawo konsularne „Konsul udziela pomocy obywatelowi polskiemu, w szczególności w razie poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, aresztowania lub zatrzymania tego obywatela, w razie aktu przemocy, którego ofiarą padł obywatel polski, w razie zgonu obywatela polskiego lub konieczności nagłego powrotu obywatela polskiego pozbawionego środków finansowych do Rzeczypospolitej Polskiej albo do państwa zamieszkania. Konsul podejmuje interwencje zgodnie z prawem międzynarodowym i prawem państwa przyjmującego w celu ochrony praw tego obywatela polskiego w przypadku powzięcia wiadomości o tym, że obywatel polski jest traktowany przez władze państwa przyjmującego w sposób mniej korzystny niż wynika to z przepisów obowiązujących w tym państwie, noszący znamiona dyskryminacji lub niezgodny z międzynarodowymi standardami dotyczącymi praw człowieka. Pomoc konsularna jest udzielana w niezbędnym zakresie i z zastosowaniem środków koniecznych ochrony praw i interesów obywatela polskiego”.

Powyższe zobowiązanie dotyczy jednak interwencji wobec władz państwa przyjmującego, a nie podmiotów komercyjnych, z którymi obywatel RP zawarł umowę cywilnoprawną, a taką niewątpliwie jest zakup biletu lotniczego. Wszelkie kwestie sporne mogą być rozstrzygnięte jedynie przez sąd belgijski. Konsul nie jest stroną postępowania, ani nie posiada prawa do reprezentowania strony czy podejmowania interwencji wobec podmiotu komercyjnego.

 1. Czy Ministerstwo zamierza lub podjęło jakieś działania zabezpieczające Polaków przed podobnymi szykanami w przyszłości?

Regulamin i warunki umowy dotyczące świadczenia usług przez przewoźnika są przekazywane stronie w momencie zakupu biletu lotniczego. W sytuacji faktycznego czy domniemanego naruszenia warunków umowy przez którąkolwiek ze stron, tylko sąd jest właściwy do rozstrzygania kwestii spornych bądź wątpliwych. Do czasu zakończenia sprawy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma podstaw do uznania okoliczności tej sytuacji jako „szykany wobec obywateli polskich”.

 

 

                                                                                                      Z poważaniem,

                                                                              Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych

                                                                                                      Jan Dziedziczak

                                                                                                      Sekretarz Stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close