Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie przesunięcia całorocznego podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego o nr G 1604 z Miastka  do Lipnicy i jednoczesnego uruchomienia dodatkowego całorocznego podstawowego ZRM  w Miastku, funkcjonującego w godzinach od 8.00 do 20.00.

Interpelacja w sprawie przesunięcia całorocznego podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego o nr G 1604 z Miastka do Lipnicy i jednoczesnego uruchomienia dodatkowego całorocznego podstawowego ZRM w Miastku, funkcjonującego w godzinach od 8.00 do 20.00.

W dniu 21 lipca 2017 roku Posęł Malgorzatz Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła w sprawie przesunięcia całorocznego podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego o nr G 1604 z Miastka do Lipnicy i jednoczesnego uruchomienia dodatkowego całorocznego podstawowego ZRM w Miastku, funkcjonującego w godzinach od 8.00 do 20.00.

 

Szanowny Panie Ministrze,

do 1 lipca 2017 roku na mocy Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Pomorskiego w Miastku stacjonowały dwa zespoły ratownictwa medycznego – podstawowy i specjalistyczny, które zapewniały całodobową opiekę mieszkańcom na całym obszarze gmin miejsko-wiejskich Miastko i Biały Bór, gminy wiejskiej Koszała oraz części gmin wiejskich :Trzebielino, Lipnica i Tuchomie.

Istnienie tych dwóch zespołów ratownictwa wiązało się z uwarunkowaniami geograficznymi i komunikacyjnymi tego obszaru. Gmina Miastko jest największą gminą powiatu bytowskiego, a przez obszar gminy przebiegają dwie drogi krajowe nr 20 i nr 21,
jak również droga wojewódzka nr 206. Drogi położone na terenie gminy cechuje duża liczba zakrętów, a obciążenie dróg – szczególnie w okresie letnim – jest niebagatelne. Z punktu widzenia interesu społecznego dwa zespołu ratownictwa medycznego zapewniają właściwą opiekę mieszkańcom i turystom.

Niestety w wyniku aktualizacji nr 11 Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa pomorskiego ministerstwo zdecydowało o przeniesieniu jednego zespołu do Lipnicy, kosztem mieszkańców Gminy Miastko.

W związku z otrzymanym od Rady Miejskiej w Miastku (województwo pomorskie) apelem dotyczącym przesunięcia całorocznego podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego o nr G 1604 z Miastka do Lipnicy i jednoczesnego uruchomienia dodatkowego całorocznego podstawowego ZRM w Miastku, funkcjonującego w godzinach od 8.00
do 20.00 chciałam prosić o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Czy jest możliwe zaplanowanie w nadchodzącym budżecie na rok 2018 środków, by od stycznia 2018 roku w Miastku – ze względu na specyfikę opisaną powyżej – na nowo funkcjonowały dwa zespoły ratownictwa medycznego – podstawowy i specjalistyczny, które zapewnią sprawną opiekę całodobową na obszarze dotychczasowych gmin miejsko-wiejskich?
  2. Czy jest możliwe inne od zaproponowanego powyżej rozwiązanie, by część Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa pomorskiego przywrócić w odniesieniu do Miastka, do stanu sprzed Aktualizacji nr 11?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

 

23 sierpnia 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację  w sprawie reorganizacji funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego w powiecie bytowskim.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2016 poz. 1868, z późn. zm.) planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu oraz bezpośredni nadzór nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie województwa jest zadaniem wojewody. System Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) działa na terenie województwa na podstawie wojewódzkiego planu sporządzanego przez wojewodę. Wojewódzki plan działania systemu PRM przygotowywany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medyczne (Dz. U. z 2014 poz. 1902) i zawiera m.in.: informacje o charakterystyce potencjalnych zagrożeń dla życia i zdrowia ludności oraz wskazuje liczbę, rodzaj i rozmieszczenie w poszczególnych rejonach operacyjnych zespołów ratownictwa medycznego (ZRM), z określeniem obszaru działania dla każdego zespołu i z uwzględnieniem maksymalnego czasu dotarcia do granic obszaru działania. Zgodnie z art. 21 ust. 9 ustawy o PRM wojewoda – po zasięgnięciu opinii właściwych jednostek samorządu terytorialnego – przekazuje projekt aktualizacji planu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w celu zatwierdzenia.

Obowiązujący w województwie pomorskim Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (WPDS PRM) zakłada, iż od 1 lipca 2017 r. w rejonie operacyjnym nr 22/16 (tj. powiecie bytowskim i gm. Koczała):

  • został uruchomiony nowy zespół ratownictwa medycznego (ZRM), funkcjonujący przez 12 godzin na dobę z miejscem stacjonowania w Miastku,
  • zostało zmienione miejsce stacjonowania 1 ZRM z Miastka do Lipnicy.

