Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast.

Interpelacja w sprawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast.

        W dniu 15 grudnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło w sprawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy, w części dotyczącej §1 ustęp 1) tj. zmiany granic gminy Spytkowice i gminy Alwernia.

Szanowna Pani Premier!

        W dniu 19 lipca 2016 roku Rada Ministrów wydała Rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy. W wyniku tego rozporządzenia – jak twierdzi Rada Miejska w Alwerni – gmina ta została pozbawiona obszaru 147,97 ha przez włączenie go do obszaru Gminy Spytkowice.

       Wątpliwości radnych wzbudził nienaturalny podział działki 1092, której granice nie zostały ustalone wzdłuż naturalnej granicy rzeki. Zastrzeżenia radnych budzi również sam wniosek Wójta Gminy Spytkowice, który był niekompletny i zawierał braki formalne.

        Dodatkowym problemem jest to, że Gmina Alwernia uchwaliła dla spornego terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w celu umożliwienia na całym jego obszarze działalności górnictwa odkrywkowego. Ze względu na zmiany zawarte w rozporządzeniu plan ten nie będzie mógł być zrealizowany.

       Rada Miejska w Alwerni w swojej uchwale podkreśla również, że zmiana granic gmin powoduje automatycznie zmianę granicy powiatu wadowickiego i chrzanowskiego. Gmina dowodzi, że Rada Ministrów nie do końca była świadoma tych konsekwencji.

         W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Czy Rada Ministrów świadomie zmieniając granice Gminy Alwernia i Gminy Spytkowice dokonała zmian granicy powiatów wadowickiego i chrzanowskiego? Czy zmiana granic powiatów miała wpływ na decyzję Rady Ministrów?
  2. Czy Rada Ministrów dokonała zmian w granicach gmin na wniosek zainteresowanej Gminy Spytkowice czy z urzędu? I jak przebiegał ten proces od strony formalnej?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

W dniu 24 stycznia 2017 roku poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelacje w sprawie  ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy, w części dotyczącej § 1 ust. 1, tj. zmiany granic gminy Spytkowice i gminy Alwernia.

Na wstępie pragnę podkreślić, że procedura wprowadzania zmian w podziale terytorialnym została określona w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 310), a wspomniane w zmiany w podziale terytorialnym stopnia gminnego realizowane są na mocy rozporządzenia Rady Ministrów.

Należy wskazać, że Rada Ministrów dokonuje wspomnianych zmian granic jednostek samorządu terytorialnego przede wszystkim na podstawie wniosków zainteresowanych organów stanowiących tych jednostek.

Zgodnie z art. 4b ustawy o samorządzie gminnym wydanie rozporządzenia z inicjatywy rady gminy, wymaga wniosku rady gminy poprzedzonego przeprowadzeniem przez tę radę konsultacji z mieszkańcami i opatrzonego uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, mapami i informacjami potwierdzającymi zasadność wniosku. Zgodnie z powyższym przepisem prawa wydanie rozporządzenia wymaga również opinii rad gmin objętych wnioskiem, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami, zaś w przypadku zmiany granic gminy naruszającej granice powiatów lub województw – opinii odpowiednich rad powiatów lub sejmików województw.

Wojewoda Małopolski przy piśmie z dnia 15 czerwca 2016 roku przekazał Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosek Rady Gminy Spytkowice w sprawie zmiany granic gminy Spytkowice (powiat wadowicki) i gminy Alwernia (powiat chrzanowski). Przedmiotowy wniosek zawierał dane (dokumenty i informacje) wystarczające do dokonania merytorycznej oceny proponowanej zmiany granic, w tym opinie wszystkich jednostek samorządu terytorialnego objętych przedmiotową zmianą,  tj. Rady Miejskiej w Alwerni, Rady Gminy Spytkowice, Rady Powiatu Chrzanowskiego oraz Rady Powiatu w Wadowicach. Z uwagi na trwającą procedurę legislacyjną związaną z rozpatrzeniem wniosków w zakresie propozycji zmian w podziale terytorialnym stopnia gminnego, złożonych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2016 roku, zmiana granic gminy Spytkowice i gminy Alwernia została wprowadzona do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy w trybie autopoprawki.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oceniając zasadność dokonania wnioskowanej zmiany zwrócił uwagę, że inicjatywa zmiany granic ww. gmin pochodziła od społeczności lokalnej mieszkającej na tym terenie.

Należy wskazać, że mieszkańcy terenu gminy Alwernia objętego wnioskiem, połączonego komunikacyjnie z gminą Spytkowice, mają poczucie przynależności do gminy Spytkowice, jak również korzystają w pełni z infrastruktury tej gminy, w tym w zakresie opieki zdrowotnej, szkolnictwa, bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, usług pocztowych, instytucji kultury i kościoła. Powyższe spowodowane jest faktem, że ww. obszar położony jest na przeciwległym do Alwerni brzegu rzeki Wisły.  Mieszkańcy ww. terenu nie posiadają dogodnej, bezpośredniej łączności komunikacyjnej z terytorium gminy Alwernia. Dojazd do terenów gminy Alwernia znajdujących się po lewobrzeżnej stronie rzeki Wisły jest możliwy poprzez: przeprawę promową w Spytkowicach oddaloną o 14,4 km, przeprawę mostową w miejscowości Jankowice w gminie Zator oddaloną o 26,7 km, a także przeprawę mostową w Łączanach w gminie Brzeźnica oddaloną o 24,7 km. Ponadto, w miejscowym planie zagospodarowania dla tego terenu brak jest rozwiązań projektowych, które poprawiłyby dostępność komunikacyjną z pozostałą częścią gminy Alwernia.

Na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 19 lipca 2016 roku, Rada Ministrów podzieliła stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i pomimo negatywnych opinii Rady Miejskiej w Alwerni i Rady Powiatu Chrzanowskiego podjęła pozytywną decyzję w zakresie przedmiotowych zmian mając na uwadze ww. uwarunkowania przestrzenno-funkcjonalne.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. poz. 1134), obejmujące również zmianę granic gminy Alwernia weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i aktualnie brak jest  podstaw do jego zmiany.

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

z up. Sebastian Chwałek

Podsekretarz Stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close