Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie przekształcenia portu morskiego w Ustce do zadań obronnych przez Siły Zbrojne RP.

Interpelacja w sprawie przekształcenia portu morskiego w Ustce do zadań obronnych przez Siły Zbrojne RP.

       W dniu 13 października Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego w sprawie przekształcenia portu morskiego w Ustce do zadań obronnych przez Siły Zbrojne RP.

Szanowny Panie Ministrze,

            Z udostępnionej mi korespondencji między Prezesem Stowarzyszenia „Arka” w Gdańsku a Ministerstwem Obrony Narodowej w sprawie przystosowania portu morskiego w Ustce do zadań obronnych przez Siły Zbrojne RP wynika, że w opinii resortu obrony narodowej wymaga dużych nakładów finansowych na rozbudowę portu, więc inwestycja powinna być rozpatrywana w kontekście rozwoju regionalnego i gospodarczego miasta Ustka oraz  całego „Środkowego Wybrzeża”’.

            Pomysł transformacji portu może nie tylko zwiększyć potencjał obronny naszego kraju, ale i możliwość rozwoju ziemi słupskiej. Nie trzeba nikogo przekonywać, że przekształcenie portu w Ustce w port o charakterze uniwersalnym umożliwi lepsze wykorzystanie terenów Ustki i okolic, co wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy całego regionu. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że rozszerzenie możliwości wykorzystania portu wpłynęłoby na zwiększenie zatrudnienia.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

  1. Czy Ministerstwo Rozwoju może wygospodarować środki na modernizację portu morskiego w Ustce do standardu portu głębokowodnego, w celu wykorzystania go do wybranych zadań obronnych przez Siły Zbrojne RP, a tym samym przyczynienia się do rozwoju regionu?

 

                                                                                               Z poważaniem

                                                                                               Małgorzata Zwiercan

      W dniu 25 listopada Poseł Małgorzata Zwieercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie przekształcenia portu morskiego w Ustce do zadań obronnych przez Siły Zbrojne RP.

      Odpowiadając na pytanie czy resort rozwoju może wygospodarować środki na modernizację portu morskiego w Ustce do standardu portu głębokowodnego, w celu wykorzystania go do wybranych zadań obronnych przez Siły Zbrojne RP, a tym samym przyczynienia się do rozwoju regionu, pragnę wyjaśnić, że tak sformułowany zakres tematyczny wychodzi poza obszar zadań realizowanych przez POIiŚ 2014-2020. Zgodnie z zapisami tego programu, z uwagi na potrzebę skupienia wsparcia na projektach mogących wygenerować największe efekty, realizowane są inwestycje w portach w sieci bazowej TENT.
Transeuropejska Sieć Transportowa – TEN-T jest instrumentem służącym koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych. W wyniku zakończonej w 2013 r. rewizji wytycznych dla sieci TEN-T, ustalono jej nowy układ na terytorium państw członkowskich UE. Układ ten obejmuje sieć bazową, stanowiącą podstawę rozwoju sieci transportowej, na której mają koncentrować się działania unijne, w szczególności na odcinkach transgranicznych, brakujących ogniwach, połączeniach multimodalnych i najważniejszych wąskich gardłach i sieć kompleksową, zapewniającą dostępność i łączność wszystkich regionów Unii. Tak więc w odniesieniu do polskich portów morskich jedynie 4 z nich, zostały ujęte jako element sieci bazowej TEN-T: Gdańsk, Gdynia Szczecin i Świnoujście. W takiej sytuacji należy stwierdzić, że rozwój portu w Ustce nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach środków finansowych POIiŚ, przeznaczonych na rozwój transportu morskiego.
Ponadto przedsięwzięcia takie nie zostały przewidziane do sfinansowania przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020.
Jednakże w ramach prowadzonych aktualnie przez Ministerstwo Rozwoju prac nad projektem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) problematyka infrastruktury portowej znajduje swoje odzwierciedlenie. Podkreśla się, że choć polskie porty znacząco inwestują w modernizację swojej infrastruktury, to nadal wymagają poprawy dostępu. Niezbędne jest zwłaszcza powiązanie poszczególnych portów z siecią kolejową, usprawnienie połączeń z siecią drogową, a także w wybranych przypadkach powiązanie również z siecią transportu rzecznego.
W ramach kierunku interwencji poświęconemu budowie zintegrowanej, wzajemnie powiązanej sieci transportowej służącej konkurencyjnej gospodarce zwracana jest uwaga na uzyskanie wymaganej dostępności do portów morskich od strony lądu m.in. przez budowę lub przebudowę ważnych drogowych i kolejowych korytarzy transportowych, a także od strony morza, rozbudowy niezbędnej infrastruktury portowej prowadzącej do zwiększenia obrotów ładunków, szczególnie w zakresie transportu intermodalnego. W tym celu, wśród projektów strategicznych SOR zaplanowano m.in. realizację

       Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030). Jest to projekt, którego zadaniem będzie poprawa konkurencyjności polskich portów morskich oraz wzrost ich udziału w rozwoju społeczno–gospodarczym kraju i podniesienie rangi portów morskich w międzynarodowej sieci transportowej. Projekt takiego Programu jest w przygotowaniu. Wstępnie przewiduje się, że działania inwestycyjne w polskich portach morskich oraz przedsięwzięcia mające na celu poprawę dostępności transportowej portów będą finansowane ze środków krajowych, z budżetu UE, z kredytów preferencyjnych międzynarodowych instytucji finansowych oraz ze środków sektora prywatnego.

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close