Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie  wzmocnienia finansowania powiatów.

Interpelacja w sprawie wzmocnienia finansowania powiatów.

        W dniu 20 kwietnia  2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan złożyła interpelację do Ministra Finansów Pawła Szałamachy w sprawie  wzmocnienia finansowania powiatów.

Szanowny Panie Ministrze!

          Problem niedofinansowania powiatów nieustannie powraca w dyskusji o finansowaniu polskich samorządów. Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie własnego budżetu, który jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki i jest uchwalany przez radę powiatu. Jednak, podobnie jak podmioty gospodarcze, powiat funkcjonuje w ciągle zmieniających się warunkach społeczno – gospodarczych i w warunkach ograniczonych zasobów. Wraz ze wzrostem nakładanych na powiaty zadań, wzrostem potrzeb i świadomości mieszkańców nie dokonuje się wzrostu finansowania otrzymywanego przez powiaty z budżetu centralnego. Podczas spotkania z samorządowcami powiatu kościerskiego poznałam problemy, z jakimi borykają się powiaty w kwestii zapewniania właściwego  i zarazem podstawowego funkcjonowania.

         W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

  1. Czy Ministerstwo Finansów planuje (np. poprzez uruchomienie rezerw) wzmocnienie finansowania powiatów? Jeżeli tak, to w jakim terminie?

   Z poważaniem

   Poseł Małgorzata Zwiercan

W dniu 11 maja 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała od Ministra Finansów odpowiedź na interpelację w sprawie wzmocnienia finansowania powiatów.

      Minister Finansów na bieżąco monitoruje sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego, w tym powiatów.
Z danych ze sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2015 wynika, że budżety powiatów ogółem zamknęły się nadwyżką w wysokości 237.369 tys. zł, przy planowanym deficycie w wysokości 722.449 tys. zł. Wskaźnik zadłużenia powiatów, liczony jako udział zobowiązań według tytułów dłużnych ogółem w dochodach planowanych ogółem,
wyniósł za rok 2015 24,7% i w stosunku do roku 2014 uległ on zmniejszeniu o 0,3%.
Z wieloletnich prognoz finansowych wynika, że na rok 2017 powiaty zaplanowały nadwyżkę w kwocie 557.045 tys. zł, natomiast w latach 2018 – 2019 także planują nadwyżkę w wysokości odpowiednio 655.265 tys. zł oraz 722.031 tys. zł.
Jak wynika z wieloletniej prognozy finansowej powiatu kościerskiego, o którym mowa w interpelacji Pani Poseł, także ten powiat w latach 2016 – 2019 zaplanował nadwyżkę w wysokości odpowiednio 3.290 tys. zł, 2.790 tys. zł, 2.290 tys. zł oraz 1.290 tys. zł.
Przedstawiając powyższe zaznaczyć należy, że w najbliższym czasie Rząd planuje przeprowadzenie szeregu reform, między innymi w sferze gospodarczej i społecznej, które będą sprzyjać rozwojowi gospodarczemu, wzrostowi zatrudnienia i wzrostowi płac, co będzie miało pozytywny wpływ na dochody społeczeństwa, a tym samym również na samorządy. Wdrożenie programów rządowych będzie więc sprzyjać zwiększeniu bazy podatkowej na czym skorzystają także samorządy, w tym samorządy powiatów.

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close