Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie sprzedaży masy upadłościowej SMW.

Interpelacja w sprawie sprzedaży masy upadłościowej SMW.

       W dniu 21 listopada 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do  do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie sprzedaży masy upadłościowej SMW.

        W 2018 r. do portu w Gdyni będą mogły wpływać statki o dł. do 400 m, dużo większe niż obecnie. Ma to umożliwić budowa nowej tzw. obrotnicy. Realizacja inwestycji ma się rozpocząć w tym roku. Niedługo mają być otwarte oferty firm zainteresowanych budową.

       Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia (ZMPG) Adam Meller podał w środę dziennikarzom, że nowa obrotnica nr 2 o średnicy 480 m zostanie oddana do użytku na początku 2018 roku.

        Zarząd Morskiego Portu Gdynia podkreśla, że realizacja obrotnicy jest strategicznym przedsięwzięciem, które jest warunkiem niezbędnym dla pozostania portu w Gdyni w ścisłej czołówce kontenerowych portów Morza Bałtyckiego. Realizacja tego projektu to ok. 660 mln zł brutto.

      Do rozbudowy urządzenia niezbędny był zakup nieruchomości i uzyskanie uzgodnień od Stoczni Marynarki Wojennej. W ramach projektu planuje się m.in. wyburzenie części pirsów nr II i III, przebudowę Nabrzeża Gościnnego, budowę nowego stanowiska dla doku pływającego Stoczni Marynarki Wojennej oraz roboty czerpalne.

        Syndyk Masy Upadłości Stoczni Marynarki Wojennej S.A. ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia wystawił do sprzedaży majątek stoczni wg stanu na dzień 17.08.2016r. Oferta przetargowa ma charakter otwarty w związku z tym nabywcą masy upadłościowej SMW może zostać również inwestor zagraniczny, który może być zainteresowany zablokowaniem rozwoju Portu.

   W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie:

  1. Jakie kroki podejmie Ministerstwo w celu wyeliminowania ryzyka, że w wyniku przetargu, zablokowana zostanie kluczowa dla rozwoju Portu w Gdyni inwestycja?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

       W dniu 23 grudnia 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoja interpelację w sprawie „sprzedaży masy upadłościowej Stoczni Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni”,  niniejszym przekazuję stosowne wyjaśnienia.

         Nie ulega wątpliwości, że porty morskie, których infrastruktura nie będzie miała parametrów niezbędnych do przyjmowania większych statków w niedługiej perspektywie czasowej zaczną przegrywać z konkurencją, a w dłuższej zostaną zmarginalizowane. Z tego względu, w obecnej perspektywie finansowej UE planowana jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etapy I-III”, realizo­wanego wspólnie przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (ZMPG SA, Spółka) i Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 8 sierpnia 2014 r. Jednym z elementów tego przedsięwzięcia jest budowa obrotnicy o średnicy 480 m, która umożliwi obra­ca­nie statków o długości do 400 m.

         W celu realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, ZMPG S.A. odkupił od SMW w Gdyni część Pirsu nr III o dł. ok. 240 m i część Pirsu nr II o dł. ok. 25 m w celu ich wyburzenia i utworzenia wspomnianej wyżej nowej obrotnicy nr 2, która umożliwi obracanie statków o długości do 400 m. Opracowano też dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia na budowę obrotnicy. Zasady realizacji inwestycji zostały określone w umowie sprzedaży, która określa wzajemne prawa i obowiązki stron, tj. Stoczni Marynarki Wojennej oraz Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. związane z realizacją budowy obrotnicy. Postępowanie przetargowe w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych dla przebudowy Obrotnicy nr 2 do obsługi statków o długości do 400 m, prowadzone w trybie przetargu ograniczonego od marca 2016 r., jest nadal w trakcie rozstrzygnięć. Otwarcie ofert ostatecznych 5 wybranych firm nastąpiło już 26 września 2016 r., a ogłoszenie wyboru wykonawcy w dniu 16 listopada 2016 r. Od dokonanego wyboru złożono 4 odwołania i obecnie trwa postepowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą, którego rozstrzygnięcia Spółka spodziewa się do końca br.

          W przypadku potwierdzenia wyboru Zamawiającego, Spółka planuje zawrzeć umowę z wykonawcą na przełomie 2016/2017 r. W przypadku uznania argumentów którejś z odwołujących się firm niezbędne będą dalsze prace komisji przetargowej oraz niewykluczony, ponowny wybór wykonawcy, a tym samym z oczywistych względów zawarcie umowy na wykonawstwo inwestycji może się istotnie opóźnić. Przewidywany okres budowy został w umowie ustalony na 16 miesięcy, więc zakończenie robót budowlanych i ich odbiory, przy założeniu zamknięcia postępowania przetargowego zgodnie z planem, można szacować na II kw. 2018 r.

          ZMPG S.A. ma zagwarantowany umownie dostęp do elementów infrastruktury na terenie Stoczni Marynarki Wojennej (Pirs II i Pirs III), których odcinki zakupił w celu realizacji inwestycji. Umowy kupna tych nieruchomości gwarantują ww. dostęp niezależnie od właściwości podmiotu władającego SMW, niemniej jednak oczywistym pozostaje, iż w przypadku realizacji tak specyficznie usytuowanej inwestycji, aby sfinalizować projekt zgodnie z przyjętymi założeniami, konieczne jest osiągnięcie porozumienia także w kwestiach nieuregulowanych w umowie z każdorazowym włodarzem majątku SMW. Zdaniem Spółki, otwarta i dynamiczna współpraca pomiędzy stronami w powyższym zakresie, istotnie wzmocniłaby istniejące gwarancje zawarte w umowie zakupu nieruchomości, niemniej powyższe będzie zależało wyłącznie od decyzji obecnego, jak i przyszłego potencjalnego nabywcy majątku SMW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close