Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Interpelacja w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

W dniu 28 grudnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Pani Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

 

Szanowna Pani Minister,

 

Zgodnie z art. 3. 1. Ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniach pieniężnych przysługujących osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich świadczenie przysługujące w wysokości ustalonej w wyniku podwyższenia wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent od 1 czerwca 2001 r., z uwzględnieniem waloryzacji przypadających w okresie od 1 czerwca 2002 r. do 31 maja 2005 r., za każdy pełny miesiąc trwania pracy, o której mowa w art. 2, nie więcej jednak łącznie niż za 20 miesięcy, od 1 czerwca 2005 r. wynosi 7,23 zł. za 1 miesiąc.

Ustanowione świadczenie powinno być godną rekompensatą  za poniesione krzywdy, jednak obowiązująca w ustawie kwota, w przeliczeniu na jeden dzień, jest niepokojąco niska.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytanie:

1.      Czy ministerstwo planuje prace nad nowelizacją ustawy, które uwzględniałyby zwiększenie kwoty świadczenia przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

21 stycznia 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelacje  w sprawie „nowelizacji ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich”.

Kwestię uprawnień przysługujących osobom wykonującym w trakcie wojny i w okresie powojennym pracę przymusową uregulowano przepisami ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1001). Uregulowaniami przyjętymi w tej ustawie objęte zostały osoby podlegające określonym represjom, m.in. w postaci deportacji (wywiezienia) do pracy przymusowej na okres co najmniej 6 miesięcy w granicach terytorium państwa polskiego sprzed dnia 1 września 1939 r. lub z tego terytorium na terytorium III Rzeszy i terenów przez nią okupowanych w okresie wojny w latach 1939-1945 bądź na terytorium Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i terenów przez niego okupowanych w okresie od dnia 17 września 1939 r. do dnia 5 lutego 1946 r. oraz po tym okresie do końca 1948 r. z terytorium państwa polskiego w jego obecnych granicach.

Na gruncie wskazanej ustawy osobom, które w okresie podlegania określonym represjom były obywatelami polskimi i są nimi obecnie, przysługuje świadczenie pieniężne. Świadczenie przysługuje za każdy pełny miesiąc trwania pracy przymusowej, nie więcej jednak łącznie niż za 20 miesięcy. Wysokość kwoty wypłacanej co miesiąc osobom uprawnionym jest zatem uzależniona od czasu trwania pracy przymusowej. Kwota świadczenia pieniężnego ulega corocznemu podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, od miesiąca w którym przeprowadzana jest waloryzacja. Od dnia 1 marca 2018 r. kwota świadczenia pieniężnego wynosi od 10,82 zł do 215,84 zł.

Pragnę również poinformować, że na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1552) został poszerzony katalog uprawnień przysługujących dotychczas osobom deportowanym do pracy przymusowej. Osobom tym przyznano prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz prawo do uzyskania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania. Ustawa przyznała ponadto tym osobom prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z określonych uprawnień jest legitymacja osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich wydawana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ustawa stanowi również, że samorząd terytorialny może udzielać pomocy osobom deportowanym do pracy przymusowej lub osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w dniu 26 czerwca 2018 r. Rada Ministrów skierowała do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2671). Projekt ten przewiduje nowelizację przepisów szeroko pojętego prawa kombatanckiego i zawiera regulacje dotyczące uprawnień przysługujących kombatantom oraz osobom, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego, inwalidom wojennym i wojskowym, żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych. Zawarte w projekcie ustawy propozycje obejmują również zmiany w przepisach regulujących uprawnienia osób deportowanych do pracy przymusowej i osadzonych w obozach pracy przez władze III Rzeszy i ZSRR.

Wskazany projekt ustawy nie przewiduje zwiększenia kwoty świadczenia pieniężnego, zakłada natomiast przyznanie osobom deportowanym do pracy przymusowej prawa do pomocy pieniężnej, udzielanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na zasadach analogicznych, jakie obowiązują obecnie kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane. Projekt zakłada, że pomoc pieniężna będzie mogła być przyznana osobom uprawnionym do świadczenia pieniężnego, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej lub w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych. Pomoc pieniężna będzie mogła być przyznana także na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa oraz opłacanie pomocy pielęgnacyjnej, jak również na zakup sprzętu rehabilitacyjnego ułatwiającego życie osobie całkowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej egzystencji. Projekt przewiduje, że prawo do uzyskania pomocy pieniężnej będzie uzależnione od wysokości dochodu osoby uprawnionej. Pomoc będzie przyznawana w formie pomocy jednorazowej lub pomocy okresowej. Projekt zakłada przy tym, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie mógł przyznać pomoc pieniężną na innych warunkach, niż wynikające z ustawy. Ponadto projektowane zmiany przewidują umożliwienie dokonywania transferu świadczenia pieniężnego na zagraniczne rachunki bankowe osób uprawnionych, które mieszkają obecnie poza granicami Polski.

Obecnie w Parlamencie trwają prace nad wskazanym projektem ustawy. W dniu 15 stycznia 2019 r. na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP odbyło się pierwsze czytanie przedmiotowego projektu ustawy. Komisja podjęła decyzję o skierowaniu projektu do podkomisji stałej do spraw polityki społecznej.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, uprzejmie informuję, że o dalszych pracach nad wskazanym projektem ustawy oraz o ostatecznym kształcie projektowanych rozwiązań zadecyduje przebieg dyskusji parlamentarnych w Sejmie i Senacie RP, w trakcie których szczegółowo rozważane będę zawarte w projekcie ustawy propozycje.

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close