Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego.

Interpelacja w sprawie waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego.

     W dniu 26 września Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację poselską do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego.

      W dniu 4 sierpnia skierowałam do Pani Minister interpelację w sprawie waloryzacji i wysokości zasiłku pielęgnacyjnego. Pytałam wówczas:

1) Kiedy i jakie działania zostaną podjęte w celu zwiększenia wysokości zasiłku pielęgnacyjnego i zapewnienia jego waloryzacji?

       Niestety odpowiedź uzyskanej w dniu 6 września nie jest satysfakcjonująca.

     Rozumiem, że możliwości finansowe budżetu państwa są ograniczone, jednak kwota zasiłku pielęgnacyjnego nie była weryfikowana przez 10 lat. Pomijając inflację, zwiększające się koszty życia, to kwota 153,00 zł jest uwłaczająca dla osób pobierających zasiłek.

       Zaskakujące jest to, że inne rodzaje świadczeń rodzinnych i kryteriów dochodowych na przestrzeni tych 10 lat zostały wielokrotnie podwyższone a zasiłek nie.

       Zasiłek pielęgnacyjny przeznaczony na zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w wysokości 153,00 złotych nie pozwala na funkcjonowanie osób niesamodzielnych. Weryfikacja kwot zasiłku pielęgnacyjnego przewidziana na 1 listopada 2018 roku jest zdecydowanie zbyt późna, zwłaszcza, że nie był waloryzowany tak długo.

     W związku z powyższym chciałam uzyskać następujące informacje:

  1. Czy Pani Minister planuje zainicjować wprowadzenie zmian w zapisach Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, które obligatoryjnie zakładałyby co roku lub chociażby co trzy lata weryfikację wysokości kwot zasiłku pielęgnacyjnego?

Z poważaniem

Małgorzata Zwiercan

        W dniu 10 listopada Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki społecznej na swoją ponowną  interpelację w sprawie waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego.

      Uprzejmie wyjaśniam, że informacja w zakresie weryfikacji świadczeń rodzinnych, w tym zasiłku pielęgnacyjnego na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, j.t.,  z późn. zm.), została przedstawiona w odpowiedzi na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 25 sierpnia 2016 r., znak: K8INT5378, dotyczące interpelacji Pani Poseł Małgorzaty Zwiercan.

      Ponadto uprzejmie wyjaśniam, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzone są obecnie analizy możliwych do wprowadzenia zmian w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz opiekunów osób niepełnosprawnych.
W toku prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prac, analizowane są wszystkie postulaty i propozycje rozwiązań w tym również zgłaszane przez środowiska skupiające osoby niepełnosprawne oraz opiekunów osób niepełnosprawnych
w zakresie należącym do ministerstwa.

      Prace nad możliwymi do wprowadzenia zmianami w systemie wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych dotyczących, w szczególności realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt K 38/13, prowadzone są w ramach wewnątrzresortowego Zespołu do Spraw Rozwiązań Systemowych dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych powołanego 12 stycznia 2016 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej.

      Do zadań Zespołu należy między innymi analiza obecnych rozwiązań w obszarze dotyczącym opiekunów osób niepełnosprawnych oraz przygotowanie odpowiednich zmian legislacyjnych.

     Jednocześnie uprzejmie informuję, że przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będą brali udział również w pracach międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin, który został powołany przez Panią Premier Beatę Szydło zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 89 z dnia 29 sierpnia 2016 r.

      W skład zespołu weszli również m.in. przedstawiciele resortów zdrowia, edukacji i finansów.

Do zadań Zespołu należy opracowanie:

1) analizy aktualnej sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do edukacji, kultury, zatrudnienia oraz świadczeń zdrowotnych;

2) kompleksowych rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin z uwzględnieniem postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169);

3) propozycji rozwiązań legislacyjnych i systemowych mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin.

      Niemniej, wskazanie zakresu ewentualnych zmian i rozwiązań systemowych nie jest możliwe na tak wczesnym etapie ww. prac.

      Ponadto, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych wprowadzającej możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego przez byłych opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci osoby niepełnosprawnej nad którą opieka była sprawowana. Obecnie, projekt ten jest przedmiotem prac parlamentarnych.

      Istotnym działaniem w zakresie świadczeń rodzinnych, zwiększającym wsparcie materialne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, jest podwyższenie świadczenia pielęgnacyjne – od 1 stycznia 2017 r., w wyniku waloryzacji o procentowy wskaźnik wzrostu płacy minimalnej, świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie o 106 zł do kwoty 1406 zł.

      Ponadto, zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 25 października projektem ustawy, bardzo istotnie wzrosną w przyszłym roku świadczenia emerytalne i rentowe, w szczególności:

– minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna – od 1 marca 2017 r. najniższa wysokość tych świadczeń wzrośnie o 117,44 zł i będzie wynosić 1000 zł,

– renta socjalna – od 1 marca 2017 r. renta socjalna wzrośnie o 98,65 zł i będzie wynosić 840 zł.

      Ponadto, z dniem 1 stycznia  2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 972), która realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. sygn. akt SK 7/11.

     Dzięki zmianom wprowadzonym ww. ustawą, w rodzinach, w których wychowywana jest więcej niż jedna osoba niepełnosprawna, więcej niż jeden opiekun będzie mógł pobierać świadczenie opiekuńcze z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną.
W szczególności, jeśli w jednej rodzinie jest np. dwoje dzieci niepełnosprawnych, każdy z rodziców będzie mógł otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne z tytułu zakończenia aktywności zawodowej spowodowanego koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.

      Dodatkowo informuję, że bardzo istotnym wsparciem dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi jest świadczenie wychowawcze będące realizacją Programu „Rodzina 500+”. Szacuje się, że z adresowanej do rodzin pomocy w postaci świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500+” realizowanego ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, skorzystało od 1 kwietnia br. ok. 220 tys. dzieci w wieku do 18. roku życia, co stanowi 90 % wszystkich niepełnosprawnych dzieci.

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close