Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.

Interpelacja w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.

W dniu 10 stycznia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.

Szanowna Pani Minister,

W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych. Dz.U. 2011 nr 69 poz. 367 zostały dość szczegółowo określone wymogi dotyczące lokalu w którym może być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Trudno przewidzieć wszystkie sytuacje niebezpieczne i mimo troski zdarzały się wypadki, m.in. takie w którym dzieci doznawały poparzeń. W wyniku jednego z nich roczne dziecko oblało się gorącą wodą z czajnika elektrycznego wskutek czego doznało oparzeń i przeszło przeszczep skóry.

W związku z niejednoznacznością przepisów w tej kwestii sprawa sądowa o ustalenie winnego toczy się już wiele miesięcy.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytanie:

  1. Czy jest możliwe dodanie w rozporządzeniu zapisu o wymogu zainstalowania bramki ochronnej dzielącej salę zabaw od aneksu kuchennego?

 

 

 Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

W dniu 5 lutego Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie wpisania przepisu o wymogu zainstalowania bramki ochronnej dzielącej sale zabaw od aneksu kuchennego do rozporządzenia dotyczącego wymagań lokalowych i sanitarnych żłobków i klubów dziecięcych, uprzejmie wyjaśniam.
Zarówno w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.), jak również w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 i z 2017 r. poz. 2379), nie określono wymogów dotyczących oddzielenia sali zabaw od aneksu kuchennego, ponieważ co do zasady pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci powinny pozostać odrębne od pozostałych pomieszczeń.
Należy również mieć na względzie okoliczność, że na etapie tworzenia przepisów regulujących wymagania lokalowe dla żłobków i klubów dziecięcych nie jest możliwe przewidzenie wszystkich możliwych zagrożeń, jakie mogą pojawić się w tych instytucjach, dlatego też przed rozpoczęciem działalności żłobka lub klubu dziecięcego wymagane jest uzyskanie pozytywnej decyzji komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywnej decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego (w przypadku żłobków) lub pozytywnej opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (w przypadku klubów dziecięcych). Pracownicy ww. organów podczas oględzin pomieszczeń żłobków i klubów dziecięcych nie ograniczają się do ustalenia, czy spełniają one wymogi wynikające z ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz innych aktów prawnych (w tym przepisów regulujących bezpieczeństwo żywności i żywienia, przepisów techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych), lecz na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia określają, czy w danym przypadku nie powinny znaleźć zastosowania dodatkowe zabezpieczenia, na przykład bramki ochronne.
Zalecenia takie może wydać również wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jeżeli podczas dokonywania czynności nadzorczych, o których mowa w art. 54-57 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, stwierdzi, że warunki opieki świadczonej w danym żłobku lub klubie dziecięcym mogą zagrażać bezpieczeństwu dzieci.

MINISTER
z up.
Bartosz Marczuk
PODSEKRETARZ STANU

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close