Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie zmian w projekcie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Interpelacja w sprawie zmian w projekcie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  W dniu 8 listopada 2016 roku poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła w sprawie zmian w projekcie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteria kwalifikacji świadczeniodawców do tych poziomów.

     

       Szanowny Panie Ministrze,

       Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteria kwalifikacji świadczeniodawców do tych poziomów budzą niepokój władz samorządowych i mieszkańców Pomorza.

       Wydaje się, że konsekwencją zapisów wynikających z tych dwóch projektów może być pozbawienie mieszkańców regionu pomorskiego specjalistycznej opieki reumatologicznej i geriatrycznej. W projektach nie uwzględniono finansowania jednoprofilowych szpitali o specjalizacji reumatologia czy geriatria. Tych dwóch specjalizacji nie uwzględniono również w profilach objętym systemem zabezpieczenia i umowami o finansowaniu na okres 4 lat.

       Jako przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej doskonale wiem, że w związku ze starzeniem się polskiego społeczeństwa na Pomorzu, ale także w innych miejscach Polski, potrzebne jest rozszerzenie opieki geriatrycznej, a nie jej ograniczanie. Dlatego powyższe projekty budzą moje wielkie zaniepokojenie.

       W związku z licznymi wątpliwościami, jakie wywołują oba projekty, proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje dopisanie do szpitali jednoprofilowych szpitali reumatologicznych oraz geriatrycznych?

 2. W jaki sposób ministerstwo planuje zadbać o zdrowie i życie pomorskich pacjentów w podeszłym wieku, wymagających specjalistycznych usług geriatrycznych?

 3. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje i w jaki sposób uwzględnić potrzeby 10 mln polskich obywateli, którzy cierpią na różnego rodzaju choroby reumatologiczne?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

         W dniu 10 stycznia 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację  odpowiedzi na interpelację w sprawie zmian w projekcie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteria kwalifikacji świadczeniodawców do tych poziomów.

 

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przewidujący utworzenie  tzw. systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego dalej „PSZ”.

Przedmiotowy projekt ma na celu:

 • zagwarantowanie odpowiedniego poziomu finansowania świadczeń realizowanych w szpitalach, jako warunek zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zagwarantowanie ciągłości i stabilności finansowania jednostkom istotnym
  z punktu widzenia zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych przy równoczesnym pozostawieniu możliwości dostępu do środków publicznych pozostałym jednostkom,
 • poprawienie dostępu dla pacjentów do świadczeń specjalistycznych
  w szpitalach,
 • zoptymalizowanie liczby oddziałów specjalistycznych,
 • uelastycznienie zarządzania szpitalem oraz optymalizację struktury kosztów leczenia,
 • poprawę koordynacji świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych.

Projekt ustawy w ramach PSZ wyodrębnia 6 poziomów zabezpieczenia, tj.: poziom szpitali I stopnia, poziom szpitali II stopnia, poziom szpitali III stopnia, poziom szpitali onkologicznych i pulmonologicznych, poziom szpitali pediatrycznych oraz poziom szpitali ogólnopolskich.

W ramach PSZ wprowadzony zostanie nowy model kontraktowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej. Podmioty zakwalifikowane do PSZ, w odniesieniu do zakresów świadczeń objętych taką kwalifikacją, miałyby zagwarantowaną możliwość zawarcia umów z publicznym płatnikiem, z pominięciem procedury konkursowej.

O zakwalifikowaniu podmiotu leczniczego do danego poziomu PSZ decydować  będzie spełnienie kryteriów szczegółowo określonych w ustawie i rozporządzeniu wykonawczym. Podstawowymi kryteriami określonymi na poziomie ustawy są:

 • udzielanie świadczeń w ramach izby przyjęć albo szpitalnego oddziału ratunkowego, na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, której okres trwania wynosi co najmniej 2 ostatnie lata kalendarzowe (za wyjątkiem poziomu szpitali onkologicznych i pediatrycznych oraz poziomu szpitali ogólnopolskich),
 • posiadanie w dniu kwalifikacji do PSZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązującej przez co najmniej 2 ostatnie lata kalendarzowe, dotyczącej udzielania świadczeń w trybie hospitalizacji,
 • spełnianie szczegółowych warunków kwalifikacji określonych w  rozporządzeniu wykonawczym Ministra Zdrowia.

Na podstawie powyższych kryteriów dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ sporządzą wykazy świadczeniodawców zakwalifikowanych do PSZ. Projekt ustawy przewiduje ponadto dodatkowy, szczególny tryb kwalifikacji do PSZ.  W  przypadku szpitali szczególnie istotnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu oraz zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dyrektor oddziału wojewódzkiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Zdrowia, będzie mógł wskazać taki szpital do PSZ, pomimo niespełniania ogólnych kryteriów kwalifikacji. Ten tryb kwalifikacji mógłby znaleźć zastosowanie w szczególności w przypadku niektórych ośrodków reumatologicznych.

Ponadto aktualny projekt rozporządzenia określającego szczegółowe zasady kwalifikacji do PSZ oraz świadczenia, które będą mogły być wykonywane w ramach tego systemu, przewiduje, że szpitale zakwalifikowane do poziomu szpitali I lub II stopnia,   udzielające świadczeń w ramach profilu choroby wewnętrzne, będą mogły udzielać również świadczeń należących do innych profili zachowawczych, możliwych do realizacji na oddziale internistycznym, w tym świadczeń z zakresu geriatrii i reumatologii. Świadczenia należące do innych profili zachowawczych, które mogą być udzielane  i rozliczane przez świadczeniodawcę mającego umowę z NFZ obejmującą profil/ zakres choroby wewnętrzne, są szczegółowo określone w zarządzeniu Prezesa Funduszu dot. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego.

Niezależnie od powyższego należy również podkreślić, że obok kontraktowania świadczeń w ramach PSZ zachowany zostanie również dotychczasowy tryb zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na zasadzie konkursów ofert lub rokowań. W związku z tym niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ (w całości   bądź w odniesieniu do danego zakresu świadczeń) nie oznacza, że będzie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień w odniesieniu do poruszonej kwestii rozwoju opieki geriatrycznej.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 694, z późn. zm.) dodany został, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca br., nowy przepis § 6a, zgodnie  z którym „świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji   i hospitalizacji planowej jest obowiązany do opracowania i wdrożenia procedury  oceny geriatrycznej pacjenta”.

Kluczową kwestią dla rozwoju opieki geriatrycznej jest wykształcenie odpowiedniej  liczby specjalistów tej dziedziny medycyny, w związku z czym właściwym kierunkiem   jest rozwijanie oddziałów geriatrycznych w szpitalach powiązanych z uczelniami medycznymi.

Jednocześnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace dotyczące wprowadzenia  w szpitalach zespołów wsparcia geriatrycznego i oceny geriatrycznej pacjenta. Zasadniczym celem jest stworzenie warunków, w których na wszystkich oddziałach zachowawczych, na których hospitalizowane są osoby w wieku podeszłym, istnieć będzie możliwość konsultacji z lekarzem specjalistą w dziedzinie geriatrii. Takie działania są bardziej racjonalne i stanowią lepszą odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi system opieki szpitalnej w związku ze starzeniem się społeczeństwa, niż dążenie za wszelką cenę do zwiększenia liczby wyodrębnionych oddziałów geriatrycznych.

         Z poważaniem,

           Z upoważnienia

       MINISTRA ZDROWIA

    PODSEKRETARZ STANU

              Piotr Gryza

 

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close