Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych.

Interpelacja w sprawie dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych.

W dniu 20 marca 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wraz z grupa posłów wystosowała interpelację w sprawie dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych.

  Szanowny Panie Ministrze,

        Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej (art. 7 ust. 1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwana dalej Ustawą). Do tej grupy działań zaliczają się także turnusy rehabilitacyjne, które stanowią dla osób niepełnosprawnych, obok warsztatów, jedną z podstawowych form aktywności wspierającej proces rehabilitacji (art. 10 Ustawy).

        Zasady organizowania i uczestnictwa w turnusach regulują przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2016.2046 tj.. z późn. zm.).  Przepis z artykułu 10e ust. 1-3 Ustawy określa warunki przyznawania świadczeń z funduszu PFRON na dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Zgodnie z w/w przepisem osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony na kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

        Ponadto, w art. 10d ust. 8 pkt 2) zawarto delegację ustawową, na mocy której minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego został upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia warunków, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie, a także tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, wysokość i sposób przyznawania oraz przekazywania tego dofinansowania ze środków Funduszu.

                W związku z omawianą delegacją ustawową zostało wydane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. nr 230, poz. 1694 ze zm.). W § 5 ust. 14 tegoż rozporządzenia znajduje się zapis:

„Centrum pomocy w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia”

       Powyższy zapis: „powiadamia w formie pisemnej Wnioskodawcę” budzi poważne wątpliwości natury prawnej, bowiem odpowiedź na złożony przez wnioskodawcę wniosek przybiera formę zwykłego pisma, nie zaś decyzji administracyjnej.

       Należy przy tym wskazać, iż w art. 66 Ustawy znajduje się odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach nieuregulowanych przez Ustawę, jednak norma ta nie obliguje organu do formułowania odpowiedzi na wniosek w formie decyzji administracyjnej. Powyższa sytuacja rodzi poważne problemy natury teoretycznej i praktycznej.

         W orzecznictwie i doktrynie wskazuje się, że w przypadkach, gdy ustawodawca upoważnił organ administracji do rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy jednostki, nie wskazując przy tym formy prawnej działania organu, należy kierować się tzw. domniemaniem rozstrzygnięcia sprawy w formie decyzji administracyjnej. Domniemanie załatwienia sprawy w drodze decyzji należy stosować w sytuacji, kiedy z normy prawa materialnego, stanowiącej podstawę jej wydania, można w sposób niebudzący wątpliwości wyprowadzić w drodze konkretyzacji normy prawnej, uprawnienia lub obowiązku jednostki, dla której nie została przewidziana wprost forma działania organu w drodze decyzji administracyjnej (por. uchwała 7 sędziów NSA z dnia 24 maja 2012 r., sygn. Akt II GPS 1/12, CBOSA).

        Nie można przy tym nie zauważyć, iż za decyzyjną formą załatwienia sprawy administracyjnej przemawia również zawarte w art. 2 Konstytucji RP prawo jednostki do procesu oraz sprawiedliwości proceduralnej, wynikające wprost z zasady demokratycznego państwa prawnego. Zasada demokratycznego państwa prawnego wymaga aby wszelkie postępowania prowadzone przez organy władzy publicznej w celu rozstrzygnięcia spraw indywidualnych odpowiadały standardom sprawiedliwości proceduralnej, a więc gwarantowały stronom i uczestnikom postępowania m.in. prawo do przedstawiania i obrony swoich racji, oraz zaskarżania rozstrzygnięć wydawanych w pierwszej instancji, zagwarantowane w art. 78 Konstytucji RP (por. uchwała 7 sędziów NSA z 24 maja 2012 r., sygn. Akt II GPS 1/12, uchwała NSA z dnia 23 lutego 2005 r., sygn. Akt OSK 1185/04 CBOSA).

       W praktyce powyższa sytuacja prowadzi do braku możliwości odwołania się w razie odmowy dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego wydanej przez właściwy organ, a w konsekwencji braku możliwości dochodzenia swoich praw.

      W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy Ministerstwo przewiduje nowelizację rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych?
  2. Jak, zdaniem Ministerstwa, mają postępować osoby niezgadzające się z odmową przyznania dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego, aby skutecznie dochodzić swoich praw?

 

 

W dniu 24 kwietnia 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wraz z grupa posłów otrzymała odpowiedź na swoja interpelację w sprawie dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych.

Podstawą prawną przyznania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694, z późn. zm.).

Zgodnie z powyższymi przepisami, zarówno w przypadku pozytywnego jak też negatywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca jest powiadamiany pisemnie o sposobie jego rozpatrzenia. Podkreślenia wymaga fakt, że o tym czy dana sprawa kwalifikuje się do załatwienia w drodze decyzji administracyjnej przesądzają przepisy prawa materialnego. Aby wydać decyzję administracyjną trzeba dysponować wyraźną podstawą prawną i to w niewątpliwy sposób wynikającą z ustawy, a nie wyinterpretowaną w drodze wykładni. A należy podkreślić, że przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wskazują na taką możliwość.

Zagadnienie kwalifikacji charakteru aktu podejmowanego w sprawie przyznania dofinansowania kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest przedmiotem rozważań w orzecznictwie sądowo-administracyjnym. Stanowisko sądów administracyjnych w tym zakresie nie jest jednomyślne. W części orzeczeń prezentowano stanowisko, zgodnie z którym nie istnieje żaden akt prawny, który przewiduje wydanie decyzji w tego typu sprawach (np. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 2 sierpnia 2011 r., sygn. akt II SA/Ol 410/11, wyrok WSA w Kielcach z dnia 11 września 2008 r., sygn. akt II SA/Ke 399/08).

Jednak, w ostatnich latach linia orzecznicza prezentuje pogląd, że akt podejmowany w sprawie wniosku o dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym stanowi decyzję administracyjną (np. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2015 r., sygn. IV SA/Po 1014/14, wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2013 r., sygn. II SA/Bd 643/13).

Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, że przedstawione argumenty zostaną poddane analizie i będą brane pod uwagę przy pracach legislacyjnych w powyższym zakresie.

 

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close