Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja  w sprawie nauczania języka regionalnego.

Interpelacja w sprawie nauczania języka regionalnego.

W dniu 4 grudnia 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej w sprawie nauczania języka regionalnego.

 

Szanowna Pani Minister,

 

Z niepokojem przeczytałam list od Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego informujący, że kierowany przez Panią resort zamierza wprowadzić od 1 stycznia 2018 roku obniżenie subwencji oświatowej z tytułu nauczania języka regionalnego.

Takie zapisy w rozporządzeniu – w moim przekonaniu – spowodują wymierne straty dla kultury tzw. „małych ojczyzn”. To przecież niejednokrotnie związki danej społeczności z regionem są silniejsze i ważniejsze niż z całą naszą ojczyzną. W przypadku Kaszubów – grupy żarliwych patriotów i katolików –  pielęgnowanie regionalnej tradycji i języka kaszubskiego jest bardzo  istotne.

Wprowadzenie zmian w postaci obniżenia subwencji nie tylko utrudni naukę języka kaszubskiego na wszystkich etapach edukacji, ale i nie pozwoli tak kompleksowo dbać o tradycję regionu.

Jako parlamentarzyści ciągle podkreślamy jak ważna jest identyfikacja ze swoją ojczyzną, jej tradycją i obyczajami. Staramy się wszyscy kultywować tradycję, obchodzimy najważniejsze święta religijne i państwowe, dbamy o  pamięć o przodkach, także w swoich regionach. Dlatego uważam, że powinniśmy wspierać wszystkie formy aktywności regionalnej.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

 

  1. Jakie przesłanki zdecydowały o obniżeniu subwencji oświatowej z tytułu nauczania języka regionalnego?
  2. Czy ministerstwo zamierza wprowadzić działania rekompensujące brak możliwości uczenia języka regionalnego w szkołach?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

W dniu 22 grudnia Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na interpelację w sprawie nauczania języka kaszubskiego.

 

Szanowna Pani Poseł,

 

zmiany dokonane w rozporządzeniu w zakresie uczniów mniejszości narodowych i etnicznych są jedynie dostosowaniem do zmian wynikających z rozporządzenia zmieniającego warunki organizacyjne nauki języka mniejszości[1]. Rolą algorytmu podziału subwencji jest m.in. takie dostosowanie finansowania poszczególnych zadań oświatowych, aby jak najlepiej odpowiadały kosztom ponoszonym przez szkoły (samorządy) na te zadania.

 

Należy podkreślić, że globalna pula środków przeznaczonych na ten cel w subwencji na 2018 r. pozostaje na zbliżonym poziomie. Zmiany w finansowaniu kształcenia uczniów mniejszości narodowych i etnicznych mają wymiar bardziej kompleksowy, tj. w pewnym zakresie poziom finansowania zostanie zwiększony (zwiększona została waga), a w innym – zmniejszony. Większy nacisk w finansowaniu został położny na naukę w oddziałach kształcących w dwóch językach i z nauczaniem w języku mniejszości narodowej. Zmiana miała na celu rozwój ww. szkół, gdyż organizowanie nauczania w języku mniejszości lub nauczanie dwujęzyczne generuje znacznie wyższe koszty, niż w przypadku dodatkowej nauki języka mniejszości narodowej. Ponadto odpowiednio wyższy poziom finansowania powinien pozytywnie oddziaływać na rozwój tej formy nauczania i sprzyjać jeszcze lepszej realizacji zaleceń Rady Ministrów i Rady Europy dotyczących udostępnienia nauczania w językach mniejszościowych oraz języku regionalnym (jako wykładowym) na wszystkich poziomach.

 

Ponadto informuję, że projekt przedmiotowego rozporządzenia był również przedmiotem dyskusji i analizy na posiedzeniach Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu
22 listopada i 6 grudnia 2017 roku. W wyniku dyskusji Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Marzenna Drab

Podsekretarz Stanu

[1] Rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2017 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1627).

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close