Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie waloryzacji i wysokości zasiłku pielęgnacyjnego.

Interpelacja w sprawie waloryzacji i wysokości zasiłku pielęgnacyjnego.

W dniu 4 sierpnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację poselską do Minister  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie waloryzacji i wysokości zasiłku pielęgnacyjnego.

Szanowna Pani Minister!

      Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie, niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie. Kwota jest bardzo niska i została ustalona w 2006 r. Zasiłek nie został od tego czasu podwyższony ani zwaloryzowany. Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie kosztów zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z brakiem możliwości samodzielnego funkcjonowania.

      Przez 10 lat, mimo wzrostu cen towarów i usług nie waloryzowana wysokość świadczenia potęguje poczucie niesprawiedliwości i jest przedmiotem rozgoryczenia osób je otrzymujących.

      Koszty pokrycia opieki, jak wszystkie koszty utrzymania wzrosły w tym czasie co doprowadziło do sytuacji, w której osoby pozbawione możliwości samodzielnego funkcjonowania nie mogą udźwignąć kosztów leczenia.

      Tak ważne dla osób niepełnosprawnych świadczenie powinno zostać podwyższone aby umożliwić osobom niepełnosprawnym zapewnienie podstawowego standardu opieki. Powinno mieć też zapewnioną coroczną waloryzację ponieważ jej brak zawsze będzie powodem obniżania poziomu funkcjonowania osób nie samodzielnych, potrzebujących pomocy.

     W związku z powyższym kieruję do Pani Minister pytanie:

1) Kiedy i jakie działania zostaną podjęte w celu zwiększenia wysokości zasiłku pielęgnacyjnego i zapewnienia jego waloryzacji?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

       W dniu 7 września 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoja interpelację w sprawie waloryzacji i wysokości zasiłku pielęgnacyjnego skierowana do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej.

        W aktualnym stanie prawnym zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym finansowanym z budżetu państwa, którego wysokość oraz zasady przyznawania reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114, j.t., z późn. zm.).

       Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych  kwoty świadczeń rodzinnych, w tym zasiłku pielęgnacyjnego oraz wysokości kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata.

       Oznacza to, że zmiana wysokości zasiłku pielęgnacyjnego podlega procedurze weryfikacji, nie oznaczającej obowiązkowej zmiany wysokości weryfikowanej kwoty. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określiła zakres weryfikacji. Kwoty zweryfikowanych świadczeń rodzinnych oraz kryteriów dochodowych uprawniających do tych świadczeń, obowiązują od 1 listopada 2015 roku.

      Rada Ministrów, w ramach przypadającej w 2015 r. weryfikacji kwot świadczeń rodzinnych i kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych, zweryfikowała zmiany wysokości świadczeń rodzinnych oraz progów dochodowych.

       Zweryfikowana wartość kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego została podniesiona do wysokości 754 zł na osobę w rodzinie  (wzrost o 180 zł, czyli o 31,4%) oraz 844 zł (wzrost o 180 zł, czyli o 27%) dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Podwyższenie kryterium dochodowego rozłożone będzie na dwa etapy:

      I etap – od 1 listopada 2015 r.:

 • kryterium ogólne – 674 zł (wzrost o 100 zł),
 • kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł (wzrost o 100 zł).

      II etap – od 1 listopada 2017 r.:

 • kryterium ogólne – 754 zł (wzrost o 80 zł),
 • kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 844 zł (wzrost o 80 zł).

        Kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszącego 1 922 zł na osobę, pozostaje bez zmian.

        Kwoty zasiłku rodzinnego będą wzrastały w 3 etapach począwszy od 1 listopada 2015 r. i wynoszą:

 • 89 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 12 zł),
 • 118 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 12 zł),
 • 129 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 14 zł);

od 1 listopada 2016:

 • 95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 6 zł),
 • 124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),
 • 135 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 6 zł,);

od 1 listopada 2017:

 • 100 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 5 zł),
 • 130 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),
 • 140 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 5 zł).

       W odniesieniu do kwot pozostałych świadczeń rodzinnych podlegających ustawowej weryfikacji podwyższone zostaną:

od 1 listopada 2015 r.:

 • dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

– do 5. roku życia – do kwoty 80 zł, (wzrost o 20 zł),

– powyżej 5. roku życia – 100 zł; (wzrost o 20 zł),

 • dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

– na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 105 zł (wzrost o 15 zł),

– na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 63 zł (wzrost o 13 zł);

 • dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 90 zł (wzrost o 10 zł);
 • dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 185 zł nie więcej
  niż 370 zł/265 zł nie więcej niż 530 zł (wzrost o 15 zł) (265 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

od 1 listopada 2016 r.:

 • dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

– do 5. roku życia – do kwoty 90 zł, (wzrost o 10 zł),

– powyżej 5. roku życia – 110 zł; (wzrost o 10 zł),

 • dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

– na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 113 zł (wzrost o 8 zł),

– na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 69 zł (wzrost o 6 zł);

 • dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 95 zł (wzrost o 5 zł);
 • dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 193 zł nie więcej niż 386 zł/273 zł nie więcej niż 546 zł (wzrost o 8 zł) (273 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

od 1 listopada 2017 r.:

 • dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

– do 5. roku życia – do kwoty 100 zł, (wzrost o 10 zł),

– powyżej 5. roku życia – 120 zł; (wzrost o 10 zł),

 • dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

– na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 120 zł (wzrost o 7 zł),

– na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 75 zł (wzrost o 6 zł);

 • dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 100 zł (wzrost o 5 zł);
 • dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 200 zł nie więcej niż 400 zł/280 zł nie więcej niż 560 zł (wzrost o 7 zł) (280 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

       Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu państwa i ograniczone środki na weryfikację, decyzją Rady Ministrów środki te przeznaczone zostały na opisane wyżej podwyższenie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego i bardzo znaczne podwyższenie kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych, zaś wysokość zasiłku pielęgnacyjnego pozostała bez zmian.

      Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, w obecnym stanie prawnym, kolejna weryfikacja kwot świadczeń rodzinnych, a więc także kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, przewidziana jest na 1 listopada 2018 r. i wówczas Rada Ministrów podejmie decyzję o jej zakresie.

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close