Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie działań wspierających starania Polaków mieszkających na terenie Niemiec o nadanie Polakom statusu mniejszości narodowej.

Interpelacja w sprawie działań wspierających starania Polaków mieszkających na terenie Niemiec o nadanie Polakom statusu mniejszości narodowej.

       W dniu 17 listopada 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Spraw Zagranicznych Pana Witolda Waszczykowskiego w sprawie działań wspierających starania Polaków mieszkających na terenie Niemiec o nadanie Polakom statusu mniejszości narodowej.

Szanowny Panie Ministrze!

         Osoby deklarujące narodowość niemiecką w Polsce mają zagwarantowane prawa przysługujące mniejszości narodowej, mimo, że według wyników spisu powszechnego z 2002 r. narodowość niemiecką deklarowało jedynie 152 897 osób (0,4 proc. mieszkańców Polski).

       Polacy w Niemczech w ogóle nie mają obecnie statusu mniejszości narodowej, mimo, że według danych niemieckiego urzędu statystycznego z 31 grudnia 2013 r. w Niemczech zameldowanych było 609 855 osób legitymujących się wyłącznie obywatelstwem polskim oraz 690 tys. osób posiadających zarówno niemieckie, jak i polskie obywatelstwo. Łącznie w Niemczech przebywa na stałe ok. 2 mln Polaków, co stanowi ok. 2,5 proc. ludności kraju.

       Status mniejszości narodowej został odebrany Polakom przez nazistowskie władze III Rzeszy i nigdy go nie przywrócono. W listopadzie 2014 r. niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych odrzuciło wniosek Związku Polaków w Niemczech o nadanie Polakom statusu mniejszości.

       W związku z powyższym proszę Pana ministra o odpowiedź na pytania:

  1. Czy ministerstwo podjęło jakieś działania mające wesprzeć starania Związku Polaków w Niemczech o nadanie Polakom statusu mniejszości narodowej?
  2. Czy ministerstwo planuje bardziej zdecydowane wystąpienia do władz niemieckich z żądaniem przyznania praw mniejszości narodowej Polakom zamieszkującym na terenie Niemiec?
  3. Czy według ministerstwa nie powinna być zastosowana zasada wzajemności wobec osób deklarujących narodowość niemiecką, zamieszkujących na terenie Polski, jako argument w rozmowach z władzami Niemiec w sprawie uszanowania praw Polaków mieszkających na terenie Niemiec?

 

Z poważaniem

 Poseł Małgorzata Zwiercan

         16 grudnia 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała z Ministerstwa Spraw Zagranicznych odpowiedź w sprawie działań wspierających starania Polaków mieszkających na terenie Niemiec o nadanie Polakom statusu mniejszości narodowej.

  1. Czy Ministerstwo podjęło jakieś działania mające wesprzeć starania Związku Polaków w Niemczech o nadanie Polakom statusu mniejszości narodowej?

      Zgodnie z art. 20, pkt. 1 Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r. zarówno Polacy w Niemczech, jak i Niemcy w Polsce posiadają identyczny zestaw praw, niezależnie od ich statusu formalnego. Z tego też względu obecny rząd zdecydowanie podejmuje w rozmowach na różnych szczeblach kwestię pełnej realizacji Traktatu przez stronę niemiecką. Działania rządu polskiego koncentrują się na egzekwowaniu równości praw, m.in. poprzez rozmowy tzw. Polsko-Niemieckiego Okrągłego Stołu, w których oprócz przedstawicieli władz obu krajów biorą udział również delegaci organizacji polskich w Niemczech i mniejszości niemieckiej w Polsce. Należy podkreślić, że w tej kwestii rząd Prawa i Sprawiedliwości w pełni współpracuje z partnerami polonijnymi. 24 listopada 2016 r. podczas wizyty polskiej delegacji przedstawicieli MSZ i MSWiA w Berlinie podjęto decyzję o kontynuowaniu tych rozmów na początku 2017 r., co potwierdza determinację strony polskiej, by te problemy rozstrzygnąć jak najpilniej.

  1. Czy Ministerstwo planuje bardziej zdecydowane wystąpienia do władz niemieckich z żądaniem przyznania praw mniejszości narodowej Polakom, zamieszkującym na terenie Niemiec?

       MSZ podejmuje stanowcze starania w kierunku pełnej realizacji już obowiązującej polsko-niemieckiej umowy bilateralnej. W perspektywie kilkuletniej można dostrzec stopniową zmianę świadomości i nastawienia władz niemieckich na korzyść Polaków mieszkających w Niemczech. Prowadzone rozmowy i zdecydowane działania rządu RP przynoszą skutek również na poziomie lokalnym (regionalnym).  Władze kilku krajów związkowych podejmują kroki w dobrym kierunku przez otwarcie lub zapowiedź otwarcia szkolnictwa publicznego na nauczanie języka polskiego (Brandenburgia, Hesja). Mamy nadzieję, że kwestie sporne będzie można wynegocjować z pozytywnym dla Polonii skutkiem w ramach istniejących porozumień polsko-niemieckich. Jeśli te działanie podejmowane na najwyższym szczeblu nie doprowadzą do istotnej zmiany sytuacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmie stanowcze, stosowne do rozwoju sytuacji kroki.

  1. Czy według Ministerstwa nie powinna być zastosowana zasada wzajemności wobec osób deklarujących narodowość niemiecką, zamieszkujących na terenie Polski, jako argument w rozmowach z władzami Niemiec w sprawie uszanowania praw Polaków mieszkających na terenie Niemiec?

       W rozmowach z rządem Republiki Federalnej Niemiec Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w sposób bardzo wyraźny odwołuje się do zasady wzajemności wskazując na naszą pozytywną politykę prowadzoną wobec osób należących do mniejszości narodowych, w tym mniejszości niemieckiej. Zwracamy naszym niemieckim partnerom regularnie uwagę m.in. na fakt daleko idących dysproporcji w realizacji zapisów traktatowych w obszarze edukacji. W Polsce języka niemieckiego jako ojczystego uczą się 52.000 uczniów w 752 szkołach publicznych. W Niemczech natomiast, gdzie znajduje się znacznie liczniejsza grupa Polonii i obywateli RP, języka polskiego w szkołach publicznych uczy się nie więcej niż 9.000 dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że ten m.in. argument skłoni stronę niemiecką do większego zaangażowania w rozwiązywanie problemów naszych Rodaków w RFN.

                                                                                               Z poważaniem,

                                                                       Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych

                                                                                               Jan Dziedziczak

                                                                                               Sekretarz Stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close