Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie  rehabilitacji dzieci i młodzieży

Interpelacja w sprawie rehabilitacji dzieci i młodzieży

W dniu 14 lutego Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie rehabilitacji dzieci i młodzieży.

Szanowny Panie Ministrze!

Wśród rodzących się dzieci jest grupa chorująca na autyzm wczesnodziecięcy. Takie dzieci potrzebują stałej rehabilitacji, która pomaga zapobiec dalszym zaburzeniom rozwojowym i może doprowadzić do mniejszej niepełnosprawności.

W projekcie rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie priorytetów polityki zdrowotnej nie uwzględniono rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, w tym wczesnej rehabilitacji, co może spowodować likwidację ośrodków w których przez specjalistyczne, dedykowane dla nich działania rehabilitantów i terapeutów  mogą uzyskać samodzielność,

W przypadku dzieci kompleksowa rehabilitacji ruchowa, zaburzeń integracji sensorycznej, logopedyczna, neurologopedyczna, psychologiczna i oligofrenopedagogiczna pozwala często dzieciom dotkniętym niepełnosprawnością na samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Pomoc dzieciom, które urodziły się chore jest naszym szczególnym obowiązkiem. Stając w obronie życia poczętego, musimy szczególnie wspomagać matki, które mimo złych rokowań postanowiły chore dziecko urodzić i podjąć trud jego wychowania.

W imieniu swoim i rodziców chorych dzieci, codziennie walczących o ich lepsze jutro, chciałabym prosić o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Dlaczego ministerstwo w swoim projekcie rozporządzenia w sprawie priorytetów polityki zdrowotnej nie uwzględniło rehabilitacji dzieci i młodzieży?
  2. Czy ministerstwo zdrowia planuje wprowadzenie innych rozwiązań, które ułatwią rodzicom dzieci cierpiących na autyzm wczesnodziecięcy lepsze przygotowanie ich do samodzielności?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

24 maja 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie rehabilitacji dzieci i młodzieży.

W projekcie rozporządzenia w sprawie priorytetów zdrowotnych zostały określony priorytety zdrowotne, które wynikają przede wszystkim z aktualnej informacji o sytuacji demograficznej, epidemiologicznej oraz uwarunkowań zdrowotnych populacji Rzeczypospolitej Polski. Przewiduje się, że projektowane regulacje wpłyną pozytywnie na rozwój regionalny, ze względu na polepszenie sytuacji zdrowotnej społeczeństwa, a w konsekwencji poprawę warunków ekonomicznych.

Jednocześnie przedmiotowe regulacje nie mają na celu wskazania kierunku zmian w systemie ochrony zdrowia, a powinny być analizowane pod bardzo konkretnym zastosowaniem wynikającym wprost z przepisu art. 31b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

Zgodnie z powyższym dokonuje się oceny propozycji nowych świadczeń gwarantowanych między innymi mając na uwadze priorytety zdrowotne określone przez Ministra Zdrowia w drodze rozporządzenia. Każde nowe projektowane świadczenie opieki zdrowotnej jest jednocześnie analizowane m. in. pod kątem rozpowszechnienia problemu zdrowotnego, efektywności klinicznej i kosztowności danej procedury, a także jej bezpieczeństwa.

Zatem w przypadku propozycji nowych świadczeń w zakresie procedur medycznych wszystkie aspekty określone w ramach art. 31a ww. ustawy, gdzie priorytety zdrowotne uwzględnia się tylko w ramach jednego z siedmiu kryteriów, będą brane pod uwagę. Ze względu na powyższe nie można zgodzić się z poglądem, że nie uwzględnienie w rozporządzeniu w sprawie priorytetów zdrowotnych jakiegokolwiek zakresu świadczeń opieki zdrowotnej spowoduje: zaprzestanie finansowania już obecnie udzielanych świadczeń, nie podpisywanie kontraktów w przedmiotowym zakresie czy likwidacje ośrodków ich udzielających. Natomiast kwestia taryfikacji świadczeń gwarantowanych jest przeprowadzona na mocy odrębnych przepisów.

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia nie kwestionuje ważności zgłaszanego zagadnienia i istotności tego problemu dla wielu pacjentów. Mając na uwadze powyższe, kwestia dotycząca rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, została uwzględniona w projektowanym rozporządzeniu (w ramach uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych) poprzez włączenie szeroko rozumianej rehabilitacji jako priorytetu zdrowotnego – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 469).

Odnosząc się do drugiej kwestii uprzejmie informuję, że wszelkie możliwości rozszerzenia zakresu świadczeń gwarantowanych w danym zakresie będą analizowane, a zabezpieczenie dodatkowych środków umożliwiających rozszerzanie katalogów świadczeń stało się możliwe dzięki zwiększeniu nakładów na ochronę zdrowia, które ma nastąpić na podstawie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 2434) podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 19 grudnia 2017 r., z datą wejścia w życie od 1 stycznia 2018 r. W ramach nowo wprowadzonego Działu VA pn. „Finansowanie ochrony zdrowia” (art. 131c. ust. 1) na finansowanie ochrony zdrowia przeznacza się corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6% produktu krajowego brutto, z zastrzeżeniem, że wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018–2024 nie może być niższa niż:

 

 

1) 4,67% produktu krajowego brutto w 2018 r.;

2) 4,86% produktu krajowego brutto w 2019 r.;

3) 5,03% produktu krajowego brutto w 2020 r.;

4) 5,22% produktu krajowego brutto w 2021 r.;

5) 5,41% produktu krajowego brutto w 2022 r.;

6) 5,60% produktu krajowego brutto w 2023 r.;

7) 5,80% produktu krajowego brutto w 2024 r.

 

 

Łączę wyrazy szacunku,

           Z upoważnienia

       MINISTRA ZDROWIA

    PODSEKRETARZ STANU

          Zbigniew J. Król

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close