Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – edukacja młodzieży w szkołach”

Interpelacja w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – edukacja młodzieży w szkołach”

       W dniu 17 marca 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wraz z innymi Posłami wystosowała interpelację w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – edukacja młodzieży w szkołach”.

       Szanowny Panie Ministrze,

W związku z ogłoszonym w ramach Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) konkursem ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – edukacja młodzieży w szkołach” mam wiele wątpliwości i zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1. Logistyka realizacji zadania bez współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej budzi wiele wątpliwości:

a) Czy wzięto pod uwagę fakt, że zagadnienia przewidziane do realizacji w ramach oferty konkursowej powielają treści realizowane w ramach zajęć Wychowanie do życia w rodzinie?

b) Czy dyrektorzy szkół będą skłonni do współpracy z wojewódzkimi koordynatorami (oddanie 30–40 godzin na dodatkowe zajęcia to bariera, która może uniemożliwić to zadanie, szczególnie w liceach ogólnokształcących)?

c) Zajęcia wychowania do życia w rodzinie są działaniem systemowym realizowanym w zakresie podstawy programowej w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych wszystkich typów (w zreformowanym systemie to kl. IV-VIII i szkoły średnie). Czy z chwilą przystąpienia szkoły do realizacji oferty nie wykluczy ona realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie, pozbawiając jednocześnie godzin pracy nauczycieli posiadających kwalifikacje i przygotowanych do prowadzenia zajęć?

d) Jaki będzie zakres oczekiwanych kwalifikacji tutorów?

e) Jaki będzie zakres oczekiwanych kwalifikacji ekspertów w dziedzinie zdrowia prokreacyjnego?

f) Czego miałaby dotyczyć zakładana aktywizacja rodziców?

2. Dlaczego oferenci przed złożeniem ofert nie mogą zapoznać się ze scenariuszami zajęć? Ogólna prezentacja zagadnień jest niewystarczająca, ponieważ istotny jest sposób przedstawiania problematyki, zaproponowane metody pracy itp.

3. Dlaczego przed ogłoszeniem konkursu ofert NPZ nie przeprowadzono zajęć pilotażowych, które zostałyby poddane ewaluacji? (Ryzykowne wydaje się być wydatkowanie tak dużej kwoty – 9 mln złotych na niesprawdzone działania).

4. Dlaczego w projekcie realizator otrzymuje zadanie aż na trzy lata z możliwością przydziału całej dotacji? A jeśli nie sprawdzi się już w pierwszym roku?

5. Dlaczego kwota przyznana na rok 2017 jest tak wysoka (3 802 280 zł), skoro do realizacji (rozruchu zadania) pozostają tylko 4 miesiące (realnie: wrzesień–grudzień)?

10 maja 2017 r. Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na interpelację w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – edukacja młodzieży w szkołach”.

Na wstępie pragnę wskazać, że założeniem zadania jest przekazanie młodzieży rzetelnej wiedzy medycznej na temat zdrowia prokreacyjnego. Treść zawarta w materiałach może stanowić uzupełnienie wiedzy przekazywanej na lekcjach wychowania do życia w rodzinie. Powtórzenie niektórych treści może służyć pogłębieniu wiedzy i zapamiętaniu przez młodzież istotnych kwestii, zwłaszcza, że formy ich przekazywania mają mieć charakter aktywizujący uczniów.

Poruszając kwestię współpracy z dyrektorami szkół pragnę poinformować, że zajęcia mają być dostosowane do potrzeb uczniów i możliwości organizacyjnych w danej szkole. Mogą to być zarówno zajęcia przeprowadzone w małych grupach jak i wspólne dla kilku klas, np. wykłady, warsztaty, dyskusje, zajęcia interaktywne czy spotkania z ekspertami.

Odnosząc się do kwestii potencjalnego wykluczenia zajęć wychowania do życia w rodzinie uprzejmie informuję, że realizacja zajęć dla młodzieży nie ma takiego charakteru ani takiego celu. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie, które są wpisane w program nauczania w szkołach będą realizowane zgodnie z podstawą programową.

Udzielając odpowiedzi na temat kwalifikacji tutorów pragnę wskazać, że w realizacji zadania wezmą udział tutorzy, którzy:

  • posiadają wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne lub medyczne i mają udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu edukacji zdrowotnej;
  • cechują się umiejętnością pracy z młodzieżą, mają wysoką kulturę osobistą, czują się komfortowo przy omawianiu tematów wrażliwych;
  • szanują wartości, podejścia, zwyczaje i wierzenia innych osób, oraz mają na względzie prawa rodziców, którzy są pierwszymi nauczycielami swoich dzieci.

Odnosząc się do kwestii kwalifikacji ekspertów w dziedzinie zdrowia prokreacyjnego zapraszanych na spotkania z uczniami uprzejmie informuję, że wybór ekspertów należy do tutorów bezpośrednio przeprowadzających zajęcia w szkołach. Mogą to być osoby posiadające wykształcenie medyczne np. lekarze, pielęgniarki, położne.

W temacie aktywizacji rodziców w realizację zadania, jakim jest edukacja młodzieży, pragnę wyjaśnić, że może być to np. wspólna z rozmowa na temat zajęć, w których syn lub córka uczestniczyli. Może to stanowić punkt wyjścia do przeprowadzenia ważnej rozmowy między dorastającą młodzieżą a ich rodzicami.

Odpowiadając na drugie pytanie odnośnie wglądu do materiałów pragnę wskazać, iż materiały do zajęć są w trakcie przygotowywania. Realizator, który został wybrany w drodze konkursu na przygotowanie tych materiałów, przedstawi przygotowane materiały zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.

W odpowiedzi na trzecie pytanie pragnę poinformować, że ewaluacja zajęć zostanie przeprowadzona na koniec pierwszego roku realizacji zadania tj. pod koniec 2017 roku. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia można znaleźć ogłoszenie konkursowe na zrealizowanie zadania, które ma na celu kompleksową ewaluację funkcjonowania wszystkich zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia w celu 6. Poprawa zdrowia prokreacyjnego. Ma ona ocenić czy zasadna jest kontynuacja zadania oraz czy zadanie jest realizowane poprawnie.

Odpowiadając na czwarte pytanie pragnę poinformować, iż finansowanie zakłada potwierdzanie kwoty na każdy rok oddzielnym aneksem. W przypadku, gdy realizator nie wykona zadania zgodnie z oczekiwaniami istnieje możliwość zmiany realizatora. Założeniem konkursu był wybór oferenta na dłuższy odcinek czasu, ponieważ częste zmiany realizatora nie służą poprawnej realizacji zadania.

Odpowiadając na pytanie piąte pragnę wyjaśnić, że kwota 3 802 280 zł wynika z założenia, że na jedną szkołę przewidziane zostało 2 000 zł, co w przypadku 1 800 szkół da kwotę 3 600 000 zł. Dodatkowo przewidziano ok. 160 000 zł na konkursy wojewódzkie z wiedzy o zdrowiu prokreacyjnym oraz ok. 42 000 zł na przygotowanie tutorów. Szczegółowy kosztorys realizacji zadania zostanie określony w umowie
z realizatorem zadania.

      Z wyrazami szacunku,

           Z upoważnienia

       MINISTRA ZDROWIA

       SEKRETARZ STANU

      Józefa Szczurek-Żelazko

        

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close