Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie rozszerzenia projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Interpelacja w sprawie rozszerzenia projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W dniu 17 maja 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia w sprawie rozszerzenia projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Projektowane zarządzenie wprowadza nowy  zakres świadczeń – koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR), umożliwiający realizację przez jednego świadczeniodawcę i sfinansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia zintegrowanej opieki psychologiczno-psychiatrycznej, konsultacji wielospecjalistycznych i badań diagnostycznych – zgodnie z indywidualnymi wskazaniami oraz programów rehabilitacyjnych dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem mają na celu zapewnienie lepszej dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

W poniższym projekcie uwzględniono objęcie opieką dzieci ze spektrum Autyzmu (F 84), ale nie obejmuje on dzieci i rodzin z Zespołem Downa (Q 90).

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie:

 

  1. Czy Ministerstwo Zdrowia – jako organ nadzorujący NFZ – zamierza interweniować w sprawie zmiany lub rozszerzenia zarządzenia prezesa NFZ o dzieci i rodziny z Zespołem Downa?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

       W dniu 3 lipca 2017 roku Poseł Małgorzaty Zwiercan o trzymała odpowiedź na swoja interpelację w sprawie rozszerzenia projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860), przy określaniu przez Prezesa NFZ warunków realizacji świadczeń skierowanych do dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, przepisy art. 146 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, z późn. zm.), dalej zwaną: „ustawą o świadczeniach”, stosuje się odpowiednio.

Oznacza to, że określając powyższe warunki Prezes NFZ jest zobowiązany do przestrzegania warunków realizacji świadczeń określonych przez Ministra Zdrowia na podstawie art. 31 d ustawy o świadczeniach.

Świadczenie dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju stanowi kluczowy element koordynowanej opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR). W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1386, z późn. zm.), określono warunki dla omawianego świadczenia gwarantowanego. Wśród przedmiotowych warunków zawarto listę rozpoznań, w przypadku których możliwa jest realizacja powyższego świadczenia, nie dotyczy to rozpoznania zespołu Downa.

Podsumowując, określając warunki realizacji umów o udzielanie świadczeń w ramach nowego zakresu świadczeń: koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR), Prezes NFZ zobligowany był do przestrzegania powyższych przepisów i nie mógł poszerzyć listy rozpoznań, w przypadku których możliwe jest udzielanie świadczeń w ramach tej opieki, o rozpoznanie zespołu Downa.

 

       Z wyrazami szacunku,

           Z upoważnienia

       MINISTRA ZDROWIA

       SEKRETARZ STANU

      Józefa Szczurek-Żelazko

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close