Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie „rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” wydawanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Interpelacja w sprawie „rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” wydawanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dniu 25 listopada 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła w sprawie „rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” wydawanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szanowny Panie Ministrze!

Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na posiedzeniu w dniu 7 października 2016 r. zapoznał się z informacją przedstawioną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczącą działalności Gminnych Punktów Konsultacyjnych. Wydając co roku „rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” PARPA wskazuje kierunki i propozycje zadań finansowanych ze środków pochodzących z wydawanych przez gminy zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Uczestnicy posiedzenia, w tym dyrektorzy i kierownicy Wojewódzkich Ośrodków Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, a także przedstawiciele Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień poddali analizie przedstawione informacje. Gminne Punkty Konsultacyjne cechują się nieuregulowanymi standardami funkcjonowania i organizacją prawną oraz niepotwierdzoną efektywnością i skutecznością podejmowanych działań. W części z nich dochodzi również do nadużyć, w postaci prowadzenia psychoterapii uzależnień, którą powinny realizować wyłącznie podmioty lecznicze. Mając na uwadze dbałość o wykorzystywanie przedmiotowych środków w ramach zadania „zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu” zmiana rodzaju finansowanych działań z doraźnych, cząstkowych na profesjonalne i kompleksowe jest koniecznością.

Jednym z rozwiązań, proponowanych przez obecnych na posiedzeniu specjalistów tej dziedziny, jest wstrzymanie rekomendowania gminom prowadzenia punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin i odejście od tej formy wspierania osób z problemem. Słuszne jest natomiast podjęcie zdecydowanych działań sprzyjających wspieraniu przez gminy placówek leczenia uzależnienia od alkoholu, profesjonalnie realizujących powierzone im zadania. Sześcioro posłów, członków Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, odpowiadając na zgłoszone postulaty wystosowało formalny Apel w imieniu  Zespołu do dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nie został on jednak uwzględniony i nie spotkał się z dostatecznym zrozumieniem PARPA.

 

W związku z powyższym, zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

  1. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje podjęcie działań służących zatrzymaniu rekomendowania gminom zadań o niepotwierdzonej skuteczności, służących zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu?
  2. Czy Ministerstwo Zdrowia rozpatrywało możliwość wprowadzenia przepisów obligujących gminy do zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin?

 

Z poważaniem
Poseł Małgorzata Zwiercan

       W dniu 11 stycznia 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie „Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych” wydawanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Odpowiadając na pytanie nr 1, należy zauważyć, że leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu prowadzone jest przez podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą stacjonarną, całodobową i ambulatoryjną, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638). Punkty konsultacyjno-informacyjne nie są uprawnione do prowadzenia psychoterapii osób uzależnionych co z całą stanowczością podkreślone zostało w Rekomendacjach do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku, w której określono punkty jako pełniące ważną rolę w lokalnym systemie pomocy, jednak do ich zadań nie należy prowadzenie psychoterapii osób uzależnionych, która jest świadczeniem zdrowotnym, a te udzielane są wyłącznie przez podmioty prowadzące działalność leczniczą.

Współpraca Ministerstwa Zdrowia z jednostkami samorządu terytorialnego oraz podejmowanie działań na rzecz wspierania przez gminy placówek lecznictwa odwykowego jest niezwykle istotnym elementem polityki zdrowotnej Państwa i w kolejnych latach planuje się jej kontynuację.

Odpowiadając na pytanie nr 2, uprzejmie informuję, że zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu jest jednym z zadań własnych gminy, które wskazane zostało w art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy, jednak przedmiotowa problematyka pozostaje poza zakresem nowelizacji.

Niezależnie od przedstawionych informacji chciałbym podziękować Pani Poseł za zaangażowanie w przewodniczenie pracom Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz wskazanie obszarów polityki antyalkoholowej, którym należałoby się przyjrzeć. Aktualnie w Ministerstwie Zdrowia prowadzone są prace analityczne związane ze sprawozdaniem z wykonania ustawy, podczas których przeanalizowana zostanie problematyka, na którą zwróciła Pani Poseł uwagę.

 

                Z wyrazami szacunku,

           Z upoważnienia

       MINISTRA ZDROWIA

       SEKRETARZ STANU

          Jarosław Pinkas

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close