Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie bieżącej sytuacji finansowej mediów publicznych oraz podjętych środków zaradczych wobec trudnej sytuacji spółki wskutek działań poprzedniego rządu

Interpelacja w sprawie bieżącej sytuacji finansowej mediów publicznych oraz podjętych środków zaradczych wobec trudnej sytuacji spółki wskutek działań poprzedniego rządu

 26 października 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan oraz pozostali Posłowie wystosowali interpelację  w sprawie bieżącej sytuacji finansowej mediów publicznych oraz podjętych środków zaradczych wobec trudnej sytuacji spółki wskutek działań poprzedniego rządu

Szanowny Panie Ministrze,

            na zasadzie art. 192 Regulaminu Sejmu wnosimy interpelację w związku z napływającymi do nas licznymi sygnałami i obawami, co do dalszego losu oddziałów regionalnych spółki zgłaszanymi przez  pracowników oddziałów regionalnych Telewizji Polskiej SA.

            Zmniejszone wpływy z abonamentu, niestabilne przychody z tytułu emitowanych reklam i często krytykowane decyzje poprzednich władz spółki odpowiedzialnych za niestabilną sytuację spółki i niepodjęcie przez nich działań sanacyjnych powodują, że oddziały regionalne jak i sama pozycja ekonomiczna spółki jest zachwiana. Z anteny znika większość produkowanych w oddziałach regionalnych własnych programów, a z tych pozostałych obcina się budżety produkcyjne. Znacząca większość pracowników oddziałów regionalnych pracuje na umowy cywilnoprawne. Osobom tym obniża się dotychczasowe stawki. Pracownicy obawiają się braku jakiejkolwiek stabilizacji finansowej i trwałości swojego stanowiska pracy. Cięcia finansowe dokonywane w ośrodkach regionalnych telewizji publicznej narażają je na brak możliwości wypełnienia tzw. misji.

         Budzi to nasze najwyższe zaniepokojenie, ponieważ uderza bezpośrednio w rozwój regionów, oraz zagraża bytowi oddziałów regionalnych telewizji publicznej, które nie mają szans konkurować o widza z telewizjami prywatnymi. Media publiczne są dobrem publicznym i każdy powinien mieć do nich nieograniczony dostęp,  a nadto oferta programowa winna być tak rozbudowana, aby zachęcała potencjalnego widza do pozostania z programem regionalnym, chociażby dla wiedzy o regionie, jego promocji, jak i wiadomości lokalnych. Oddziały regionalne  telewizji publicznej są najbliżej spraw ważnych dla społeczności lokalnej, potrafią oddziaływać na opinię publiczną w rozmiarze regionalnym i budować tożsamość regionalną. Misji, jaką pełnią oddziały regionalne TVP, nie są w stanie zrealizować inne media, tym bardziej media komercyjne nastawione na czysty komercyjny zysk z reklam.

              Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

1.  Jak aktualnie kształtuje się sytuacja finansowa oddziałów regionalnych TVP? Prosimy uwzględnić wszystkie oddziały regionalne, przyznane im środki i ewentualny wynik finansowy z działalności w/w oddziałów za 8 miesięcy bieżącego roku oraz za 2015r. Jak była pokrywana strata w/w ośrodków i z jakich środków będzie pokryta strata za 2016r?

2. Jakie kroki resort  zamierza podjąć, by zapobiec dalszemu ograniczaniu oferty programowej i zmniejszania kadry regionalnych ośrodków TVP aby zapewnić potencjał konieczny do właściwego wywiązywania się z misji publicznej?

3. Jak wygląda finansowanie ośrodków regionalnych? Ile w/w ośrodki uzyskują ze „sprzedaży” czasu reklamowego i z produkcji własnych programów?

4. Jakie są realne szanse aby zapewnić stabilne źródła finansowania regionalnych oddziałów mediów publicznych? Czy i ewentualnie jakie istnieją plany zagwarantowania publicznych środków na finansowanie telewizji publicznej?

