Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Interpelacja w sprawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

W dniu 5 listopada Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Szanowna Pani Minister, 

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy. Ze swojego założenia powinna zatem stać na straży praw pracowników. Niestety – w moim przekonaniu – tej instytucji brakuje odpowiednich kompetencji ustawowych, by skutecznie chronić pracowników w przypadku łamania ich praw przez pracodawców.

            Zgodnie z ustawą  PIP  może wydawać płatnicze decyzje administracyjne wyłącznie    w stosunku do pracodawców zatrudniających pracowników na umowę o pracę. Tylko w tym wypadku wydawane są nakazy egzekucyjne z rygorem natychmiastowej wykonalności.   Ten zapis nie chroni skutecznie osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Konsekwencją tego jest, że PIP w przypadku nie przestrzegania praw zleceniobiorców przez pracodawców wydaje we wnioskach wystąpień jedynie zalecenia.  Pracodawca ma obowiązek, by je zrealizować,       ale nie ma żadnych mechanizmów prawnych, żeby to wyegzekwować. Nie stanowi  to    bowiem wykroczenia. Taki zapis jest krzywdzący dla wszystkich Polaków zatrudnionych  na umowę zlecenie.

Paradoksalnym zapisem w ustawie jest również prawo wydawania zaleceń przez PIP jedynie do kwoty uwzględniającej minimalną stawkę godzinową. Nieuzasadnione jest, by nie

było w ustawie mechanizmów, które pozwalają na wydawanie zaleceń dotyczące całości wynagrodzenia z umowy zlecenie.

W ustawie brakuje także zapisu, dotyczącego informowania przez PIP wszystkich   pokrzywdzonych w danej sprawie  o możliwości dochodzenia swoich roszczeń. W zgodzie  z obecnymi zapisami PIP ma taki obowiązek jedynie w stosunku do osoby/ osób zgłaszających skargę nawet jeśli ujawnia innych pokrzywdzonych podczas kontroli.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytanie:

  1. Czy ministerstwu znane są podnoszone kwestie?
  2. Czy ministerstwo  prowadzi rozmowy z Radą Ochrony Pracy, by dokonać takich zmian w ustawie, które lepiej zabezpieczyłyby interesy pracowników?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

W dniu 26 listopada Poseł Małgorzata Zwiercna otrzymała odpowiedź na swoją interpelacje w  sprawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy,  uprzejmie informuję, że kwestie opisane w interpelacji Pani Poseł dotyczące uprawnień i obowiązków Państwowej Inspekcji Pracy nie były dotychczas zgłaszane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Niezależnie od powyższego, należy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623, z późn. zm.) Inspekcja podlega Sejmowi RP, a nadzór nad nią, w zakresie ustalonym ustawą, sprawuje Rada Ochrony Pracy.

W związku z powyższym, uwzględniając kompetencje nadzorcze Rady Ochrony Pracy, wobec Państwowej Inspekcji Pracy, wydaje się zasadnym, aby wątpliwości związane z katalogiem zadań Inspekcji i jej uprawnień, w tym również zastrzeżenia opisane w interpelacji Pani Poseł, były kierowane do Rady Ochrony Pracy.

Mam nadzieję, że przedstawione wyżej informacje oraz wyjaśnienia zostaną uznane za satysfakcjonujące i wyczerpujące.

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close