Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie pacjentów stomijnych.

Interpelacja w sprawie pacjentów stomijnych.

W dniu 7 lutego 2017 roku poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła w sprawie pacjentów stomijnych.

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

W Polsce żyje obecnie ponad 45 000 stomików, a co roku wykonuje się około 6 000 zabiegów wyłonienia kolejnych stomii. Większość pacjentów stomijnych zarabia poniżej średniej krajowej, jest na emeryturze, rencie lub pozostaje bez pracy w wyniku wykluczenia społecznego związanego z chorobą, a co za tym idzie boryka się z problemami finansowymi.

Przygotowywany przez Ministerstwo Zdrowia projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wywołuje w wielu środowiskach kontrowersje. Obawy związane z wejściem w życie tego projektu ma również grupa pacjentów stomijnych.

W piśmie skierowanym do mnie podkreślają oni, że osoby żyjące ze stomią mają specyficzne potrzeby życiowe. Dlatego w przypadku tak uciążliwej choroby najistotniejszy jest bezpłatny dostęp do zindywidualizowanego i profesjonalnego sprzętu stomijnego najnowszej generacji. Brak takiego sprzętu sprawia, że pacjenci z tego typu dolegliwościami nie mogą swobodnie funkcjonować w społeczeństwie.

Niekorzystne według zainteresowanych pacjentów stomijnych jest zaproponowanew ustawie tworzenie grup limitowych, w których podstawę limitu będzie stanowiła najwyższa spośród najniższych cen detalicznych za jednostkę wyrobu medycznego, co może zmusić  pacjentów do używania sprzętu niedostosowanego indywidualnie. Podkreślają oni, że pacjenci stomijni nie stanowią jednorodnej grupy.

Niepokojące jest również, sygnalizowane przez organizacje zrzeszające pacjentów, ograniczanie dostępu do sprzętu, spowodowane planowanym wprowadzeniem limitu firm produkujących wyroby medyczne, w tym sprzęt stomijny.

 

  1. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje w toku prac nad ustawą przyjęcie rozwiązań minimalizujących ryzyko ograniczenia swobody wyboru bezpłatnego sprzętu stomijnego?
  2. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje odtworzenie specjalistycznych poradni stomijnych, w których pacjencie mogliby korzystać z bezpłatnej, finansowanej z budżetu państwa pomocy?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

W dniu 7 marca 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na interpelację w sprawie pacjentów stomijnych.

Projekt ustawy nad którym pracuje ministerstwo, będący również odpowiedzią na zgłoszenia pacjentów dotyczące podwyższenia limitów finansowych i ilościowych na wyroby medyczne wydawane na zlecenie (w tym również wyroby stomijne), ma na celu między innymi przemodelowanie systemu refundacji wyrobów medycznych w Polsce, tak aby w możliwie najlepszy sposób odpowiadał on potrzebom społecznym.

Zaproponowane rozwiązania, przyczynią się do zmniejszenia dopłat pacjentów do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz poprawą dostępność do tych produktów. Założeniem projektu ustawy jest m.in. wprowadzenie mechanizmu uprawniającego Ministra Zdrowia do zdefiniowania grup wyrobów medycznych objętych procedurą wniosków refundacyjnych oraz określenie minimalnych standardów jakości, które będą musiały spełniać wyroby w tych grupach. Należy podkreślić, że podstawowym warunkiem złożenia wniosku będzie spełnienie przez wyrób medyczny minimalnych standardów jakości. To rozwiązanie oraz cały proces tworzenia grup limitowych zagwarantuje, że pacjent będzie miał do wyboru szeroką gamę produktów – również wykorzystujących nowoczesne technologie – mieszczących się w limicie.

Mając powyższe na uwadze, nie mogę zgodzić się z opinią, że projekt ustawy ograniczy dostęp do dobrego i funkcjonalnego sprzętu stomijnego jak również z tym, że wyroby medyczne mieszczące się w limicie będą gorsze, niskiej jakości, najtańsze
i przestarzałe. W mojej ocenie wprowadzenie proponowanych zmian pozwoli pacjentom na dobór wyrobów medycznych spełniających standardy jakości odpowiadających na ich zindywidualizowane potrzeby.

Pragnę dodać, że żadna zmiana przepisów proponowana przez Ministerstwo Zdrowia nie miała i nie ma na celu pogorszenia sytuacji jakiejkolwiek grupy pacjentów,
a wszelkie działania prowadzone przez resort zdrowia wynikają z troski o dobro pacjenta i mają zapobiegać wykluczeniu społecznemu chorych i niepełnosprawnych.

W kwestii powstania poradni specjalistycznych, przeznaczonych dla chorych ze stomią uprzejmie wyjaśniam, iż do tej pory nie wpływały do Ministerstwa Zdrowia wnioski w tej sprawie. Jednocześnie zapewniam, iż chorzy otrzymują właściwe zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych.

 

           Z poważaniem,

                                                                                        Z upoważnienia

       MINISTRA ZDROWIA

    PODSEKRETARZ STANU

           Krzysztof Łanda

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close