Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie systemu teleopieki domowej.

Interpelacja w sprawie systemu teleopieki domowej.

W dniu 15 grudnia Poseł Małgorzata Zwiercan skierowała interpelację  do Minister Elżbiety Rafalskiej w sprawie systemu teleopieki domowej.

Szanowna Pani Minister,

Jakiś czas temu zapoznałam się z informacją Biura Analiz Sejmowych na temat „Teleopieka domowa w systemie opieki nad osobami starszymi – doświadczenia gmin województwa pomorskiego”.

Z zaprezentowanych informacji wynika, że w gminach na Pomorzu, które podpisały umowę z operatorami i próbują stworzyć powszechny system teleopieki domowej, nadal niewielu jest aktywnych użytkowników. Autorka artykułu – z którą się w tej kwestii zgadzam – wśród przyczyn małej powszechności teleopieki w Polsce wymienia m.in.:

  • brak edukacji na temat możliwości, jakie daje teleopieka domowa i jej składowych, które mogą być indywidualnie dopasowywane do potrzeb podopiecznego;
  • nieefektywny system informowania o  zasadach funkcjonowania gminnego systemu teleopieki domowej;
  • brak zrozumienia dla idei teleopieki domowej, także wśród pracowników administracji samorządowej, wdrażających system.

W związku z powyższym chciałabym prosić o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy ministerstwo planuje przeprowadzenie kampanii społecznej w sprawie idei teleopieki i jej pozytywnego wpływu na funkcjonowanie seniorów?
  2. Czy ministerstwo prowadzi lub planuje warsztaty/ szkolenia dla pracowników administracji samorządowej, które pomogłyby im zrozumieć wagę teleopieki w systemie opieki społecznej?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

W dniu 5 stycznia 2018 roku Poseł Małgorzaty Zwiercan otrzymała odpowiedź na interpelację  w sprawie systemu teleopieki domowej.
Ministerstwo Rodziny poświęca dużą uwagę ww. problematyce mając świadomość, iż nowoczesne rozwiązania techniczne mogą w znaczący sposób przyczynić się do poprawy sytuacji osób starszych w Polsce. Aktualnie powyższa tematyka jest poruszana w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach prac nad przygotowaniem dokumentu wyznaczającego kierunki polityki senioralnej w Polsce do roku 2030 pod roboczym tytułem: Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Solidarność. Uczestnictwo.
Ponadto od 2017 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany jest projekt pn. Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki. W trakcie realizacji ww. działania zostaną wypracowane standardy usług asystenckich i opiekuńczych, w tym również usług teleopieki dla osób starszych o różnym stopniu niesamodzielności. Zaplanowane zostały także szkolenia dla przedstawicieli instytucji świadczących usługi w ramach wypracowanego systemu, a następnie pilotażowe wdrożenie wypracowanego systemu świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych. W ramach pilotażu teleopieką objętych zostanie 300 osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie 32 gmin wybranych z uwzględnieniem takich kryteriów jak: zróżnicowanie dochodów gmin, struktura demograficzna (udział osób starszych w populacji), charakter gminy (wiejska, miejska, miejsko-wiejska).

Dodatkowo Ministerstwo Rodziny promuje dobre praktyki jednostek samorządu terytorialnego, również z zakresu wdrażania rozwiązań dotyczących teleopieki, między innymi poprzez umieszczanie stosownych informacji w publikacjach Ministerstwa (Informacji o sytuacji osób starszych za rok 2016 oraz Informacji o sytuacji osób starszych za rok 2015).

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close