Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie ściągalności alimentów.

Interpelacja w sprawie ściągalności alimentów.

W dniu 29  sierpnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację poselską do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie ściągalności alimentów.

Szanowna Pani Minister!

W Polsce lawinowo rośnie liczba rozwodów, a tym samym dzieci wychowujących się w niepełnych rodzinach. W 2015 roku dzieci, których rodzice się rozwiedli, było około 39 tysięcy. Najwięcej od siedmiu lat. Ponad 37 tysięcy rodziców otrzymało w wyniku rozstrzygnięć sądu alimenty na swoje potomstwo.

Zgodnie z danymi GUS-u w sumie dla około 600 tys. dzieci przyznano świadczenia alimentacyjne. Mimo że nie są to kwoty bardzo wysokie, to 400-500 zł na dziecko dla rodzica samotnie go wychowującego, to kwota istotna.

Niestety wielu rodziców uchyla się od swoich obowiązków alimentacyjnych. Robią to najczęściej, ukrywając dochody i majątek, rezygnując z pracy lub po prostu zmieniając adres zamieszkania.

Pokrzywdzony rodzic, wychowujący dziecko, korzysta w takich przypadkach z funduszu alimentacyjnego finansowanego przez państwo.

W związku z powyższym chciałabym uzyskać następujące informacje:

 1. Ile osób korzystało w roku 2015 i w I półroczu 2016 roku z funduszu alimentacyjnego?
 2. Jaką kwotę wydano w roku 2015 oraz w I półroczu 2016 roku na alimenty wypłacane pokrzywdzonym rodzinom przez Państwo?
 3. Ile długów w roku 2015 oraz w I połowie 2016 roku udało się ściągnąć od zalegających z alimentami rodziców?
 4. Czy ministerstwo samo (lub w porozumieniu z innymi resortami) planuje zmiany dotyczące funduszu alimentacyjnego? Jeżeli tak, to kiedy i w jakim zakresie?

Z poważaniem

Małgorzata Zwiercan

 

 

       W dniu 30 września 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w  sprawie ściągalności alimentów uprzejmie informuję:

 • W 2015 r. przeciętnie miesięcznie wypłacano 322,6 tys. świadczeń z funduszu alimentacyjnego, natomiast w I poł 2016 r. – 313,2 tys. świadczeń.
 • Wydatki na świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wyniosły:
 • 1 483 253 tys. zł w 2015 r.,
 • 733 619 tys. zł w I poł 2016 r. (dane wstępne).
 • W 2015 r. kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych wyniosła
  193 mln zł, w I połowie 2016 r. wg wstępnych danych kwota ta wyniosła ponad 131 mln zł.

            Obecnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie są prowadzone prace nad zmianami zasad przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169, z późn zm.)

            Jednocześnie uprzejmie informuję, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostrzega wagę problemu, jakim jest powszechność zjawiska niealimentacji i dlatego we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości analizowane są możliwe do podjęcia  działania prowadzące do wypracowania kompleksowych rozwiązań przeciwdziałających powszechności problemu niealimentacji, nie tylko o charakterze legislacyjnym, których celem będzie systemowe rozwiązanie tego problemu.

            Niezależnie od powyższego należy wskazać, że egzekucja alimentów prowadzona jest przez komorników sądowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.– Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790 z późn. zm.), oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw i to przede wszystkim od skuteczności działań komorników sądowych zależy poziom egzekucji alimentów (ww. przepisy dotyczące kwestii egzekucji alimentów prowadzonej przez komorników sądowych, jak również przepisy Kodeksu Karnego penalizujące zjawisko niealimentacji,  należą do właściwości Ministra Sprawiedliwości).

 

PODSEKRETARZ STANU

                                                                                                                                             Bartosz Marczuk

 

 

wysokości kieszonkowego otrzymywanego przez dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych.

        W obowiązującym stanie prawnym rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720) stanowi, iż dziecku od 5 roku życia, umieszczonemu w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, zapewnia się kwotę pieniężną do własnego dysponowania, której wysokość, nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej (1000 zł), ustala co miesiąc dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej. Kwota jaką otrzymuje wychowanek powinna uwzględniać jego indywidualne potrzeby i sytuację, dlatego też ustawodawca daje możliwość różnicowania wysokości kieszonkowego od 1 do 8% kwoty.

       Sygnalizowana przez Panią Poseł kwestia jest znana resortowi rodziny. W roku 2015 prowadzone były prace nad stosownymi zmianami, ale nie zostały one zakończone przed upływem kadencji poprzedniego rządu.

        Aktualnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonywany jest przegląd ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i aktów wykonawczych pod kątem dokonania ewentualnych zmian legislacyjnych. Sprawa wysokości środków przeznaczonych na tzw. kieszonkowe niewątpliwie wymaga analizy  i oceny  kosztów  zmian.

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close