Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług.

Interpelacja w sprawie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług.

W dniu 17 października 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  w sprawie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług.

Szanowna Pani Minister,

Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 43 ust. 1 pkt 23 zwalnia placówki świadczące usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania. To bardzo ważny zapis, ale niestety nie obejmuje on zwolnienia z podatku organizatorów usług opiekuńczych (m.in. w formie świetlicy) poza miejscem zamieszkania beneficjentów.
Polskie społeczeństwo się starzeje i będzie potrzeba wiele nowych instytucji, które będą świadczyły usługi opiekuńcze także poza miejscem zamieszkania. Obciążenie tych usług podatkiem VAT w wysokości 23% podnosi koszty opieki m.in. nad seniorami ponoszone przez rodziny osób objętych pomocą.
Trzeba podkreślić, że forma wsparcia świadczona poza domem umożliwia lepszą aktywizację osób z demencją czy podobnymi chorobami degeneracyjnymi. Pozwala również na kontakt ze środowiskiem i bliska jest idei integracji oraz tolerancji.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy ministerstwo planuje zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług uwzględniające zwolnienie z podatku VAT placówek, które świadczą usługi opiekuńcze poza miejscem zamieszkania? Jeżeli tak to kiedy? Jeżeli nie to dlaczego?

Z poważaniem
Poseł Małgorzat Zwiercan

 

 

W dniu 7 listopada 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację  w sprawie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w zakresie rozszerzenia
zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 23 tej ustawy również na placówki świadczące usługi opiekuńcze poza miejscem zamieszkania.
Na wstępie należy wskazać, że przepisy dotyczące podatku od wartości dodanej w całości objęte są zakresem prawa Unii Europejskiej, a Polska jako członek Unii Europejskiej zobowiązana jest
do przestrzegania acquis communautaire. W odniesieniu do podatku od towarów i usług oznacza to przestrzeganie postanowień przede wszystkim dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego podatku od wartości dodanej. Objęcie prawa krajowego w zakresie opodatkowania podatkiem od wartości dodanej obowiązkiem harmonizacji z prawem unijnym powoduje, iż państwa członkowskie nie posiadają swobody kreowania własnych rozwiązań w tym przedmiocie (również w zakresie zwolnień od podatku), lecz muszą ściśle uwzględniać zakres regulacji unijnych. W konsekwencji polskie przepisy dotyczące podatku od towarów i usług muszą być zgodne z unijnymi przepisami prawa dotyczącymi podatków obrotowych.
Zgodnie z dyrektywą 2006/112/WE dostawa towarów i świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT są, co do zasady, opodatkowane według stawki podstawowej.
Kwestia zwolnień od podatku VAT (w tym lista towarów i usług objętych zwolnieniem oraz warunki zastosowania zwolnienia) uregulowana została w tytule IX dyrektywy 2006/112/WE
(art. 131-166). Stosownie do art. 132 ust. 1 lit. g) dyrektywy 2006/112/WE państwa członkowskie zwalniają świadczenie usług i dostawę towarów ściśle związanych z opieką i pomocą społeczną, wraz z usługami świadczonymi przez domy spokojnej starości,  dokonywane przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane za podmioty o charakterze społecznym przez dane państwo członkowskie. Zgodnie natomiast z art. 134 dyrektywy 2006/112/WE dostawa towarów ani świadczenie usług nie korzystają ze zwolnienia przewidzianego m. in. w art. 132 ust. 1 lit. g) w następujących przypadkach:
a) gdy nie są one niezbędne do dokonywania transakcji podlegających zwolnieniu;
b) gdy ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu dla danego podmiotu poprzez dokonywanie transakcji będących w bezpośredniej konkurencji z działalnością przedsiębiorstw komercyjnych podlegających VAT. 1 Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.

Powyższe przepisy zostały zaimplementowane do krajowego systemu podatku VAT. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług2 – dalej:
ustawa o VAT – zwalnia się od podatku usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania
przez podmioty inne niż wymienione w pkt 22, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, z zastrzeżeniem spełnienia warunków, o których mowa w ust. 17 i 17a tego artykułu.
Jak słusznie zauważyła Pani Posłanka, zwolnienie określone w tym przepisie obejmuje wyłącznie usługi świadczone w miejscu zamieszkania osób, będących beneficjentami wykonywanych usług opieki. Jednakże zauważyć należy również, iż ww. przepis, poprzez odniesienie się do art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT, stanowi niejako uzupełnienie zwolnienia określonego w tym przepisie, zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta tej pomocy, wykonywane przez:
a) regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej,
b) wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę:
 domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające zezwolenie wojewody,
 placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,
c) placówki specjalistycznego poradnictwa,
d) inne niż wymienione w lit. a-c placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę,
e) specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
Biorąc zatem pod uwagę szeroki zakres zwolnień określonych w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT uznać należy, że usługi opiekuńcze (w tym również świadczone poza miejscem zamieszkania beneficjentów tych usług) zasadniczo są objęte zwolnieniem od podatku VAT na zasadach określonych w ustawie.
W związku z powyższym nie jest planowane podejmowanie dodatkowych prac legislacyjnych w tym zakresie.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Finansów
Podsekretarz Stanu
Filip Świtała

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close