Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja  w sprawie dystrybucji jabłek przez Agencję Rynku Rolnego.

Interpelacja w sprawie dystrybucji jabłek przez Agencję Rynku Rolnego.

W dniu 21 kwietnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela w sprawie dystrybucji jabłek przez Agencję Rynku Rolnego.

 

Szanowny Pani Ministrze

Jest zalecenie Agencji Rynku Rolnego (załącznik do Zarządzenia nr 190/2016/Z Prezesa ARR z dnia 23.09.2016 r.) dla odbiorców warzyw i owoców, aby były spożywane w stanie nie przetworzonym. Zapis ten koliduje z wykorzystaniem np. jabłek w praktyce, gdyż jak podać twarde i soczyste jabłko dziecku w przedszkolu, które ma 3 latka. Trzeba obrać je ze skórki wyszypułkować i pokroić na kawałki. Ten sam problem pojawia się w przypadku seniorów w Dziennym Domu Opieki którym należy jabłka obrać ze skórki i zetrzeć na tarce.

Zupełnie inna sprawą jest gdy owoce do odbiorcy docierają np. do przedszkola gorszej jakości niż są deklarowane: poobijane, zdarte skórki, plamy na skórce. Pojawia się alternatywa. W myśl instrukcji należałoby owoce wyrzucić. Jednak z tych samych owoców można zrobić soki, kompoty, przeciery, wypieki, dodatki do potraw. Kto nie pamięta ryżu z jabłkami w przedszkolu czy naleśników z dżemem. Przepisy powinny być aktualizowane do potrzeb. Można wprowadzić odstępstwa od zarządzenia, które beneficjent pomocy może krótko opisać. Nadmienię, że Agencja Rynku Rolnego otrzymując sygnały o przetwarzaniu jabłek przeprowadza kontrole i wprowadza restrykcje wstrzymując dostawy. Taka kontrola odbyła się właśnie w Gdyni.

  1. Czy w związku z tym, że przepis wprowadza wiele utrudnień i praktycznie w wielu przypadkach zmusza beneficjentów do wyrzucania jabłek, ministerstwo w ramach nadzoru nad Agencją Rynku Rolnego może i zamierza wpłynąć na zmianę treści załącznika do  Zarządzenia nr 190/2016/Z Prezesa ARR z dnia 23.09.2016 r. tak, by dostosować ją do rzeczywistych potrzeb, a jednocześnie uniknąć niejasnych sytuacji, w których potencjalni beneficjenci poznając obwarowania i nie mogąc ich wypełnić odmawiają przyjęcia owoców?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

       W dniu 1 czerwca 2017 r. Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoja interpelację w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego tymczasowego nadzwyczajnego wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej.

      Na podstawie przepisów art. 8 rozporządzenia nr 2016/921 z dnia 10 czerwca 2016 r. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 154 z 11.06.2016, str. 3-20 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2016/921”, oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1523), zwanego dalej „rozporządzeniem RM”, Agencja, jako instytucja nadzorująca realizację mechanizmu w Polsce, zobowiązana jest do monitorowania prawidłowego wycofania z rynku produktów przez podmioty uczestniczące w dystrybucji, w tym do przeprowadzenia kontroli, o których mowa w ww. przepisach.

       W ramach realizacji przez Agencję ww. zadań, wsparcie udzielane jest producentom, którzy przeprowadzili/przeprowadzą operację wycofania z rynku określonych produktów (tzw. bezpłatną dystrybucję oraz inne przeznaczenie) w terminie do 30 czerwca 2017 r. Produkty wycofane z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji oraz innego przeznaczenia mogą być przekazywane przez producentów owoców i warzyw do odbiorców zarejestrowanych w Rejestrze uznanych organizacji charytatywnych i uprawnionych innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych, o którym mowa w art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji owoców i warzyw oraz organizacji rynku chmielu (Dz. U. 2016 r. poz. 58).

        Podmiotami uprawnionymi do odbioru produktów wycofanych mogą być zarówno organizacje charytatywne i fundacje do wykorzystania tych produktów w ich działalności służącej pomocy osobom, których prawo do otrzymywania pomocy społecznej jest uznane w prawie krajowym, jak też zakłady karne, szkoły, żłobki, przedszkola, obozy wypoczynkowe dla dzieci, szpitale lub domy spokojnej starości, które podejmują wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, aby dystrybuowane w ten sposób ilości produktów stanowiły uzupełnienie ilości normalnie kupowanych przez placówki tego rodzaju (art. 34 ust. 4 lit a i b. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”.

       Jednocześnie należy wskazać na wymogi art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 2016/921 i art. 76 wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157, 15.06.2011, str. 1-163 ze zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem nr 543/2011”, które stanowią o tym, że produkty pochodzące z wycofania z rynku w ramach bezpłatnej dystrybucji realizowanej w zakresie mechanizmu WPR „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw” przeznaczone są do spożycia jako produkty świeże o odpowiedniej jakości.

       Produkt wycofany z rynku na bezpłatną dystrybucję musi spełniać normy jakości handlowej w momencie jego przekazania uprawnionemu odbiorcy, sformułowanie „produkty przeznaczone do spożycia jako produkty świeże” jest sformułowaniem klasyfikacyjnym (art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 2016/921, w zw. z art. 76, 83 ust. 1 oraz 109 rozporządzenia nr 543/2011). Ocena odmiany oraz fizycznego stanu tego produktu dokonywana jest w toku kontroli jego zgodności z normami jakości handlowej, potwierdzonej Świadectwem Zgodności z Normami Handlowymi Unii Europejskiej dla Świeżych Owoców i Warzyw wydawanym przez IJHARS. Produkt przeznaczony do spożycia, jako produkt świeży jest zatem produktem nieprzeznaczonym do przetworzenia – a jako produkt nieprzeznaczony do przetworzenia, w postaci naturalnej, do bezpośredniego spożycia, powinien zostać objęty kontrolą i w takim stanie przekazany odbiorcy. Natomiast kwestia odpowiedniego przystosowania formy tego produktu do spożycia (np. w kawałkach, wyciśnięty sok, mus, kompot, szarlotka) wydaje się być kwestią wtórną i nie stanowi naruszenia przepisów dotyczących wycofania jako produktów świeżych. Odbiorcy mogą odpowiednio zagospodarowywać produkty zgodnie ze swoją działalnością statutową i przeznaczać je dla swoich podopiecznych w taki sposób, jaki będzie dla nich odpowiedni.

       W przepisach zarówno rozporządzenia nr 1308/2013 jak i rozporządzenia nr 2019/921 nie określono sposobu ostatecznego wykorzystania produktów wycofanych z rynku w ramach bezpłatnej dystrybucji spełniających wymagania jakości handlowej na etapie przekazywania ich uprawnionym odbiorcom. Wymagane ww. przepisami kontrole nie obejmują weryfikacji sposobu ostatecznego wykorzystania produktów wycofywanych z rynku w ramach bezpłatnej dystrybucji.

       Podkreślenia wymaga jednak fakt, że zarówno uprawnione Decyzją Prezesa inne jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne jak i uznane organizacje charytatywne zobowiązane są między innymi do prowadzenia odrębnych rejestrów zapasów owoców i warzyw oraz odrębnej rachunkowości dotyczącej działań związanych z zagospodarowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Krzysztof Jurgiel

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close