Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie podstawy programowej do nauczania historii.

Interpelacja w sprawie podstawy programowej do nauczania historii.

W dniu 23 stycznia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej w sprawie podstawy programowej do nauczania historii.

 

Szanowna Pani Minister!

 

Wprowadzany nowy system szkolnictwa w Polsce wiąże się  m.in. ze zmianą dotychczasowych postaw programowych z wszystkich przedmiotów na wszystkich etapach kształcenia.

Wiele z ich zapisów budzi kontrowersje różnych środowisk, które zgłaszają uwagi m.in. do programów nauczania z biologii czy języka polskiego.

Dla mnie – osoby z historią związanej i działającej, by tę historię, szczególnie historię najnowszą jak najbardziej rozpowszechniać, niepokojące są zmiany w postawach programowych właśnie z historii.

Bardzo się cieszę, że w podstawie programowej pojawia się postać Witolda Pileckiego, mimo, że historia tej postaci dla dziecka w klasie IV może wydawać się zbyt tragiczna.

Niepokoi mnie zapowiedź braku w podstawie programowej postaci Romana Dmowskiego. Dmowski to polski patriota, człowiek niezwykle zasłużony dla naszego państwa. To właśnie historie takich postaci powinniśmy przekazywać kolejnym pokoleniom i na takich ludziach uczyć propaństwowej i patriotyczne postawy. Dlatego nie rozumiem, dlaczego miałoby zabraknąć tej postaci. Nie rozumiem, dlaczego polscy uczniowie nie mieliby poznać życia, a może bardziej działalności tego wielkiego Polaka.

 

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na pytania:

 1. Na jakim etapie są prace w ministerstwie nad podstawami programowymi? Kiedy poznamy ich ostateczny kształt?
 2. Czy jest możliwe, by dokonać wnikliwego przeglądu podstawy programowej z historii i uwzględnić w nim postulat wielu polskich obywateli, by znalazła się w podstawie programowej postać Romana Dmowskiego?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

             W dniu 1 marca Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie podstawy programowej do nauczania historii.

 

        Szanowna Pani Poseł,

uprzejmie informuję, że 14 lutego br. Pani Minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Zachęcam do zapoznania się z ostateczną wersją podstawy programowej ‒ tekst rozporządzenia jest zamieszczony na stronie MEN i stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293659.

Odnosząc się do pytania dotyczącego Romana Dmowskiego, uprzejmie wyjaśniam, że choć postać ta nie jest wskazana wprost w nowej podstawie programowej dla szkoły podstawowej, to zakres treści nauczania ‒ wymagań edukacyjnych dotyczących odzyskania niepodległości przez Polskę i odrodzenia państwa polskiego po I wojnie światowej jest znaczenie szerszy niż w przypadku obecnej podstawy programowej dla szkoły podstawowej. Przedstawiony poniżej zakres treści nauczania dotyczący odzyskania niepodległości przez Polskę i odrodzenia państwa polskiego po I wojnie światowej umożliwi nauczycielom przedstawienie tego okresu dziejów ze szczególnym uwzględnieniem roli i najważniejszych zasług kluczowych dla tego okresu postaci, w tym również Romana Dmowskiego.

        [Fragment Załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2016 r. w sprawie podstawy programowej (…), dotyczący podstawy programowej historii ‒ w zakresie dotyczącym odzyskania niepodległości przez Polskę i odrodzenia państwa polskiego po I wojnie światowej.]

       XXVI.   Sprawa polska w czasie I wojny światowej. Uczeń:

 • charakteryzuje stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej
  w przededniu i po wybuchu wojny;
 • omawia umiędzynarodowienie sprawy polskiej: akt 5 listopada
  1916 r., rola Stanów Zjednoczonych i rewolucji rosyjskich, deklaracja z 3 czerwca 1918 r.;
 • ocenia polski wysiłek zbrojny i dyplomatyczny, wymienia prace państwowotwórcze podczas wojny.

       XXVII.  Europa i świat po I wojnie światowej. Uczeń:

 • opisuje kulturowe i cywilizacyjne następstwa wojny;
 • charakteryzuje postanowienia konferencji paryskiej oraz traktatu
  w Locarno; ocenia funkcjonowanie Ligi Narodów i ład wersalski;
 • charakteryzuje oblicza totalitaryzmu (włoskiego faszyzmu, niemieckiego narodowego socjalizmu, systemu sowieckiego): ideologię i praktykę.

        XXVIII.  Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej. Uczeń:

 • omawia formowanie się centralnego ośrodka władzy państwowej – od październikowej deklaracji Rady Regencyjnej do „Małej Konstytucji”;
 • przedstawia proces wykuwania granic: wersalskie decyzje
  a fenomen Powstania Wielkopolskiego i powstań śląskich (zachód) – federacyjny dylemat a inkorporacyjny rezultat (wschód);
 • opisuje wojnę polsko-bolszewicką i jej skutki (pokój ryski).

       XXIX.   II Rzeczpospolita w latach 1921–1939. Uczeń:

 • charakteryzuje skalę i skutki wojennych zniszczeń oraz dziedzictwa zaborowego;
 • charakteryzuje ustrój polityczny Polski na podstawie konstytucji marcowej z 1921 r.;
 • omawia kryzys demokracji parlamentarnej w Polsce – przyczyny, przebieg i skutki przewrotu majowego;
 • opisuje polski autorytaryzm – rządy sanacji, zmiany ustrojowe (konstytucja kwietniowa z 1935 r.);
 • przedstawia główne kierunki polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej (system sojuszy i politykę równowagi).

        XXX.   Społeczeństwo i gospodarka II Rzeczypospolitej. Uczeń:

 • charakteryzuje społeczną, narodowościową i wyznaniową strukturę państwa polskiego;
 • omawia skutki światowego kryzysu gospodarczego na ziemiach polskich;
 • ocenia osiągnięcia gospodarcze II Rzeczypospolitej, a zwłaszcza powstanie Gdyni, magistrali węglowej i Centralnego Okręgu Przemysłowego;
 • podaje najważniejsze osiągnięcia kulturalne i naukowe Polski
  w okresie międzywojennym.

Należy także wyjaśnić, że dokumentem, w którym uwzględnia się szczegółowo realizowane w trakcie zajęć treści nauczania, jest program nauczania, którego wybór i realizacja jest obowiązkiem każdego nauczyciela. Natomiast podstawa programowa ma charakter ramowy, tzn. określa cele kształcenia – wymagania ogólne oraz treści nauczania – wymagania szczegółowe dla poszczególnych etapów kształcenia.

Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Maciej Kopeć

Podsekretarz Stanu

 

 

 

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close