Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie dopuszczalnych norm hałasu i ekranów akustycznych

Interpelacja w sprawie dopuszczalnych norm hałasu i ekranów akustycznych

W dniu 23 stycznia 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan przygotowała interpelację do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie dopuszczalnych norm hałasu i ekranów akustycznych.

Szanowny Panie Ministrze,

w Polsce obowiązują bardzo restrykcyjne limity hałasu. Z tego powodu  postawiono dużą liczbę ekranów akustycznych, szczególnie wzdłuż naszych autostrad. Często znajdują się one jednak w miejscach niezabudowanych, a zatem nie spełniają swojej podstawowej roli. Tymczasem wielu Polaków narzeka na klaustrofobiczne lęki związane z drogami szybkiego ruchu, które niczym tunelem obudowane są ekranami akustycznymi.

 

W związku z powyższym, proszę o następujące odpowiedzi:
1. Czy w związku z bardzo dużą ilością ekranów akustycznych ministerstwo planuje podniesienie dopuszczalnych limitów hałasu?

  1. Czy ministerstwo prowadzi badania uzasadniające tak restrykcyjne limity hałasu w Polsce?
    3. Czy ministerstwo jest świadome tak dużej ilości postawionych wzdłuż polskich dróg ekranów akustycznych?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

 

 

W dniu 28 lutego Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację  w sprawie ekranów akustycznych.

Kwestie dotyczące hałasu zostały uregulowane w przepisach ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) oraz wydanych na jej podstawie przepisach
wykonawczych, które pozostają we właściwości Ministra Środowiska. Ustawa w dziale V, zatytułowanym „ochrona przed hałasem”, ustanawia warunki, standardy oraz przedsięwzięcia, służące ochronie przed hałasem. Aktualnie obowiązujące przepisy wskazują, że ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, albo poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej poziomu dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, albo poprzez zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.
Zgodnie z art. 175 ww. ustawy zarządzający drogą, jest obowiązany do okresowych pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów.
W przypadkach przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu – właściwi zarządcy dróg są zobowiązani do opracowania programów ochrony przed hałasem jak również do stosowania urządzeń
ochrony przed hałasem.
Ponadto w myśl art. 362 przedmiotowej ustawy jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, organ ochrony środowiska może w drodze decyzji nałożyć obowiązek:
1) ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia,
2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

Ekrany akustyczne przy drogach publicznych wykonywane są zgodnie z uzyskaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz decyzją
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wydawana przez organy właściwe w sprawach środowiskowych, w przypadku dróg krajowych
najczęściej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zwykle na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje
wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych. Ewentualna weryfikacja zabezpieczeń przewidzianych w ww. decyzjach
następuje w ramach analizy porealizacyjnej. Treść analizy porealizacyjnej powinna być zgodna z wymogami określonymi w art. 83 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081). Ocena przedmiotowej analizy należy
również do organu ochrony środowiska wskazanego w decyzji środowiskowej.

W związku z powyższym nie ma podstaw prawnych do podjęcia działań związanych z demontażem, montażem dodatkowych ekranów akustycznych bądź innymi działaniami związanymi
z zabezpieczeniami akustycznymi bez stosownych decyzji administracyjnych. Minister Infrastruktury nie może wykraczać poza zakres własnych kompetencji, a jak wynika z powyższego zakres
odpowiedzialności za zabezpieczenia akustyczne rozciąga się na wiele organów administracji.
Trzeba też wyjaśnić, że Minister Infrastruktury nadzorujący Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, nie jest stroną prowadzonych postępowań administracyjnych oraz nie posiada uprawnień do kwestionowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które wskazują ilość, lokalizację i parametry zabezpieczeń przeciwhałasowych przy drogach. Przyznane Ministrowi Infrastruktury uprawnienia nadzorcze i kontrolne wobec GDDKiA nie przewidują też możliwości ingerowania w konkretne rozwiązania techniczne dotyczące inwestycji drogowej, w szczególności jeżeli wynikają one z prawomocnych decyzji administracyjnych.

 

Z poważaniem,
Dokument podpisany elektronicznie przez:
Z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Marek Chodkiewicz

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close