Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie leczenia raka jelita grubego.

Interpelacja w sprawie leczenia raka jelita grubego.

W dniu 23 stycznia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła w sprawie leczenia raka jelita grubego.

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

W bieżącym roku Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nową reformą systemu ochrony zdrowia. W związku z licznymi zmianami, które się z tym wiążą docierają do mnie głosy wciąż nierozwiązanych problemów dotyczących pacjentów onkologicznych, zmagających się z się z rakiem jelita grubego. Pacjenci podejmujący tak trudne leczenie dostrzegają niezgodny ze standardami,  ale także nieefektywny kosztowo program lekowy. Jak informują terapie wdrażane są za późno – w III linii leczenia.

Istotne w odpowiednim zabezpieczeniu interesu pacjentów są prognozy zakładające, że  liczba zachorowań  na raka jelita grubego do 2025 roku znacznie wzrośnie.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:

 

  1. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić nowy program lekowy dla chorujących na raka jelita grubego? Jeżeli tak, to jak się zmieni dotychczasowa procedura? Jeżeli nie to, co jest tego przyczyną?
  2. Jaki jest obecnie w Polsce czas oczekiwania na terapię od momentu diagnozy?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

        W dniu 1 marca Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie leczenia raka jelita grubego.

 

 

Zgodnie z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, leki zawierające substancje czynne: cetuksymab, panitumumab i bewacyzumab, stosowane w terapii celowanej raka jelita grubego, są objęte refundacją w ramach programu lekowego: „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego”. Przedmiotowe leki, zgodnie z opisem ww.  programu, są finansowane ze środków publicznych w drugiej linii leczenia – bewacyzumab oraz w trzeciej linii leczenia – cetuksymab i panitumumab. Decyzję o zastosowaniu u pacjenta terapii refundowanej w ramach programu: „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego” podejmuje lekarz prowadzący w oparciu o kryteria ujęte w jego opisie, który stanowi załącznik B.4. do ww. obwieszczenia.

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z danymi przekazanymi przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia, na refundację leków w programie lekowym: „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego” płatnik publiczny w 2013 r. przeznaczył 68,9 mln zł, w 2014 r. była to kwota 91,6 mln zł, a w 2015 r. – 104,8 mln zł. Ponadto, z danych otrzymywanych od świadczeniodawców i udostępnianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne wynika, że pacjenci do leczenia finansowanego w ramach przedmiotowego programu lekowego są włączani na bieżąco.

Równocześnie uprzejmie informuję, że w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych w terapii zaawansowanego raka jelita grubego, w Ministerstwie Zdrowia prowadzono postępowania administracyjne dotyczące objęcia refundacją w programie lekowym w pierwszej linii leczenia leków: Avastin (bewacyzumab), Vectibix (panitumumab) i Erbitux (cetuksymab) oraz leku Zaltrap (aflibercept) – w drugiej linii leczeni, w związku ze złożeniem przez właściwe podmioty wniosków w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1536, z późn. zm.). W przypadku leku Avastin postępowanie administracyjne jest zawieszone na wniosek podmiotu. W odniesieniu do leków: Erbitux i Zaltrap postepowania są w toku. W przypadku leku Vectibix (dwa kody EAN) Minister Zdrowia w pierwszej instancji wydał decyzje administracyjne, w których odmówił objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu leku. Podmiot skorzystał z przysługującego mu prawa do złożenia wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy. W związku z powyższym prowadzone było postępowanie w drugiej instancji. W ostatnich dniach podmiot wycofał wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jednocześnie informuję, iż mając na uwadze liczne wystąpienia organizacji reprezentujących pacjentów, postulujących wprowadzenie zmian w obowiązującym programie lekowym: „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego”, a także postęp wiedzy medycznej oraz fakt, iż podmioty odpowiedzialne składały wnioski w tym zakresie w 2013 r., Ministerstwo Zdrowia wystąpiło do Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski, Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, z prośbą o przygotowanie we współpracy z innymi ekspertami projektu opisu programu lekowego dotyczącego leczenia zaawansowanego raka jelita grubego, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie wytycznych i standardów postępowania. Taki program został opracowany i obejmuje stosowanie:

–  w pierwszej linii leczenia: cetuksymabu, panitumumabu i bewacyzumabu (terapia skojarzona z odpowiednimi schematami chemioterapii);

– w drugiej linii leczenia: bewacyzumabu i afliberceptu (terapia skojarzona z odpowiednimi schematami chemioterapii) oraz

–  w trzeciej linii leczenia: cetuksymabu i panitumumabu (w monoterapii).

Przedmiotowy program Ministerstwo Zdrowia przekazało do podmiotów odpowiedzialnych, których leki zostały ujęte w jego opisie. W najbliższym czasie resort będzie kontynuował rozmowy z przedstawicielami tych podmiotów w celu wypracowania rozwiązań, które umożliwiłyby ewentualne wprowadzenie zmian w refundacji leków stosowanych w terapii celowanej zaawansowanego raka jelita grubego, zgodnie z oczekiwaniami ekspertów i pacjentów.

 

         Z poważaniem,

           Z upoważnienia

       MINISTRA ZDROWIA

    PODSEKRETARZ STANU

      Marek Tombarkiewicz

 

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close