Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie środków wspierających rodzinę w trudnościach w wychowaniu dziecka.

Interpelacja w sprawie środków wspierających rodzinę w trudnościach w wychowaniu dziecka.

W dniu 14 grudnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie środków wspierających rodzinę w trudnościach w wychowaniu dziecka.

 

Szanowna Pani Minister,

wspieranie rodziny przeżywającej trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowaniu jest jednym z podstawowych działań instytucji nadzorowanych przez  ministerstwo, którym Pani kieruje.

Cały system zaplanowanych działań może sprawić, że rodziny zyskają kompetencje i zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wspomaganie rodziców jest kluczowym czynnikiem przeciwdziałającym umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.

Rodziny zagrożone odebraniem dziecka otrzymują różnego rodzaju wsparcie od: m.in. pracownika socjalnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej czy pracownika socjalnego.

Jedną z takich form wsparcia są również warsztaty kompetencji wychowawczej oraz terapia rodzinna, które są jednymi z wielu środków .

W związku z powyższym chciałam zapytać:

  1. Czy prowadzone są badania skuteczności warsztatów kompetencji wychowawczej  oraz terapii rodzinnej? Jeżeli tak, to proszę o podanie ich wyników.
  2. Czy ministerstwo dysponuje informacjami, jaki  procent orzeczeń w polskich sądach stanowią zobowiązania opiekunów do udziału w warsztatach kompetencji wychowawczych i terapii rodzinnej? Jeśli tak,  to proszę o podanie.

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

W dniu 5 lutego Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoja interpelacje w sprawie środków wspierających rodzinę w trudnościach w wychowywaniu.
Obowiązujące w Polsce prawo nakłada na samorządy obowiązek wspierania rodzin w trudnej sytuacji życiowej, a działania te winny mieć charakter interdyscyplinarny. Źródeł prawa wsparcia rodziny wychowującej dzieci, która ma problemy w wywiązywaniu się z funkcji opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci, szukać należy m.in. w ustawie z dnia  9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697, z póź. zm.). Ustawa proponuje szereg narzędzi wsparcia rodziny, które dają możliwość dywersyfikacji proponowanych rodzinie przez samorząd gminy form wsparcia. Narzędzia te stanowią, komplementarne wobec działań pomocy społecznej, sposoby wspierania rodziny z dziećmi.
Wyżej wymieniona ustawa powołała do życia asystenta rodziny, który jest odpowiedzialny za zapewnienie wszechstronnej pomocy rodzinom mającym problemy z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Asystent ma za zadanie opracowanie i realizację planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym lub we współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, w przypadku dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Rolą asystenta rodziny jest pomoc rodzinie w poprawie jej sytuacji życiowej, nauka prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, a także pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych. Ponadto asystent rodziny ma wspierać aktywność społeczną i zawodową rodziny, motywować jej członków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Decyzja o przydzieleniu rodzinie asystenta rodziny, jako formy jej wsparcia, podejmowana jest zawsze przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, na wniosek pracownika socjalnego.
W 2016 r. w gminach zatrudnionych było ogółem 3 905 asystentów rodziny, z usług których w 2016 r. skorzystało ponad 43 tys. rodzin.
Począwszy od 2012 r. resort rodziny we współpracy z wojewodami realizuje Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny w gminie oraz do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie. W 2016 r. na zatrudnienie asystentów rodziny resort rodziny przekazał w ramach dotacji ponad 60 mln zł, co umożliwiło zatrudnienie ponad 3,4 tys. asystentów. Natomiast w 2017 r. przekazano na ten cel ponad 62 mln zł, co umożliwiło zatrudnienie 3, 6 tys. asystentów.
Co więcej, rodziny, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do swoich dzieci, mogą również znaleźć wsparcie w usługach wprowadzonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, takich jak rodziny wspierające i placówki wsparcia dziennego.
Warto również podkreślić, że ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oprócz wyżej wymienionych narzędzi wsparcia rodziny w opiece i wychowaniu – proponuje otwarty katalog oferowanych rodzinie form wsparcia, w którym w szczególności wymienia:
1) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne;
2) terapię i mediację;
3) usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne;
4) pomoc prawną, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
5) organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.
Ponadto należy zauważyć, że ustawa o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej wprowadza unormowania prawne dotyczące pieczy zastępczej, która w sytuacji czasowej niemożności sprawowania opieki przez rodziców, może stanowić wsparcie dla rodziców poprzez przejęcie tej opieki do czasu zakończenia kryzysu w rodzinie ( art. 35 wymienionej ustawy).
Mimo że zadanie wsparcia rodziny to zadanie własne samorządu gminy, resort rodziny, pracy i polityki społecznej stara się również zapewnić samorządom zewnętrzne formy dofinansowania ich zadań. W ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 resort pozytywnie zaopiniował – w ramach regionalnych programów operacyjnych, projekty
z przeznaczeniem na zwiększenie podaży usług skierowanych do rodzin wychowujących dzieci jako ważnego ogniwa profilaktyki i wsparcia oferowanego rodzinom z dziećmi na wychowaniu. Wśród oferowanych przez regiony narzędzi wsparcia rodzin znajdują się przede wszystkim asystenci rodziny i placówki wsparcia dziennego. Jest również miejsce na autorskie samorządowe rozwiązania, które służyć mają rodzinom w zależności od specyfiki problemów społecznych.
Jednocześnie, pragnę poinformować Panią Poseł, że w chwili obecnej jest przygotowywana nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kierunku koniecznych zmian legislacyjnych. Niewątpliwie istotnym zagadnieniem, które podlega analizie jest odpowiednie wsparcie rodziny z dziećmi na wychowaniu, tak aby w skuteczny sposób ją wspierać i w sytuacji kryzysu w rodzinie zapobiegać konieczności umieszczania dzieci poza rodziną.
Reasumując należy podkreślić, że proponowane rodzinom na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej formy wsparcia to jedynie niektóre pozafinansowe narzędzia wsparcia rodziny, zwłaszcza związane bezpośrednio z pełnioną przez rodziców funkcją opiekuńczo-wychowawczą wobec swoich dzieci. Natomiast oferowany rodzinom wychowującym dzieci w Polsce system wsparcia obejmuje także szeroki wachlarz usług z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, system ulg uzyskiwanych na podstawie Karty Dużej Rodziny czy też szybki rozwój form opieki nad dzieckiem do lat trzech umożliwiający rodzicom łączenie ról społecznych i szybki powrót do aktywności zawodowej.
Obok wymienionych wyżej form wsparcia, które z natury swojej mają charakter bardziej usługowy ( za wyjątkiem systemu świadczeń i zasiłków z pomocy społecznej), kluczowym obszarem pozostaje oczywiście cała sfera powszechnych świadczeń rodzinnych, w tym świadczenia wychowawczego 500+, a także szereg działań prorodzinnych oferowanych w ramach systemu podatkowego, rynku pracy czy kodeksu pracy.

MINISTER
z up.
Bartosz Marczuk
PODSEKRETARZ STANU

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close