Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie dzieci z zespołem FAS.

Interpelacja w sprawie dzieci z zespołem FAS.

W dniu 1 marca 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wysłała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie dzieci z zespołem FAS.

Szanowny Panie Ministrze,

Co roku w Polsce około 1000 dzieci rodzi się z zespołem FAS (Fetal Alcohol Syndrome).
Alkohol jest powszechnie dostępny, a lekarze ginekolodzy często nie uprzedzają, że nawet okazjonalne picie wina, np. do obiadu przez kobietę w ciąży, również może wywołać Zespół FAS. Jest to o tyle istotne, że nie ma wiarygodnych wyników badań określających, jaka ilość alkoholu wypitego przez przyszłą matkę jest dla płodu szkodliwa.
Dziecko z zespołem FAS rodzi się z charakterystycznymi objawami zewnętrznymi, których przyczyną są opóźnienia rozwojowe. Takie dziecko, w porównaniu do swoich rówieśników, będzie posiadało różnego rodzaju deficyty. Może mieć problem z komunikacją, stabilizacją emocjonalną, kontaktami społecznymi czy usamodzielnieniem się. Często odbiega od normy intelektualnej. Cierpi.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy w ministerstwie zdrowia trwają pracę nad większą skutecznością profilaktyki antyalkoholowej (ale także antynikotynowej) przewidzianej dla kobiet w ciąży?
2. Czy ministerstwo planuje zakwalifikowanie FAS jako rodzaju niepełnosprawności (m.in. obok autyzmu)? Jeżeli nie to dlaczego?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

 

W dniu 7 czerwca 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoja interpelację w sprawie dzieci z zespołem FAS.

Odpowiadając na pytanie pierwsze uprzejmie informuję, że Państwowa Agencja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych (PARPA), będąca wyspecjalizowaną w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych ze spożywaniem napojów alkoholowych jednostką podległą Ministrowi Zdrowia, w ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. 1492), celem popularyzowania wiedzy dotyczącej konsekwencji spożywania napojów alkoholowych w ciąży a tym samym działań profilaktycznych, ogłosiła szereg konkursów na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Wśród zadań konkursowych które zostały zrealizowane i są obecnie w toku znajdują się:

 • Szkolenie studentów kierunków medycznych z zakresu problematyki FASD;
 • Wsparcie pilotażowego programu działania placówki medycznej wyspecjalizowanej w dziedzinie FAS;
 • Opracowanie, wydanie i dystrybucja książki dla nauczycieli z zakresu wspierania dzieci z FASD w środowisku szkolnym;
 • Upowszechnianie działań z zakresu profilaktyki FASD – przygotowanie lekarzy ginekologów, pielęgniarek i położnych do wczesnego rozpoznania picia alkoholu przez kobietę w ciąży i interwencji w przypadku ryzyka ekspozycji płodu na alkohol;
 • Opracowanie i walidacja metody 3D w obrazowaniu dysmorfii twarzy charakterystycznych dla FAS.

Wszystkie powyższe działania mają na celu zwiększenie zakresu wiedzy dotyczącej szkodliwego działania alkoholu na dziecko w życiu płodowym i związanych z tym konsekwencji. Działania adresowane do różnych grup odbiorców mają na celu przeciwdziałanie występowaniu FASD w populacji polskiej, czy też zmniejszenie wielkości tego zjawiska.

Ponadto PARPA prowadzi szereg innych działań mających na celu rozpowszechnianie wiedzy z zakresu Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych i konsekwencji dla zdrowia dziecka jakie powstają w wyniku ekspozycji na alkohol w życiu płodowym.
Do działań tych zaliczyć należy:

 • organizowanie, współorganizowanie: konferencji, szkoleń, wydarzeń dotyczących problematyki FASD;
 • wspieranie gmin i NGO’s materiałami edukacyjnymi;
 • prowadzenie strony internetowej poświęconej tematyce FASD – www.ciazabezalkoholu.pl;
 • udzielanie wsparcia merytorycznego i dzielenia się wiedzą z zakresu problematyki FASD w mediach;
 • prowadzenie badań naukowych i publikowanie artykułów naukowych w Polsce i na świecie;
 • współpracę z gronem medycznym – Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, Polskim Towarzystwem Ginekologów i Położnych – w ramach tematyki FASD.

Z uwagi na fakt, że źródłem działań profilaktycznych powinno być w znaczącym stopniu grono medyczne, jako podmiot stanowiący często autorytet dla kobiet ciężarnych bądź starających się o ciążę, PARPA wspiera wszelkie działania mające na celu pogłębianie kompetencji i zaangażowanie w problematykę FASD powyższej grupy zawodowej.

W odpowiedzi na pytanie drugie uprzejmie informuję, że ważnym podkreślenia jest fakt, że FAS jest najrzadziej występującym spektrum pełnoobjawowych zaburzeń wynikających z ekspozycji płodu na alkohol. Zdecydowanie powszechniejszym i trudniejszym w diagnozie jest Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD), do którego to zalicza się również FAS, występujący w międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10 – kod Q86.0.

Dodać należy, że w czasie ciąży nie ma bezpiecznej dawki alkoholu dlatego też w okresie tym jak i prekoncepcyjnym zaleca się całkowitą abstynencję. Tylko taka postawa jest gwarancją ochrony dziecka przed Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych.

Na uzasadnioną potrzebę zapewnienia dodatkowej opieki i wsparcia dzieci z FASD zwróciła uwagę Pani Poseł Joanna Fabisiak, kierując w 2016 r. interpelację do Pani Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej, w sprawie zapewnienia opieki psychologicznej, terapii oraz wsparcia w toku nauczania dzieci przedszkolnych i uczniów, cierpiących na zaburzenia nie objęte orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: FAS, FASD oraz mutyzmu wybiórczego.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4a ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U nr 250, poz. 1875) osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. Kryteria oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia określone zostały w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. nr 17, poz. 162), gdzie w §2 wskazano stany chorobowe, które uzasadniają konieczność stałej opieki lub pomocy dziecku.

 

 Łączę wyrazy szacunku,

           Z upoważnienia

       MINISTRA ZDROWIA

    PODSEKRETARZ STANU

          Zbigniew J. Król

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close