Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie zapisów Rozporządzenia MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Interpelacja w sprawie zapisów Rozporządzenia MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

W dniu 25 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej w sprawie zapisów Rozporządzenia MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

 

Szanowna Pani Minister

 

rozporządzenia MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zostało przygotowane i wprowadzone dwadzieścia lat temu, dlatego niektóre jego zapisy wydają się być nieaktualne.

Z informacji, które napływają do mojego biura poselskiego wynika, że Rozporządzenie dotyczy tylko pracowników, tj. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę – zgodnie z art. 2 KP.

W ostatnich dwóch latach dokonano wielu zmian na korzyść pracownika, również w oparciu o tzw. umowy cywilnoprawne. Spora część pracowników zatrudnionych chociażby w call center to pracownicy zatrudniani właśnie w oparciu o umowę cywilnoprawną. Przedmiotowe Rozporządzenie miało za zadanie chronić osoby pracujące przy monitorach ekranowych, dlatego powinno dotyczyć pracowników zatrudnianych z wykorzystaniem różnych umów.

Przepisy ww. rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe nie określają również szczegółowych warunków zapewnienia przez pracodawcę:  okularów korekcyjnych (zapisy nie określają, np. co jaki czas pracodawca powinien refundować zakup okularów korekcyjnych) oraz nie rozstrzygają kwestii czy szkła kontaktowe mogłyby być również refundowane.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy ministerstwo planuje zmianę tego rozporządzenia, polegająca na włączenie do ochrony również pracowników zatrudnionych na umowę o dzieło i umowę zlecenie?
  2. Czy ministerstwo planuje doprecyzowanie szczegółowych warunków zapewnienia przez pracodawcę m.in. okularów ochronnych i szkieł kontaktowych?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

 

20 sierpnia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Uprzejmie informuję, że ww. rozporządzenie stanowi wdrożenie do prawa polskiego postanowień dyrektywy Rady 90/270/EWG w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe.

Należy jednocześnie dodać, że Komisja Europejska planuje przygotowanie aktualizacji m.in. przepisów dotyczących pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (dyrektywa 90/270/EWG), w celu zapewnienia ich większej przejrzystości i spójności oraz ich uproszczenia i zmniejszenia obciążeń administracyjnych, w związku z realizacją wytycznych zawartych w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla wszystkich – nowelizacja przepisów i polityki UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy” – COM (2017) 12 final. Finalizacja prac nad projektem dyrektywy powinna nastąpić pod koniec 2018 r.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia pragnę poinformować, iż przewiduję nowelizację omawianego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe dopiero po dokonaniu zmian przez Komisję Europejską w ww. Dyrektywie 90/270/EWG. Zakres zmian rozporządzenia uwarunkowany jest zakresem nowelizacji dyrektywy

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej informacje oraz wyjaśnienia zostaną uznaneza wyczerpujące i satysfakcjonujące.

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close