Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie kształcenia nauczycieli w zakresie praktyki zawodowej.

Interpelacja w sprawie kształcenia nauczycieli w zakresie praktyki zawodowej.

W dniu 12 stycznia 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej w sprawie kształcenia nauczycieli w zakresie praktyki zawodowej.

 

Szanowna Pani Minister,

 

zawód nauczyciela jest niezwykle trudny, ale przede wszystkim bardzo odpowiedzialny. Nauczyciele bowiem kształtują rozwój psychiczny i społeczny polskich dzieci i młodzieży, niejednokrotnie bardziej wpływając na jego kształt niż dom rodzinny.

Od lat trwają dyskusje na temat kwalifikacji polskich pedagogów. Niewątpliwie mamy wśród nauczycieli wybitnych specjalistów w kwestii nauczanych przedmiotów, bo to właśnie ten element przygotowania zawodowego jest dominujący na studiach kierunkowych.

Niestety na studiach poświęca się bardzo mało uwagi na zdobywanie przez przyszłych nauczycieli umiejętności w zakresie praktycznego przygotowania do pracy.

Brakuje godzin zajęć praktycznych, dzięki którym przyszli nauczyciele mogliby kształcić swoje umiejętności interpersonalne, które pomogłyby im skuteczniej rozmawiać z uczniami i ich rodzicami. Brakuje również zajęć, które nie w teorii, ale w praktyce pozwoliłyby nabyć umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych.

Potrzebne jest również zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli w kontekście specjalnych potrzeb dzieci, które na podstawie opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznych mają mieć dostosowane warunki nauki.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy ministerstwo planuje zmiany w zakresie okresowej weryfikacji predyspozycji nauczycieli w pierwszych latach pracy?
  2. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje zmiany w kształceniu przyszłych nauczycieli, które pogłębiłyby ich umiejętności w zakresie komunikacji oraz rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych?
  3. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje zmiany w kształceniu zawodowym nauczycieli, które zwiększyłyby ich kompetencje w zakresie nauczania i wychowania dzieci i młodzieży z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

W dniu 7 lutego 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercna otrzymała odpowiedź na swoja interpelację w sprawie kształcenia nauczycieli w zakresie praktyki zawodowej.

Szanowna Pani Poseł,

przepisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) wprowadzono zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela. Ścieżka awansu zawodowego nauczyciela powiązana zostanie z oceną pracy i od 1 września 2019 r. długość tej ścieżki uzależniona będzie od jakości pracy nauczyciela.
Wprowadzone w ustawie – Karta Nauczyciela zmiany wydłużają ścieżkę awansu zawodowego łącznie z 10 do 15 lat, w tym m.in. wydłużają okres pierwszego stażu w szkole (na stopień nauczyciela kontraktowego) z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy. Dłuższy czas trwania stażu podejmowanego przez nauczyciela rozpoczynającego pracę, pozwoli na rozpoznanie predyspozycji do wykonywania zawodu i lepszą adaptację w zawodzie.
Ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego, a także co 3 lata pracy w szkole. Oceniany będzie również stopień realizacji obowiązku określonego w art. 6 ustawy – Karta Nauczyciela, w którym zobowiązano nauczycieli do systematycznego doskonalenia się zgodne z potrzebami szkoły.
W związku z pytaniami dotyczącymi zmian w kształceniu przyszłych nauczycieli uprzejmie informuję, że powołany został przez Ministra Edukacji Narodowej – zarządzeniem nr 15 z dnia 24 kwietnia 2017 r. – Zespół do spraw kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Zadaniem Zespołu jest wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji rozwiązań w sprawach dotyczących kształcenia i doskonalenia nauczycieli. W ramach zespołu powołano następujące grupy robocze:
 doskonalenia nauczycieli,
 warunków akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli,
 standardów kształcenia nauczycieli i kwalifikacji nauczycieli,
 warunków prowadzenia przez uczelnie kształcenia nauczycieli i nadzoru nad kształceniem nauczycieli w uczelniach,
 opisu kompetencji nauczyciela.
Grupa ds. standardów kształcenia nauczycieli i kwalifikacji nauczycieli przygotowała rekomendacje do zmian w kształceniu nauczycieli w systemie szkolnictwa wyższego, które zostały przekazane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z pracami nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz opracowuje nowe standardy kształcenia nauczycieli. Zakłada się, że nowe standardy znacząco podniosą jakość przygotowania zawodowego, położą nacisk na kształcenie praktyczne w trakcie studiów oraz pozwolą wyposażyć przyszłych nauczycieli nie tylko w specjalistyczne kompetencje przedmiotowe, kompetencje metodyczne, ale także w równie ważne kompetencje wychowawcze, w tym w szczególności dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi. Przyjęto, że w szerszym niż dotychczas zakresie uwzględnione będą zagadnienia dotyczące przygotowania psychologiczno-pedagogicznego do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Odpowiednio do zakresu kształcenia zaprojektowane zostaną komponenty praktyk pedagogicznych, obejmujących także praktykę opiekuńczo-wychowawczą i praktykę w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Opracowane przez Zespół materiały będą podstawą do przygotowania nowego rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.

 

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close