Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie dostosowania organów administracji publicznej (szczególnie ministerstw) do potrzeb osób niepełnosprawnych

Interpelacja w sprawie dostosowania organów administracji publicznej (szczególnie ministerstw) do potrzeb osób niepełnosprawnych

W dniu 2 maja 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację w sprawie dostosowania organów administracji publicznej (szczególnie ministerstw) do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szanowna Pani Minister,

Zgodnie z zapisami Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i jej:

Art. 32 ust. 2
Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 68 ust. 3
Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.

Art. 69
Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej.

władze publiczne  powinny dbać o  równouprawnienie osób niepełnosprawnych.

Niestety z danych  przedstawionych przez rząd za rok 2016 wynika, że poprzedni rząd zaniedbał te kwestie.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Które z ministerstw mają do dyspozycji usługi języka migowego? Jeżeli nie wszystkie, to w jaki sposób ministerstwo chce wprowadzić tę usługę jako standard?
  2.  Czy wszystkie budynki administracji rządowej dostosowane są dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz w zakresie oznakowania dla osób niewidomych?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

4 czerwca Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoja interpelację  w sprawie udostępnienia dla osób niepełnosprawnych budynków oraz usług świadczonych przez organy administracji publicznej (szczególnie ministerstw).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) organ administracji publicznej jest zobowiązany do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się, w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej,
  • przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych,
  • komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,
  • przesyłanie faksów,
  • strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych;

oraz upowszechniania informacji o ww. usługach w szczególności w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych organu i w miejscach publicznie dostępnych w tym organie.

Ponadto organ administracji publicznej zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN). Osoba, która chce skorzystać z tego świadczenia, jest zobowiązana zgłosić ten fakt do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.

Należy zauważyć, że zgodnie z postanowieniem § 3 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. Nr 50, poz. 475), Rząd Rzeczypospolitej Polskiej corocznie przygotowuje informację o podjętych działaniach w celu urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych. Z przekazywanych przez ministerstwa danych dotyczących działań podjętych i kontynuowanych w latach ubiegłych, w tym w 2017 r., wynika, że wszystkie resorty realizują przepisy ustawy o języku migowym (…) w ww. zakresie. Dodatkowo trzy ministerstwa zapewniają również tłumacza on-line, a w czterech obsługę osób niesłyszących zapewniają pracownicy posługujący się językiem migowym.

Odnośnie dostosowania budynków ministerstw do potrzeb osób niepełnosprawnych informuję, że z przesłanych danych wynika, iż znaczna część ogólnodostępnych budynków w  każdym ministerstwie oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest dostępna dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób niewidomych i  niesłyszących. Otoczenie budynków w przeważającej większości również jest dostępne dla osób niepełnosprawnych (m.in. miejsca parkowania). Prace w tym zakresie – jak wynika z  nadesłanych informacji – będą kontynuowane w latach następnych.

Należy jednakże wziąć pod uwagę fakt, iż część budynków objęta jest ochroną Stołecznego Konserwatora Zabytków, w związku z czym ich dostosowanie może nie być możliwe. Ponadto niektóre budynki użytkowane przez resorty są wynajmowane, zatem ich dostosowanie jest uzależnione od decyzji właścicieli budynków.

Jednocześnie informuję, że Informacje Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 1 sierpnia 1997 r. „Karta Praw Osób Niepełnosprawnych” za poszczególne lata dostępne są na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (www.niepelnosprawni.gov.pl) w zakładce „Niepełnosprawność w liczbach”.

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close