12 grudnia 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan i pozostali autorzy otrzymali odpowiedź na swoją interpelację w sprawie bieżącej sytuacji finansowej mediów publicznych oraz podjętych środków zaradczych wobec trudnej sytuacji spółki wskutek działań poprzedniego rządu.

Sytuacja finansowo-ekonomiczna spółek media publiczne uzależniona jest od wysokości wpływów abonamentowych, które są istotną kwestią ich funkcjonowania.
Najwyższa kwota wpływów z opłat abonamentowych wynosiła 919 mln zł i została przekazana mediom publicznym w 2003 r. W latach 2004 – 2007 poziom abonamentu oscylował w granicach od 873 mln zł do 907 mln zł. W 2007 r. Pan Donald Tusk – Prezes Rady Ministrów powiedział, że abonament radiowo-telewizyjny jest „wyłudzeniem pieniędzy od Polaków…” na rzecz budowania propagandowej machiny rządowej”. W kolejnych latach wpływy z opłat abonamentowych, które w 2007 r. wyniosły 897 mln zł, zaczęły drastycznie spadać i już w 2008 r. osiągnęły poziom 732 mln zł. Tendencja spadkowa utrzymywała się przez kolejne lata i w 2011 r. osiągnęła najniższy poziom, tj. 470 mln zł. Od 2012 r. nastąpiła zmiana trendu i spółki uzyskują wyższe wpływy na realizację zadań misyjnych, jednakże nie osiągają poziomu z lat 2003-2007.
Za 2015 r. osiągnięto wpływy abonamentowe na poziomie 750 mln zł. Realny spadek środków abonamentowych powoduje ograniczenia i problemy w realizacji zadań misyjnych. Blisko połowa gospodarstw domowych znajduje się poza systemem abonamentowym (niezarejestrowane odbiorniki), a połowa zarejestrowanych zwolniona jest z opłat. W wyniku ogromnej nieefektywności poboru abonamentu radiowotelewizyjnego, jak szacuje Spółka tylko ok. 13% gospodarstw domowych regularnie opłaca abonament. W efekcie powyższego przekazywane nadawcom publicznym wpływy abonamentowe nie pokrywają wszystkich kosztów działalności misyjnej spółek publicznej radiofonii i telewizji.
Sytuacja finansowa oddziałów regionalnych Spółki Telewizja Polska S.A. (dalej – TVP S.A., Spółka) jest pochodną kondycji ekonomiczno-finansowej całej Spółki, która aktualnie jest trudna, głównie za sprawą obecnego poziomu finansowania mediów publicznych. Według informacji przedstawionej przez Spółkę, oddziały regionalne TVP S.A. na dzień 31 sierpnia 2016 r. odnotowały stratę w wysokości 41,3 mln zł, w 2015 r. strata wyniosła 76,8 mln zł. Przychody abonamentowe w 2015 r. wyniosły 93,7 mln zł, zaś za okres 8 miesięcy 2016 r. – 82,6 mln zł. Spółka przewiduje, że na koniec 2016 r. przychody abonamentowe oddziałów regionalnych wyniosą 100 mln zł. Przychody komercyjne oddziałów regionalnych (reklama, sponsoring, pozostałe przychody) według stanu na dzień 31 sierpnia 2016 r. wyniosły 27,4 mln zł, natomiast w 2015 r. – 65,9 mln zł. Koszty oddziałów regionalnych wyniosły odpowiednio: 151,4 mln zł i 236,4 mln zł. Wygenerowana przez oddziały regionalne strata, zarówno w roku bieżącym, jak i ubiegłym, pokrywana jest z nadwyżki przychodów reklamowych wypracowanej przez anteny ogólnopolskie i kanały tematyczne TVP S.A.
Jednocześnie odnosząc się do sposobu finansowania oddziałów regionalnych, uprzejmie informuję, że źródłem finansowania oddziałów regionalnych TVP S.A. są środki abonamentowe oraz przychody komercyjne pozyskane, m.in. ze sprzedaży czasu
