Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie sytuacji artystów-seniorów.

Interpelacja w sprawie sytuacji artystów-seniorów.

W dniu 25 stycznia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Piotra Glińskiego sprawie sytuacji artystów-seniorów.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

od zawsze artyści borykali się z problemem nieregularnych dochodów. Z oszczędności wielu z nich odprowadzało również najniższe składki na poczet przyszłych emerytur.

Dzisiaj wielu artystów będących w podeszłym wieku, cierpi z powodu trapiących ich chorób, a także z powodu nędzy. Los artystów, którzy przez całe życie twórczo rozwijali polską kulturę nie powinien pozostać nam obojętny.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy ministerstwo planuje utworzenie funduszu, który wspierałby artystów-seniorów?
  2. Jak wygląda sytuacja domów pomocy społecznej dedykowanych artystom?
  3. Czy ministerstwo planuje jakieś działania, które pomogłyby polskim twórcom kultury w podeszłym wieku?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

W dniu 19 lutego 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie sytuacji artystów seniorów, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Ad. 1 i 3
Pragnę poinformować, że MKiDN w ramach porządkowania różnych obszarów działalności kulturalnej planuje długoterminowe działania dotyczące także sygnalizowanego przez Panią Posłankę obszaru. Bowiem rozwiązanie narosłych problemów, by było skuteczne i efektywne, może nastąpić jedynie w ramach zmian systemowych obejmujących szereg kwestii (takich jak np. zabezpieczenia społeczne i sprawy podatkowe).

Podejmując działania długofalowe, MKiDN zainicjowało w roku ubiegłym szeroką, publiczną dyskusję w ramach cyklu Ogólnopolskich Konferencji Kultury, której celem było zdiagnozowanie głównych problemów dotyczących warunków prowadzenia działalności kulturalnej oraz uprawiania różnych dziedzin twórczości artystycznej.
W ramach OKK odbyło się szereg tematycznych środowiskowych debat (m.in. z zakresu teatru, muzyki, sztuk wizualnych, twórczości ludowej i tradycyjnej, dziedzictwa kulturowego), ukierunkowanych na wypracowanie rekomendacji i przygotowanie projektów kompleksowych rozwiązań odpowiadających na najbardziej ważkie potrzeby artystów i organizatorów życia artystycznego w Polsce. Tak gromadzona i ustrukturyzowana wiedza pozwoli na sporządzenie aktualnej mapy problemów różnych przestrzeni polskiej sztuki.
Cykl dziedzinowych sympozjów zostanie uwieńczony konferencją podsumowującą doświadczenia, która jest aktualnie w fazie przygotowań.
MKiDN, monitorując ten proces, gromadzi niezbędną wiedzę, która posłuży przede wszystkim do sformułowania perspektywicznych celów polityki kulturalnej i skonstruowania systemowych narzędzi prawnych, według zgłoszonych w poszczególnych obszarach rekomendacji. Możemy poinformować, że będą one odnosiły się do tak istotnych problemów, jak m.in. status prawny i model funkcjonowania artysty.
Pragniemy dodać, że aktualnie MKiDN ma także możliwość udzielenia jednorazowej pomocy socjalnej twórcom i artystom w szczególnie trudnej sytuacji życiowej zgodnie z art. 87 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.) oraz z §11. ust.1, 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. poz. 1808).
W roku 2017 z tej formy doraźnej pomocy skorzystało 78 osób, a łączna kwota udzielonych zapomóg wyniosła 724.000 zł.

Ponadto MKiDN uczestniczy w opiniowaniu wniosków kierowanych do Prezesa Rady Ministrów o przyznanie świadczenia specjalnego na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dla osób szczególnie zasłużonych dla kultury.

Ad. 2
Aktualnie działają dwie instytucje dedykowane artystom mające status niepublicznych domów opieki społecznej:
– Dom Muzyka Seniora w Kątach – Fundacja ustanowiona przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w Warszawie,
– Dom Artystów Weteranów w Skolimowie będący własnością Związku Artystów Scen Polskich.
Obydwa Domy działają na ogólnych zasadach prawnych obowiązujących dla tego typu placówek. Są one utrzymywane z darowizn, opłat wnoszonych przez pensjonariuszy (częściowych i całościowych) oraz dopłat z funduszy państwowych i samorządowych.
Nadzór nad tego typu placówkami sprawuje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Socjalnej.

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close