Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie rekompensat dla Ziemi Słupskiej w związku z lokalizacją Tarczy antyrakietowej w Redzikowie.

Interpelacja w sprawie rekompensat dla Ziemi Słupskiej w związku z lokalizacją Tarczy antyrakietowej w Redzikowie.

W dniu 28 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło w sprawie rekompensat dla Ziemi Słupskiej w związku z lokalizacją Tarczy antyrakietowej w Redzikowie.

Szanowna Pani Premier!

Poprzedni rząd  Rzeczypospolitej Polskiej z entuzjazmem przekazywał informacje o lokalizacji tarczy antyrakietowej w Polsce i o profitach, które Polska z tego tytułu uzyska. Tarcza antyrakietowa miała poprawić nasz system obrony przeciwbalistycznej ale też przynieść Polsce korzyści gospodarcze.

Radni Miasta Słupska  alarmują, że ziemia w okolicach Redzikowa straciła na wartości, a ograniczenia związane z tarczą antyrakietową uniemożliwiają m.in. budowę dużych zakładów pracy.  Obiecanych korzyści gospodarczych nie ma.

W związku powyższym, a także apelem Rady Miejskiej w Słupsku, proszę o odpowiedzi na pytanie:

  1. Czy polski rząd podtrzymuje złożone w 2008 roku obietnice i planuje rekompensaty dla Ziemi Słupskiej w związku z lokalizacją Tarczy antyrakietowej w Redzikowie? Które z zapowiedzianych w 2008 roku rekompensat dla Miasta Słupska i subregionu słupskiego będą realizowane oraz w jakim terminie?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

       W dniu 7 września 2016 roku poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelacje skierowaną do Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło w sprawie rekompensat dla Ziemi Słupskiej w związku z lokalizacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie.

       Ministerstwo Obrony Narodowej wywiązuje się ze swoich zobowiązań i konsekwentnie dąży do zapewnienia dobrych relacji z samorządem terytorialnym regionu słupskiego. Utrzymuje z nim stały kontakt, przekazując przy tym rzetelne informacje dotyczące planów budowy i przyszłego funkcjonowania bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie oraz odpowiadając na wszelkie pytania czy wątpliwości z tym związane.

      Resort obrony narodowej zrealizował szereg postulatów władz samorządowych Ziemi Słupskiej, pozostających w kompetencji Ministra Obrony Narodowej, które mogą być uznane za elementy ww. rekompensat. Wspomnieć należy chociażby wielokrotne wsparcie Gminy Słupsk przez Agencję Mienia Wojskowego, która przekazała w drodze darowizny na realizację zadań własnych gminy w latach 2009-2016 działki położone w Redzikowie, o łącznej powierzchni 3,9284 ha i wartości 1.922.390 zł, a także dokonała sprzedaży na preferencyjnych warunkach finansowych (z bonifikatą 90% od ceny sprzedaży) 28 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych w tej miejscowości, o wartości 1.251.600 zł.

      Z wiedzy uzyskanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej podczas opracowywania odpowiedzi – na skierowaną również do Prezes Rady Ministrów – interpelację Pana Posła Zbigniewa Konwińskiego w sprawie rekompensat dla ziemi słupskiej związanych z budową tarczy antyrakietowej w Redzikowie (nr 5173) wynika, że również inni właściwi w przedmiotowym zakresie członkowie Rady Ministrów wywiązują się ze swoich zobowiązań i zachowują przychylną oraz aktywną postawę wobec potrzeb Ziemi Słupskiej.

      Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozostaje we współpracy z tamtejszym samorządem w zakresie możliwości nieodpłatnego nabywania przez jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

       Z kolei Minister Infrastruktury i Budownictwa podjął szereg działań wychodzących naprzeciw postulatom tamtejszych Radnych w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej, w tym skierował do realizacji wszystkie odcinki drogi ekspresowej S6, mającej zasadnicze znaczenie dla poprawy dostępności komunikacyjnej Słupska. Ponadto do obecnie obowiązującego Planu działań na sieci drogowej (opracowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie corocznego badania sieci drogowej w ramach Oceny Stanu Nawierzchni) zostało wpisane zadanie polegające na przebudowie drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk – Ustka. Natomiast w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (załącznik nr 6 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, z perspektywą do 2025 r.) została ujęta przebudowa skrzyżowania w m. Ustka, służąca poprawie bezpieczeństwa ruchu na drodze krajowej nr 21. W Planie inwestycji realizowanych z udziałem środków budżetu państwa na 2016 r. zostało ujęte zadanie pn. „Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 21 na rzece Słupia w m. Ustka”.

      Rada Ministrów przyjęła również, w dniu 15 września 2015 r., Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku (KPK), w ramach którego wśród projektów podstawowych ujęto m.in. modernizację linii kolejowej nr 202 (na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk), jak i rewitalizację linii kolejowej nr 405 (na odcinku granica województwa – Słupsk – Ustka). Realizacja tych projektów powinna zakończyć się najpóźniej do końca 2023 r.

      Ponadto, w dniu 10 grudnia 2015 r. przedstawiciele Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Urzędu Morskiego w Słupsku, Miasta Słupska, Miasta Ustka i Starostwa Słupskiego podpisali list intencyjny w sprawie podjęcia wspólnych działań na rzecz rozbudowy Portu Ustka (został także powołany zespół ds. wspólnych działań na rzecz rozbudowy portu). Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej planuje, że modernizacja tego portu będzie sfinansowana ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014–2020, w ramach inwestycji pn. „Przebudowa wejścia do Portu Ustka” (planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – początek stycznia 2017 r.). Przewidywany czas realizacji inwestycji to około 5 lat (proces planistyczny, procedury przetargowe oraz roboty budowlane).

       Pragnę również wspomnieć, że w celu zwiększenia atrakcyjności dla inwestorów terenów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie omawianej bazy antyrakietowej, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 218), rozszerzono teren strefy o obszar, który budził zainteresowanie potencjalnych inwestorów i została utworzona Podstrefa Płaszewko. Na prowadzenie działalności na jej obszarze nie jest wymagana zgoda Ministerstwa Obrony Narodowej i strony amerykańskiej. Jednocześnie na podstawie przedmiotowego rozporządzenia rozszerzono Podstrefę Redzikowo o działkę o powierzchni 0,8888 ha, co pozwoliło na utworzenie zwartego kompleksu o powierzchni 16,5468 ha, o regularnym kształcie. Stwarza to możliwość pozyskania znaczącego inwestora, dla którego uzyskanie dodatkowej zgody ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej i strony amerykańskiej nie będzie stanowiło problemu.

     Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego (PARR) podejmują aktywne wspólne działania na rzecz promowania terenów znajdujących się w sąsiedztwie tarczy przeciwrakietowej. Pierwszy z wymienionych podmiotów ma bowiem w stałej ofercie grunty położone w strefie słupskiej i popularyzuje je za pośrednictwem wszystkich dostępnych instrumentów (misje gospodarcze, targi, wystawy, portal internetowy). Równie aktywnie propaguje je PARR, zarządzająca strefą słupską. Dokonana wspomniana wyżej zmiana obszaru Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także podejmowane wspólne działania wymienionych agencji powinny w najbliższym czasie przynieść efekty w postaci napływu nowych inwestycji.

      Podsumowując pragnę podkreślić, że w ocenie Ministerstwa Obrony Narodowej budowa i funkcjonowanie instalacji stworzą dodatkowe szanse rozwoju dla regionu i lokalnej społeczności. Wpłynie ona bowiem na wzmożoną aktywność gospodarczą w rejonie słupskim, co niewątpliwie przełoży się na rozwój tego terenu.

z up. Tomasz SZATKOWSKI

 PODSEKRETARZ STANU

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close