Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja do w sprawie waloryzacji rent i emerytur.

Interpelacja do w sprawie waloryzacji rent i emerytur.

W dniu 10 marca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Finansów w sprawie waloryzacji rent i emerytur.

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

W Polsce żyje prawie 9 milionów emerytów, a ich liczba będzie z roku na rok rosła. Dostrzegając i doceniając dotychczasowe działania rządu w kwestii zwiększenia emerytur dla polskich seniorów m.in. podwyższenie najniższych emerytur do 1000 zł od 1 marca 2017 roku uważnie wsłuchuję się w głosy dotyczące krytyki sposobu prowadzonej od lat rewaloryzacji rent i emerytur.

W zasadzie od lat waloryzacja skupia się na zasiłkach socjalnych przyznawanych emerytom i rencistom o najniższych dochodach.

Obecny rząd powiela decyzje w sprawach emerytur i rent rządu poprzedniego. Tymczasem polscy emeryci nie zauważają deflacji, widzą jednak wzrost cen towarów i usług, a także rosnące koszty swojego utrzymania. W przekonaniu wielu emerytów obecny sposób rewaloryzacji krzywdzi tych, którzy przepracowali w trudnych warunkach, np. 40 lat.

Warszawska Rada Seniorów w swoim stanowisku proponuje, by waloryzować emerytury i renty według wzrostu płac raz w roku. Powołuje się na dane GUS-u z 2015 roku, kiedy to realny wzrost płac wyniósł 4,2%, a średnia emerytura wyniosła 2000 zł. Z wyliczenia waloryzacji: realny wzrost płacy w 2015 r. w procentach średnia emerytura 2015 r.= kwota waloryzacji tj. 4,2%x2000 zł = 84 zł. W zamyśle Warszawskiej Rady Seniorów każda osoba, niezależnie od dochodów otrzymałaby taką samą waloryzację.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

  1. Czy ministerstwo planuje regulować wzrost najniższych emerytur z funduszy socjalnych?
  2. Czy ministerstwo rozważa waloryzację rent i emerytur według wzrostu płac raz do roku?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

         W dniu 11 kwietnia 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na interpelację  w sprawie waloryzacji rent i emerytur.

         Zasady waloryzacji rent i emerytur określa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa ta pozostaje w zakresie działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z ustawą emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca. Natomiast wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Jednocześnie zwiększenie o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia podlega corocznym negocjacjom w Radzie Dialogu Społecznego, w czerwcu, w roku poprzedzającym waloryzację. Dodatkowo na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw mechanizm waloryzacji w 2017 r. został zmieniony w taki sposób, aby zwaloryzowane od dnia 1 marca br. emerytury wskaźnikiem waloryzacji, ustalonym zgodnie z art. 89 ustawy emerytalnej, w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r., zostały podwyższone o kwotę nie niższą niż 10 zł brutto. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy ustalono, aby kwota podwyżki z waloryzacji wynosiła nie mniej niż 7,50 zł brutto, a w przypadku emerytury częściowej kwota waloryzacji nie mniej niż 5 zł brutto. Ponadto na mocy nowelizacji kwoty najniższych emerytur i rent podwyższono od marca br. w sposób następujący.

Wysokość najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób całkowicie niezdolnych do pracy wzrosła do 1000,00 zł miesięcznie, a dla osób częściowo niezdolnych do pracy do kwoty 750,00 zł miesięcznie. Natomiast kwota najniższej emerytury, dla osób spełniających określone warunki ustawy oraz renty rodzinnej wynosi od marca br. 1000,00 zł miesięcznie (poprzednio 882,56 zł). 2 Odpowiadając wprost na postawione w interpelacji pytania, uprzejmie informuję, że resort finansów nie prowadzi obecnie żadnych prac legislacyjnych mających na celu zmianę obowiązującego mechanizmu waloryzacji rent i emerytur.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia pragnę wyrazić nadzieję, iż okażą się one wystarczające.

 

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close