Aktualizacja nr 8 WPDS PRM, obejmująca przesunięcie ZRM z Miastka do Lipnicy, została zatwierdzona przez Ministra Zdrowia pismem znak 30 kwietnia 2015 roku. Uruchomienie dodatkowego ZRM, funkcjonującego przez 12 godzin na dobę, zostało wprowadzone aktualizacją nr 11 WPDS PRM i zatwierdzone przez Ministra Zdrowia pismem znak 6 lipca 2016 roku. Ponadto aktualizacją nr 13 WPDS PRM z 13 kwietnia 2017 r. wydłużono do całego roku funkcjonowanie ZRM w Dębnicy Kaszubskiej, co stanowi duże wsparcie dla północnych rejonów powiatu bytowskiego. Wszystkie powyższe zmiany zostały poprzedzone szeregiem analiz m.in. czasów dotarcia ZRM na miejsce zdarzenia czy obciążenia pracą poszczególnych ZRM.

Od listopada 2016 r. ZRM w rejonie operacyjnym nr 22/16 dysponowane są przez skoncentrowaną dyspozytornię medyczną Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku oraz funkcjonują w oparciu o jednolity w skali kraju System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Skoncentrowana dyspozytornia medyczna dysponuje zwiększoną ilością ZRM, co w praktyce oznacza, że do zdarzenia wysyłany jest ZRM, który znajduje się najbliżej – również z ościennych rejonów operacyjnych (sąsiednich powiatów). W tym miejscu należy dodać, że obciążenie pracą ZRM powiatu Bytowskiego, w tym dwóch ZRM stacjonujących w Miastku kształtuje się na o wiele niższym poziomie niż pozostałe ZRM w województwie i według danych za 2016 rok liczba wyjazdów przypadających na 1 ZRM na dobę kształtowała się na poziomie odpowiednio:

  • dla ZRM S z Miastka 2,0 wyjazdu na dobę,
  • dla ZRM P z Miastka 2,6 wyjazdu na dobę,
  • dla ZRM S z Bytowa 3,3 wyjazdu na dobę,
  • dla ZRM P z Bytowa 4,0 wyjazdu na dobę,

przy średniej dla województwa pomorskiego wynoszącej 5,4 wyjazdu na dobę.

W oparciu o powyższe dane oraz biorąc pod uwagę wdrożenie SWD PRM czy wydłużenie funkcjonowania ZRM w Dębicy Kaszubskiej, ryzyko wystąpienia w powiecie Bytowskim koincydencji zdarzeń wymagających natychmiastowej interwencji ZRM
i skutkującej niewydolnością systemu PRM, kształtuje się na bardzo niskim poziomie.

Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy o PRM wojewodowie, do dnia 15 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw zdrowia założenia dotyczące finansowania zespołów ratownictwa medycznego. Na podstawie założeń, o których mowa powyżej, minister właściwy do spraw zdrowia, do dnia 6 maja roku poprzedzającego rok budżetowy, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych propozycję wysokości środków na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego.

W związku z przedstawionymi powyżej zmianami w funkcjonowaniu ZRM w województwie, Wojewoda Pomorski w przekazanych do Ministerstwa Zdrowia założeniach finansowych na rok 2018 wnioskował zwiększenie o ok. 12% środków na działalność ZRM w porównaniu do kwoty przekazanej do dyspozycji wojewody w roku 2017. Uzasadnieniem jest wzrost kosztów utrzymania ZRM jak również zwiększenie w porównaniu do roku 2017 ogólnej liczby ZRM w województwie, w tym również nowo utworzonego, czasowego ZRM z miejscem stacjonowania w Miastku.

W odpowiedzi na pytanie drugie pragnę poinformować, iż zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o PRM wojewódzki plan działania systemu w razie potrzeb podlega aktualizacji. Dzięki wspomnianemu wprowadzeniu SWD PRM Wojewoda, jako organ odpowiadający za organizację i planowanie systemu na terenie województwa posiada narzędzie, dzięki któremu przeprowadzenie analiz funkcjonowania ZRM w całym województwie oparte jest o rzetelne i jednolite dane, na podstawie których będzie można przeprowadzić adekwatne do realnych potrzeb zdrowotnych mieszkańców zmiany w funkcjonowaniu ZRM, w tym dyslokacje, wydłużenie funkcjonowania bądź utworzenie nowych miejsc wyczekiwania ZRM. Wojewoda zadeklarował również, iż koszty, związane z reorganizacją systemu wynikającą z bieżących potrzeb, zostaną pokryte ze środków na działalność ZRM pozostających w budżecie wojewody.

 

         Z poważaniem,

           Z upoważnienia

       MINISTRA ZDROWIA

    PODSEKRETARZ STANU

        Katarzyna Głowala

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close