Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja  w sprawie zgodności statutów szkolnych z obowiązującym prawem.

Interpelacja w sprawie zgodności statutów szkolnych z obowiązującym prawem.

W dniu 8 stycznia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do do Minister Edukacji Pani Anny Zalewskiej w sprawie zgodności statutów szkolnych z obowiązującym prawem.

 

Szanowna Pani Minister,

 

od wielu lat w polskiej szkole borykamy się z problemem rozbieżności między zapisami m.in. w statutach szkolnych lub innych wewnątrzszkolnych dokumentach z zapisami prawa. W wielu szkołach ten dualizm prawny funkcjonuje i determinuje codzienność nie tylko uczniów, ale i nauczycieli.

W uchwalonej w zeszłym roku Ustawie – Prawo oświatowe regulującej system oświaty w Polsce czytamy, że: „Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka”.

Liczę na to, że powstające w zgodzie z art. 78. oraz art. 98. Ustawy – Prawo oświatowe statuty szkół będą respektowały nie tylko obowiązki, ale i prawa ucznia. Mam nadzieję, że szczególną wagę Rady Pedagogiczne przyłożą do realizacji art. 99., w którym określa się obowiązki ucznia w zakresie m.in. usprawiedliwiania, w określonym terminie
i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w tym formy usprawiedliwiania nieobecności przez osoby pełnoletnie oraz przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. Często właśnie te elementy zapisów w statutach odbiegają od norm polskiego prawa.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie:

  1. Czy Pani minister planuje zlecić kuratorom kontrole w zakresie zgodności nowych statutów szkół z polskim prawem?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

W dniu 2 lutego 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie rozbieżności między zapisami m. in. w statutach szkolnych lub innych wewnątrzszkolnych dokumentach, a zapisami prawa.

Szanowna Pani Poseł,

zagadnienia dotyczące praw i obowiązków uczniów, które powinien precyzować statut szkoły, nie są nowymi regulacjami wprowadzonymi do przepisów prawa oświatowego.
Dotychczas kwestie praw i obowiązków uczniów, a także warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, regulowały przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. Rozporządzenie wskazywało, że statut szkoły określać powinien prawa ucznia, z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji
o prawach dziecka.
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1 września 2017 r., a część jego zapisów została przeniesiona na poziom ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe , i tak:
– art. 98 ustawy określa, co powinno znaleźć się w statucie szkoły;
– art. 99 ustawy określa, jakie obowiązki ucznia powinny zostać określone w statucie każdej szkoły.
Reasumując, zarówno poprzednie, jak również obecne regulacje zawarte w ustawie Prawo oświatowe, pozostawiły szkołom swobodę w określeniu warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu uczniów w szkole. Sprawy te powinny być indywidualnie uregulowane w zależności od typu i rodzaju szkoły, wieku uczniów i uwarunkowań środowiskowych, w jakich szkoła funkcjonuje. Wiadomym jest, że statut szkoły nie może być sprzeczny z prawami zawartymi w przepisach powszechnie obowiązujących, w tym w Konwencji o prawach dziecka.

Ustawa Prawo oświatowe wprowadzająca nową strukturę szkół oraz większość wydanych na podstawie tej ustawy rozporządzeń weszły w życie 1 września 2017 r. Oznacza to, że z dniem 1 września 2017 r. wszystkie szkoły zaczęły funkcjonować w zreformowanej strukturze. Szkoły miały zatem także obowiązek dostosować statuty do zmian w systemie edukacji. Nie oznaczało
to jednak konieczności nadawania szkołom nowych statutów przez organ prowadzący szkołę, jak ma to miejsce w przypadku nowo powstającej szkoły. W szkołach przekształconych z mocy ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe , (do których należą m. in. szkoły podstawowe czy branżowe szkoły I stopnia) kompetencje do uchwalania nowych statutów lub wprowadzania zmian do statutów należą, tak jak dotychczas, do rady szkoły lub w przypadku braku rady szkoły – do rady pedagogicznej (art. 322 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Należy zatem stwierdzić, że obecnie funkcjonujące statuty szkół, dostosowane do zmian wprowadzonych w systemie edukacji, nie są dokumentami nowymi, wprowadzonymi do prawa oświatowego od roku szkolnego 2017/2018. Natomiast zagadnienia prawidłowego opisania w statutach szkół i respektowania przez całą społeczność szkolną praw i obowiązków uczniów,
w tym uczniów pełnoletnich, wchodzą w zakres nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez właściwego kuratora oświaty nad publicznymi i niepublicznymi szkołami na obszarze danego województwa. Zgodnie z art. 55 ust. 2 pkt 4-5 ustawy Prawo oświatowe, nadzorowi pedagogicznemu kuratora oświaty podlega, między innymi, przestrzeganie statutu szkoły oraz przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach.

Jednocześnie pragnę zapewnić, że w przypadku zgłaszania przez środowiska oświatowe zastrzeżeń dotyczących omawianego zagadnienia, Minister Edukacji Narodowej podejmie niezbędne kroki w kierunku wykluczenia ewentualnych nieprawidłowości.

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close