Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie dofinansowań do likwidacji barier architektonicznych

Interpelacja w sprawie dofinansowań do likwidacji barier architektonicznych

Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała w dniu 10 lipca 2018 roku interpelacja do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej w sprawie dofinansowań do likwidacji barier architektonicznych.

 

Szanowna Pani Minister,

Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych. Powszechną sytuacją jest jednak, że składane w tym trybie wnioski, pomimo przesłanek do ich zakwalifikowania do dofinansowania, są odrzucane przez brak środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. Osoby, które nie otrzymują z powyższego powodu dofinansowania, ponownie składają wniosek, często jednak z tym samym skutkiem. Bywa, że procedura ta jest powtarzana rok rocznie przez wiele lat co przekłada się na to, że osoby te nie otrzymują oczekiwanej pomocy. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jak wyglądają procedury przyznawania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych?
  2. Czy ministerstwo posiada dane, jaki jest średni czas oczekiwania na otrzymanie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych od momentu złożenia pierwszego wniosku?
  3. Czy ministerstwo posiada dane o skali przedstawionego przeze mnie zjawiska?
  4. Czy ministerstwo planuje zwiększenie środków przekazywanych gminom na ten cel?

 

 

 

Z poważaniem
Poseł Małgorzata Zwiercan

 

W dniu 10 sierpnia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją  interpelację w sprawie dofinansowań do likwidacji barier architektonicznych.

Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) do zadań powiatu należy m.in. dofinansowanie:

  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Powiat (miasto na prawach powiatu) otrzymuje ogólną wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań wynikających z art. 35a ww. ustawy na podstawie algorytmu.  Następnie, zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji (…), rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na  które przeznacza środki określone w art. 48 ust. 1 pkt 1. Rada powiatu określa zadania, a co za tym idzie wysokość środków na ich realizację. Reasumując – to rada powiatu decyduje, które zadania i w jakim zakresie dofinansować.

Rada powiatu podejmując decyzję o przeznaczeniu środków PFRON na określone zadania powinna uwzględniać zapisy powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, jak i aktualne, zidentyfikowane potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców.

Jednocześnie należy podkreślić, że zadania określone w art. 35a ust. 1 ww. ustawy, w  tym także zadanie w zakresie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, są zadaniami ustawowymi powiatu (miasta na prawach powiatu), które stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) wykonywane są przez powiat w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Wyjaśniam również, że tryb postępowania i zasady dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926). Zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia o środki na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się indywidualne osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli  są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. Nadmieniam, że  w przypadku likwidacji wszystkich rodzajów barier podstawą przyznania dofinansowania jest to, iż realizacja zadania umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z  otoczeniem. Organ realizujący to zadanie sam dokonuje kwalifikacji, oceniając indywidualne potrzeby i możliwości osoby niepełnosprawnej.

W związku z powyższym niezbędne jest ustalenie co stanowi barierę dla danej osoby niepełnosprawnej oraz weryfikacja czy przedsięwzięcie, o które wnioskuje osoba niepełnosprawna, likwiduje tę barierę, a przez to wpływa na jej wydajniejsze, sprawniejsze funkcjonowanie. Dofinansowanie przedsięwzięcia musi być ściśle związane z  indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej, wynikającymi z rodzaju niepełnosprawności, a nie względami ekonomicznymi lub socjalno-bytowymi.

Dodatkowo podkreślam, że przyznanie osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie jest obligatoryjne.

Ponadto informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie posiada informacji w zakresie średniego czasu oczekiwania na otrzymanie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych.

Odnosząc się do kwestii wysokości środków PFRON przekazywanych samorządom powiatowym wyjaśniam, że zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (…) środki Funduszu są przekazywane przez Prezesa Zarządu tego Funduszu samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań, na wyodrębniony rachunek bankowy – według algorytmu. Art. 48 ust. 3 ww. ustawy stanowi, że algorytm, o  którym mowa w ust. 1, powinien uwzględniać w szczególności liczbę mieszkańców, liczbę osób niepełnosprawnych i liczbę uczestników funkcjonujących warsztatów terapii zajęciowej w powiecie oraz kwotę przewidzianą w planie finansowym Funduszu na dany rok na  realizację przez samorządy zadań, kwotę zobowiązań finansowanych ze środków Funduszu z tytułu realizacji umów zawartych do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, dla którego jest obliczana wysokość środków. Ponadto, wpływ na wysokość kwoty środków PFRON przekazywanych samorządowi powiatowemu ma liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i osób niepełnosprawnych poszukujących pracy w powiecie.

Plan finansowy PFRON, określający przeznaczenie środków na poszczególne cele wydatków, ustanawiany jest na podstawie założeń, o których mowa w art. 34 ust. 6 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (…), stanowiących o podziale zadań na zadania obligatoryjne i  priorytetowe, natomiast ich wysokość jest ściśle związana ze źródłem pokrycia tzn. planowanym stanem przychodów (tj. wpłat pracodawców oraz wysokości dotacji budżetowej), jak również musi uwzględniać obowiązujące w danym zakresie przepisy.  Fundusz zobligowany jest w pierwszej kolejności do zabezpieczenia środków finansowych na  obligatoryjne zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej, jakim jest dofinansowanie wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych na podstawie art. 26a ww. ustawy.

W związku z powyższym należy zauważyć, że kwota środków PFRON przynależnych określonemu powiatowi wynika z podziału ogólnej kwoty środków PFRON z zastosowaniem  wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 538, z  późn zm.).

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że nie jest możliwe przekazanie samorządom powiatowym środków finansowych w wysokości wyższej niż uzyskane w  danym roku przychody Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto należy podkreślić, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone innymi ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. wspierania osób niepełnosprawnych. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej określone przepisem art. 35a ustawy o rehabilitacji (…) mieszczą się w obszarze wspierania osób niepełnosprawnych, którego realizacja jest kompetencją powiatu, a nakłada je na powiat akt prawny rangi ustawowej. Dlatego też dofinansowanie ze środków PFRON realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych jest formą częściowego wsparcia, a nie pokrywaniem w całości kosztów realizacji zadań własnych samorządu terytorialnego.

      

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close