reklamowego na antenach regionalnych, sponsoringu audycji, koprodukcji, sprzedaży usług kontrahentom zewnętrznym, kampanii społecznych i innych. Przychody te jednak nie zapewniają pełnego finansowania kosztów funkcjonowania oddziałów regionalnych. Według
stanu na dzień 31 sierpnia 2016 r. udział środków abonamentowych w finansowaniu kosztów ponoszonych przez oddziały regionalne TVP S.A. wyniósł 55%, tj. 82,6 mln zł, zaś w 2015 r. – 40%, tj. 93,7 mln zł. Spółka przewiduje, że za 2016 r. udział ten nadal będzie bardzo niski
i wyniesie ok. 43%. Przychody ze sprzedaży czasu reklamowego oraz sponsoringu audycji telewizyjnych oddziałów regionalnych TVP S.A. na dzień 31 sierpnia 2016 r. wyniosły 13,6 mln zł, zaś w 2015 r. – 32,0 mln zł, i pokryły 14% ich kosztów. Przychody z tytułu reklam
i sponsoringu w 2016 r. pozwalają na sfinansowanie 9% kosztów, jakie w tym okresie poniosły oddziały regionalne. Pozostałe przychody oddziałów regionalnych (z tytułu sprzedaży usług, koprodukcji telewizyjnej, telesprzedaży, kampanii społecznych) według
stanu na dzień 31 sierpnia 2016 r. wyniosły 13,8 mln zł i pozwoliły na sfinansowanie 9% kosztów, podczas gdy w 2015 r. przychody te wyniosły 34,0 mln zł i pozwoliły na sfinansowanie 14% kosztów.
W kwestii podjęcia przez Ministerstwo Skarbu Państwa kroków mających na celu zapobieżenie ograniczeniu oferty programowej ośrodków regionalnych Spółki, uprzejmie informuję, że w obecnym stanie prawnym Minister Skarbu Państwa nie posiada żadnych
instrumentów zapewniających Spółce potencjał konieczny do właściwego wywiązywania się Spółki z realizacji misji publicznej. Zarówno ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, jak i ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych nie daje
Ministrowi Skarbu Państwa uprawnień w tym zakresie.
Odnosząc się do kwestii zmniejszenia kadry regionalnych ośrodków Spółki, uprzejmie informuję, iż politykę personalną w TVP S.A. prowadzi Zarząd Spółki. W świetle artykułu 3751
Kodeksu spółek handlowych Minister Skarbu Państwa, działając jako walne zgromadzenie nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
Uprawnienia te należą do wyłącznych kompetencji Zarządu, zarówno w zakresie decyzji, które dotyczą stosunków wewnętrznych, jak i zewnętrznych Spółki, w tym m.in. spraw personalnych.
W zakresie podjęcia przez Ministerstwo Skarbu Państwa działań w zakresie zapewnienia stabilnego źródła finansowania regionalnych oddziałów mediów publicznych, a także planów zagwarantowania publicznych środków na finansowanie telewizji publicznej,
uprzejmie informuję, iż dostrzegam pilną potrzebę wprowadzenia nowych regulacji prawnych w tym zakresie zapowiadanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niemniej jednak należy podkreślić, że Minister Skarbu Państwa w świetle obowiązujących przepisów nie jest uprawniony do tworzenia regulacji prawnych w zakresie finansowania mediów publicznych.
Przedstawiając powyższe informacje wyrażam przekonanie, iż stanowią one wystarczającą odpowiedź na pytania zawarte w interpelacji Pań Posłanek i Panów Posłów.

Z wyrazami szacunku,
z upoważnienia
Pana Henryka Kowalczyka
Ministra – Członka Rady Ministrów

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close