Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie dodatków do wynagrodzeń w ZUS i PFRON

Interpelacja w sprawie dodatków do wynagrodzeń w ZUS i PFRON

27  sierpnia 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej  w sprawie dodatków do wynagrodzeń w ZUS i PFRON.

 

Szanowna Pani Minister,

 

kwestia wynagrodzeń a także różnych dodatków dla pracowników sfery budżetowej (urzędy państwowe, samorządy, sądy, prokuratura, oświata) uregulowana jest przez szereg ustaw szczegółowych, natomiast wynagrodzenia pracowników ZUS i PFRON, którzy nie są ani urzędnikami państwowymi ani pracownikami służby cywilnej, reguluje w zasadzie tylko kodeks pracy i wola pracodawcy.

Jako, że konstytucyjna zasada równości dotyczy wszystkich, wydaje się, że również pracownicy funduszy celowych winni otrzymywać takie same dodatki do wynagrodzeń jak pozostali urzędnicy.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy pracownicy ZUS i PFRON otrzymują dodatek za wieloletnią pracę, czyli tzw. dodatek stażowy? Jeżeli nie, czy jest możliwość wprowadzenia go jako stałego dodatku do wynagrodzenia zasadniczego?
  2. Czy pracownicy ZUS i PFRON otrzymują dodatkowe wynagrodzenie roczne,  czyli tzw. trzynastkę? Jeżeli nie, czy jest możliwość wprowadzenia tego wynagrodzenia?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

W dniu 10 października 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w odpowiedzi na interpelację  w sprawie dodatków do wynagrodzeń w ZUS i PFRON. 

Ad 1.

Dodatki za wieloletnią pracę, zwane dodatkami stażowymi, przysługiwały pracownikom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie przepisów obowiązujących
w Zakładzie przed wprowadzeniem w życie z dniem 15 lutego 2000 r. Regulaminu wynagradzania pracowników ZUS, który nie przewidywał już dla pracowników Zakładu takiego składnika wynagrodzenia. Dodatki stażowe, które pracownicy otrzymywali przed wejściem w życie w/w Regulaminu wynagradzania zostały włączone do wynagrodzenia zasadniczego pracowników. Od 2007 roku w ZUS obowiązuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUZP), który nie przewiduje takiego składnika wynagrodzenia jak dodatek stażowy. Zgodnie z ZUZP, wysokość przysługującego pracownikom wynagrodzenia jest uzależniona od zajmowanego stanowiska, posiadanych kwalifikacji zawodowych, jakości wykonywanej pracy oraz stażu pracy mającego znaczenie dla danego stanowiska. W ocenie pracodawcy, nie jest zasadne wprowadzanie do obowiązującego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych systemu wynagradzania dodatkowego składnika wynagrodzenia, którego wysokość jest uzależniona jedynie od stażu pracy.

Pracownicy PFRON nie otrzymują dodatku za wieloletnią pracę, czyli tzw. dodatku stażowego. Wewnętrzne regulacje płacowe PFRON nie przewidują możliwości wypłaty takiego dodatku, natomiast przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stoją na przeszkodzie we wprowadzeniu takiego dodatku w PFRON.

Ad 2.

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2217, z późn. zm.)
nie obejmuje zakresem podmiotowym jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną (np. ZUS i PFRON). Zgodnie z art. 1 ust. 1 „ustawa określa zasady nabywania prawa oraz ustalania wysokości i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej”.

Zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy pracownicy ZUS, którzy przepracowali w Zakładzie minimum sześć miesięcy w danym roku kalendarzowym, mają prawo do nagrody z zakładowego funduszu nagród, zwanej „trzynastką”, na zasadach określonych w ZUZP.

Pracownicy PFRON nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czyli tzw. trzynastki. Wewnętrzne regulacje płacowe PFRON nie przewidują możliwości wypłaty takiego dodatkowego wynagrodzenia, natomiast przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stoją na przeszkodzie we wprowadzeniu takiego dodatkowego wynagrodzenia
w PFRON.

 

 

Z poważaniem,

MINISTER            

           Elżbieta Rafalska

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close