Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

Interpelacja w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

        W dniu 17 maja 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

       Szanowny Panie Ministrze,

      Praca dużej części polskich pielęgniarek jest słabo wynagradzana, a chętnych do podjęcia tego zawodu jest mniej niż odchodzących na emerytury. Jest to jeden z powodów dla których powinniśmy zadbać o zadowolenie z wynagrodzenia właśnie tej grupy zawodowej, bo bez ich opieki los pacjentów a więc potencjalnie wszystkich z nas będzie zagrożony.

Z niepokojem przyjęłam informacje dotyczące nierównego traktowania pielęgniarek w zależności od miejsca zatrudnienia. Dotyczy to zwłaszcza pracujących w domach pomocy społecznej.

      Zakres obowiązków i odpowiedzialności personelu zatrudnionego w domach pomocy społecznej jest niejednokrotnie większy niż osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Dlatego często odchodzą właśnie z tego typu placówek, bo mimo większej odpowiedzialności, mają mniejsze wynagrodzenia niż ich koleżanki po fachu, pracujące w zakładach leczniczych. Do tego wynagrodzenie, które otrzymują, nie jest finansowane ze środków NFZ.

       Z tego powodu pielęgniarki pracujące w DPS nie zostały objęte systemem podwyżek przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Nie będą również dotyczyć ich projektowane przepisy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Taka sama nierówność dotyka wszystkie pielęgniarki pracujące w innych instytucjach, jeśli nie są one podmiotami leczniczymi, jak na przykład placówki podległe Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.

       W związku z powyższym proszę o odpowiedz na następujące pytanie:

  1. Czy Ministerstwo Zdrowia może (planuje) ujednolicić system wynagradzania pracowników wykonujących zawody medyczne pracujących w podmiotach leczniczych, domach pomocy społecznej i innych instytucjach?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

W dniu 16 czerwca 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na interpelację w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

Informuję, że przepisy art. 4 ust. 2 pkt 9 i art. 5 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 lipca 2011 ro zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251, z późn. zm.), regulują kwestie związane z zatrudnieniem pielęgniarek i położnych w DPS-ach poprzez wskazanie, że za wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej uważa się również zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki i położnej określonych w ustawie. Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że przedmiotowe przepisy uprawniają pielęgniarki i położne do wykonywania zawodu w domu pomocy społecznej, ale także mają wpływ na status prawny osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz możliwość objęcia wzrostem wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146).

W sytuacji gdy dom pomocy społecznej decyduje się na świadczenie usług pielęgniarskich na swoim terenie, a więc także i na zatrudnianie pielęgniarek, stają się one pracownikami samorządowymi i podobnie jak pozostali pracownicy podlegają przepisom ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz 902.) oraz przepisom rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1786, z późn. zm.). Przedmiotowe rozporządzenie  określa jedynie minimalne miesięczne poziomy wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk pracowników samorządowych oraz minimalne wymagania  kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na tych stanowiskach. Tzw. widełki zaszeregowania oraz możliwość tworzenia przez pracodawcę funduszu premii i funduszu nagród pozwalają mu na elastyczne tworzenie zakładowej polityki płacowej, uwzględniającej nie tylko specyfikę pracy każdej z grup zawodowych, ale także zwiększające się zakresy obowiązków.

Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że na koniec grudnia 2016 r. w domach pomocy społecznej zatrudnionych było 5 702 pielęgniarki, w przeliczeniu na etat stanowi to liczbę 5 217,42 etatu pielęgniarskiego i 287 pielęgniarek zatrudnionych było na umowach cywilno – prawnych.

Odpowiadając bezpośrednio na pytanie Pani Poseł Małgorzaty Zwiercan, czy Ministerstwo Zdrowia może (planuje) ujednolicić system wynagradzania pracowników wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych, domach pomocy społecznej i innych instytucjach, informuję, że działania podejmowane przez Ministerstwo Zdrowia na rzecz poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych dotyczyły wprowadzenia zmian systemowych mających na celu wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast nie obejmowały swoim zakresem pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

Porozumienie zawarte w dniu 23 września 2015 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Prezesem Narodowego Funduszu i Ministrem Zdrowia, jak również wynikające z niego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146)i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), dotyczą wyłącznie pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto, Porozumienie odnosi się również do pielęgniarek zatrudnionych w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia finansowanych z budżetu państwa.

Ponadto, informuję, że Ministerstwo Zdrowia przygotowało także projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zgodnie z przyjętymi założeniami, projektowana ustawa obejmuje swoim zakresem wyłącznie pracowników wykonujących zawód medyczny w ramach stosunku pracy w podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.).

Niezależnie od powyższego wskazuję, że obszar zagadnień związany ze wzrostem wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej był przez Ministerstwo Zdrowia analizowany. Efektem prowadzonych dotychczas działań jest przepis zawarty w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, który określa, że w ramach struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego może zostać wydzielona jednostka organizacyjna, w celu udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom domów pomocy społecznej, wychowankom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych lub interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, zlokalizowana na terenie tych podmiotów. Niestety w praktyce takie działania nie są podejmowane przez podmioty lecznicze.

 

      Z wyrazami szacunku,

           Z upoważnienia

       MINISTRA ZDROWIA

       SEKRETARZ STANU

      Józefa Szczurek-Żelazko

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close