Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w systemie ochrony zdrowia w Polsce w latach 2016-2018.

Interpelacja w systemie ochrony zdrowia w Polsce w latach 2016-2018.

       W dniu 14 września Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie  miejsca lecznictwa uzdrowiskowego w systemie ochrony zdrowia w Polsce w latach 2016-2018.

       W dokumentach Ministerstwa Zdrowia związanych z ,,Narodową Służbą Zdrowia” – Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce na lata 2016-2018 tylko w zarysie podano informacje dotyczące szeregu zmian w zakresie działalności szpitali i opieki ambulatoryjnej.

      W założeniach nie określono jednoznacznie funkcji lecznictwa uzdrowiskowego, co budzi sprzeciw wykonujących te świadczenia.

      Jako Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej chcę również zwrócić szczególną uwagę na olbrzymią rolę, jaką lecznictwo uzdrowiskowe pełni w życiu seniorów. Postępujące niezwykle szybko zmiany demograficzne sprawiają, że ludzi w podeszłym wieku przybywa. W tym kontekście leczenie uzdrowiskowe pozostaje dla osób starszych wciąż atrakcyjną alternatywą wobec punktów stacjonarnych, gdzie walka z chorobą jest dla osób starszych bardziej uciążliwa. W uzdrowiskach seniorzy pozostają nie tylko pod opieką wykwalifikowanej kadry lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów, ale na miejscu mogą korzystać z kompleksowego leczenie. Nie bez znaczenia pozostaje również aspekt społeczny – towarzystwo często osób w podobnym wieku sprzyja dłuższemu pozostawaniu w zdrowiu przez osoby starsze.

       W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedzi na poniższe pytania:

   1. Jaką rolę lecznictwa uzdrowiskowego w ramach zmian w systemie ochrony zdrowia na lata 2016-2018 przewiduje Pan Minister?

   2. Które zadania, kompetencje lecznictwa uzdrowiskowego zostaną zachowane, a które ulegną modyfikacji?

   3. Czy w związku ze zmianami w systemie ochrony zdrowia planowane jest utrzymanie współfinansowania leczenia uzdrowiskowego w ramach m.in. rehabilitacji poszpitalnej?

   4. Czy zakładana jest jakaś specjalna rola dla sanatoriów lecznictwa dziecięcego? Jeżeli tak, to jaka?

Z poważaniem

Małgorzata Zwiercan

       W dniu 14 października 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na interpelację wystosowaną do Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła w sprawie miejsca lecznictwa uzdrowiskowego w systemie ochrony zdrowia w Polsce w latach 2016-2018.

       Odnosząc się do braku uwzględnienia w dokumencie pn. „Narodowa Służba Zdrowia – strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce na lata 2016-2018” roli i miejsca szeroko rozumianego lecznictwa uzdrowiskowego w systemie ochrony zdrowia, uprzejmie informuję, że ww. dokument stanowi jedynie zarys proponowanych zmian w zakresie budowy sprawnego systemu zarządzania powszechnie dostępnej służby zdrowia, zwiększenia nakładów na służbę zdrowia, podstawowej opieki zdrowotnej, wprowadzenia sieci szpitali oraz integracji systemu zdrowia publicznego. Tym samym nie oznacza to braku zauważenia roli lecznictwa uzdrowiskowego w systemie ochrony zdrowia.

      Uprzejmie informuję, że powoływany jest przy Ministrze Zdrowia Zespół do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego, w którego skład wchodzić będą Konsultanci Krajowi, Naczelni Lekarze Uzdrowisk, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie”, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, Unii Uzdrowisk Polskich, „Ogólnopolskiego Rabczańskiego Porozumienia Szans dla Dzieci” oraz Głównego Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej.

       Zadaniem Zespołu będzie m.in.: analiza obowiązujących przepisów prawa w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego celem wprowadzenia rozwiązań służących wyeliminowaniu dotychczasowych wątpliwości interpretacyjnych i aktualizacji przepisów uwzględniających zmiany systemowe oraz opracowanie propozycji rozwiązań w zakresach związanych m.in. z wymaganiami, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, prowadzeniem badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kierowaniem i kwalifikowaniem pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, procesem kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo na rehabilitację uzdrowiskową, prowadzeniem czynności kontrolnych przez naczelnych lekarzy uzdrowisk.

      Podniesione przez Panią Poseł kwestie będą szeroko rozważane podczas prac Zespołu, celem wypracowania rozwiązań służących kompleksowemu uregulowaniu zagadnień związanych z szeroko pojętym lecznictwem uzdrowiskowym.

      Zespół zakończy swoją działalność po zrealizowaniu ww. zadań, nie później jednak, niż do dnia 30 czerwca 2017 r., po przedstawieniu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wyników pracy Zespołu w formie raportu.

         Z poważaniem,

           Z upoważnienia

       MINISTRA ZDROWIA

    PODSEKRETARZ STANU

           Krzysztof Łanda

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close