Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie dostępności do innowacyjnych technik leczenia onkologicznego.

Interpelacja w sprawie dostępności do innowacyjnych technik leczenia onkologicznego.

W dniu 11 stycznia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie dostępności do innowacyjnych technik leczenia onkologicznego.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

współcześnie choroby nowotworowe nie stanowią czegoś rzadko spotykanego. Liczba chorujących na raka wzrasta niezwykle szybko, a z dostępnych danych wynika, że do roku 2025 (w porównaniu do roku 2014)  liczba chorych wzrośnie o 30 procent.

Dlatego już dzisiaj musimy stworzyć taki system opieki nad pacjentami chorymi na nowotwory, który zapewni im odpowiednie leczenie najnowocześniejszymi, a często także najskuteczniejszymi metodami.

Jedną z nowoczesnych metod jest protonoterapia, która zyskała uznanie na świecie. W Polsce istnieje zaledwie jeden działający ośrodek protonoterapii w Krakowie, i nie jest on w stanie przyjąć wszystkich potrzebujących tej formy leczenia.

W związku z powyższym chciałabym prosić o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy ministerstwo planuje utworzenie kolejnych ośrodków specjalizujących się w protonoterapii w Polsce? Jeżeli tak, to kiedy? Jeżeli nie, to dlaczego?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

W dniu 16 marca 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź ma swoją interpelację w sprawie dostępności do innowacyjnych technik leczenia onkologicznego.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego aktualnie realizowane jest świadczenie terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku wiązką protonów, które może być wykonywane u pacjentów ze wskazaniami:
1) nowotwory podstawy czaszki i okolicy okołordzeniowej wieku dorosłego: struniak i chrzęstniakomięsak (kod ICD-10: C41) – stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy, oraz mięsaki tkanek miękkich i kości wieku dziecięcego (kod ICD-10: C41 i C49) – przypadki o lokalizacji okołooponowej, podstawy czaszki i okolicy przykręgosłupowej,
2) nowotwory zatok obocznych nosa: czerniak złośliwy, nerwiak węchowy zarodkowy, rak gruczołowo-torbielowaty, rak śluzowo-naskórkowy, rak niezróżnicowany (kody ICD-10: C30, C31) – stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy,

3) nowotwory wieku dziecięcego wymagające napromieniowania osi mózgowo-rdzeniowej (kod ICD-10: C-71) – nowotwory zarodkowe: rdzeniak płodowy i inne prymitywne nowotwory ektodermalne (PNET), szyszyniak zarodkowy, złośliwy wyściółczak z udokumentowanym rozsiewem do płynu mózgowo-rdzeniowego, rak splotu naczyniówkowego,
4) wysoko zróżnicowane glejaki (WHO G1 i G2, kod ICD-10: C71) – przypadki wymagające radioterapii o przewidywanej znacznej korzyści oszczędzenia narządów krytycznych w stosunku do radioterapii fotonowej.
Ponadto finansowane jest również świadczenie terapii protonowej nowotworów oka. Świadczenie dotyczy pacjentów z rozpoznaniem czerniaka błony naczyniowej (C 69.3 Nowotwór złośliwy oka – naczyniówka).
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż Minister Zdrowia zlecił Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ocenę zasadności zakwalifikowania kolejnych wskazań do wykonywania terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku. Przedmiotowe zlecenie dotyczy następujących stanów chorobowych:
1) nowotwory wieku dziecięcego podstawy czaszki i okolicy okołordzeniowej: struniak i chrzęstniakomięsak (ICD-10: C41) – stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy,
2) nowotwory wieku dorosłego o lokalizacji okołooponowej, podstawy czaszki i okolicy przykręgosłupowej: mięsaki tkanek miękkich i kości (ICD-10: C41, C49),
3) nowotwory oczodołu: czerniak złośliwy, nerwiak węchowy zarodkowy, rak gruczołowo-torbielowaty, rak śluzowo-naskórkowy, rak niezróżnicowany (ICD10: C30, C31) – stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub braku możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy,
4) rak gruczołowo-torbielowaty gruczołów ślinowych (ICD-10: C06) wymagający radioterapii w okolicy podstawy czaszki – stan po leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego lub wznowa miejscowa,
5) nawrót miejscowy nowotworów obszaru głowy i szyi po radykalnej radioterapii wymagający ponownego napromieniania z intencją radykalną (ICD-10: C07, C08, C09, C10, C11),
6) rak nosowej części gardła (ICD-10: C11) u pacjentów, u których występuje dodatek (boost) na obszar guza pierwotnego po zastosowaniu radioterapii fotonowej IMRT w przypadkach naciekania lub przekraczania struktur podstawy czaszki.

Z informacji uzyskanych od Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie (COI-OK) wynika, iż od 3 października 2016 r. (data rozpoczęcia stosowania terapii w COI-OK) do 4 grudnia 2017 r., mając na uwadze aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie kryteriów kwalifikacji do radioterapii protonowej, z terapii skorzystało 68 pacjentów, kolejnych 10 jest w trakcie napromieniania, a u 6 pacjentów przygotowywane są plany leczenia (razem 84 pacjentów).
Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż aktualnie obowiązująca taryfa stosowana do finansowania przedmiotowego świadczenia została oszacowana przy założeniu, iż z Centrum będzie korzystało 200 pacjentów rocznie (130 finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz 70 na zasadach komercyjnych). Jak wynika z danych przekazanych przez COI-OK zrealizowanie świadczeń u założonej liczby pacjentów jest mało prawdopodobne.
Kryteria demograficzne w odniesieniu do przedmiotowego świadczenia powinny być oceniane w kontekście wskazań, które finansuje płatnik publiczny, a nie populacji ogólnej. Dopiero pogłębiona analiza biorąca pod uwagę konkretne stany chorobowe oraz liczebność poszczególnych grup pacjentów, w których finansowane jest świadczenie ze środków publicznych jest w stanie odpowiedzieć na pytanie dotyczące liczby ośrodków protonoterapii potrzebnych do zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych polskich pacjentów. W chwili obecnej jeden ośrodek nie realizuje w pełni planu świadczeń przyjętego do wyliczenia taryfy.
W związku z powyższym decyzja odnośnie budowy kolejnych centrów radioterapii protonowej musi być poprzedzona dokładną analizą zapotrzebowania na tego typu terapię, biorąc pod uwagę również zakres w jakim możliwe jest finansowanie przedmiotowych świadczeń ze środków publicznych. Istotną kwestią wydaje się także oszacowanie potencjału aktualnie działającego ośrodka – Centrum Cyklotronowe Bronowice – w kontekście populacji docelowej, u której wykonywane są napromieniania. Na ten moment istniejący ośrodek w pełni te potrzeby zaspokaja.

 

Z poważaniem,
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Katarzyna Głowala

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close