Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie wdrożenia Narodowego Planu Alzheimerowskiego.

Interpelacja w sprawie wdrożenia Narodowego Planu Alzheimerowskiego.

14 listopada Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej w sprawie wdrożenia Narodowego Planu Alzheimerowskiego.

Szanowna Pani Minister,

Ostatnio otrzymałam od jednego ze stowarzyszeń Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Narodowy Plan Alzheimerowski.
Narodowy Plan Alzheimerowski porusza kilka istotnych kwestii: społecznych, edukacyjnych, badawczych, organizacyjnych i pielęgnacyjnych. Dokument w zwarty sposób przedstawia najważniejsze potrzeby osób chorujących na choroby otępienne (w tym Alzheimera) oraz ich opiekunów.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w zastraszającym tempie rośnie liczba chorujących na Alzheimera, a wraz ze starzejącym się społeczeństwem problem będzie narastał.
W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie zmiany w sprawie opieki nad osobami z chorobami otępiennymi planuje ministerstwo w 2018 roku?
2. Czy ministerstwo zna treść Narodowego Planu Alzheimerowskiego? Jeżeli tak, to czy brało lub bierze pod uwagę wprowadzenie planu w życie w istniejącej formie lub ze zmianami?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

15 stycznia 2018 r.  Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na

 

 

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 17179 Pani Małgorzaty Zwiercan, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie wdrożenia Narodowego Planu Alzheimerowskiego, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Na wstępie należy zaznaczyć, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz.U. z 2017 r., poz. 1935), pozycje planu finansowego nie przewidują podziału środków finansowych na poszczególne jednostki chorobowe czy też ich grupy, ale na zakresy świadczeń. Natomiast osoby z chorobami otępiennymi uprawnione są do świadczeń gwarantowanych w różnych zakresach świadczeń zgodnie z aktualnymi ich potrzebami zdrowotnymi. Dlatego też, przekazanie informacji na temat kwoty, która zostanie przeznaczona na świadczenia na rzecz osób z chorobami otępiennymi w 2018 r. nie jest możliwe.
Odnosząc się do kwestii zmian w zakresie profilaktyki i leczenia chorych na Alzheimera, uprzejmie wyjaśniam, że istotne jest określenie standardu dotyczącego diagnostyki i leczenia grupy pacjentów chorujących na chorobę Alzheimera. Ważne jest również sprawdzenie możliwości implementacji takiego standardu do całości systemu ochrony zdrowia. Wskazać należy, że zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), zalecenia są opracowywanie przez stowarzyszenia będące towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym. Jednakże wskazać należy, że w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opracowywane są „Wytyczne dla wytycznych”, które mają na celu stworzenie ram dla opracowywania właściwych standardów, wydawanych w postaci obwieszczeń Ministra Zdrowia.
Jednocześnie, Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Konsultantem Krajowym w dziedzinie neurologii pracuje nad przygotowaniem modelu opieki nad przedmiotową grupą pacjentów o optymalnej jakości. W pierwszej kolejności należałoby przyjrzeć się funkcjonowaniu tegoż modelu i wypracowanym rozwiązaniom w tym zakresie, w kontekście zmian systemowych wprowadzanych ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 844), będącej podstawą tzw. sieci szpitali, której głównym założeniem jest poprawa dostępu pacjentom do świadczeń specjalistycznych, w szczególności przez zapewnienie kompleksowości i koordynacji świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych i rehabilitacyjnych.
W zakresie pytania dotyczącego „Narodowego Planu Alzheimerowskiego” wskazać należy, że założenia tegoż programu dla Polski opracowane w 2011 r. przez Koalicję Alzheimerowską, tj. Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Alzheimerowskich i Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie, są Ministerstwu Zdrowia od lat znane. Ministerstwo analizuje te postulaty i w części za którą odpowiada Ministerstwo Zdrowia niemal każda z zaproponowanych kwestii jest obecnie wdrażana lub możliwości jej wdrożenia w najbliższym czasie poddawane są pogłębionym analizom.

Łączę wyrazy szacunku,
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Zbigniew J. Król

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close