Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Interpelacja w sprawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

W dniu 25 stycznia 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Pana Marka Gróbarczyka Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Ustawa o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków reguluje zasady dostarczania wody do naszych domów i mieszkań.

Jednoznaczne zapisy w art. 6 pkt. 1-6 tej ustawy obligują zakłady wodociągów w różnych miejscowościach do ich respektowania, jednak bardzo utrudniają codzienne życie niektórym polskim obywatelom.

Do mojego biura poselskiego zgłosił się Pan, którego sytuacja nie jest odosobniona. Pan mieszka w budynku wielorodzinnym, w którym jest  kilka wydzielonych mieszkań własnościowych. Wcześniej budynek ten miał jednego właściciela, dlatego też mimo podliczników  na wodę w każdym mieszkaniu, w jednym z nich jest licznik główny. Do tej pory mieszkańcy „zrzucali się” na wodę i dawali pieniądze właścicielowi mieszkania z licznikiem głównym. Niestety ta osoba zmarła, a jej spadkobiercy nie zamieszkują tej nieruchomości. Problem zapłaty za wodę zaczął być dla pozostałych lokatorów uciążliwy.

Miejski zakład wodociągowy – zgodnie z obowiązującym prawem – nie uznaje stanów podliczników. Z kolei mieszkańcy nie chcą zatrudnić zarządcy, bo widzą w tym niesprawiedliwe dla siebie koszty. Zatrudnienie zarządcy za 1000 zł rocznie w przeliczeniu na jedno mieszkanie, który tylko pobierałby opłaty za wodę (wynoszące dla jednego mieszkania około 400 zł rocznie) są dla nich zbyt wysokie.

Przyłączenie liczników – zgodnie z ustawą  – dla każdego mieszkańca wygeneruje jeszcze większe koszty około 30 tysięcy  złotych oraz wymaga szeregu zgód od sąsiadów i miasta na rozpoczęcie budowy.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy ministerstwo planuje nowelizację ustawy o zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków? Jeżeli tak to kiedy i w jakim zakresie?
  2. Czy ministerstwo widzi możliwość rozwiązania opisanej sytuacji bez konieczności ponoszenia przez mieszkańców, którzy chcą uczciwie i prosto płacić za wodę,  niepotrzebnych, dodatkowych kosztów?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

 

 

W dniu 27 lutego 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na interpelację w sprawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Na wstępie pragnę podziękować za zainteresowanie problematyką zbiorowego zaopatrzenia w wodę i przekazanie stosownych uwag do resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Przechodząc do meritum interpelacji uprzejmie informuję, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej planuje nowelizację ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, ze zm.) (dalej: „ustawa zzwoś”). Należy podkreślić, że Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jako organ konstytucyjny z dniem 9 stycznia 2018 r. przejął obowiązki związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków, a tym samym podjął się identyfikacji i rozwiązania pojawiających się problemów w funkcjonowaniu tego systemu w kraju.

Ustawa zzwoś funkcjonuje w systemie prawnym od blisko 20 lat i wymaga przeprowadzenia zmian ze względu na konieczność dostosowania do zmieniających się stosunków społeczno – ekonomicznych, a także dokonującego się postępu technicznego i naukowego. W chwili obecnej prowadzone są w resorcie prace analityczne mające na celu zidentyfikowanie elementów systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które sprawiają problemy w funkcjonowaniu.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Zarządzeniem nr 30 z dnia 5 września 2018 r. powołał Zespół doradczy do spraw zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, który zajmuje się kompleksową analizą zagadnień związanych z tym obszarem. W pracach zespołu biorą również udział eksperci oraz przedstawiciele podmiotów zainteresowani wymienioną tematyką. Powołanie Zespołu rozpoczęło prace analityczne związane ze zmianą ustawy zzwoś, w ramach których przeprowadzony zostanie kompleksowy przegląd zagadnień zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ponadto w chwili obecnej Ministerstwo zwraca się z obszerną ankietą do wszystkich gmin na teranie kraju w celu zebrania informacji na temat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, aby umożliwić przekazanie sygnałów na temat koniecznych zmian w ustawie o zzwoś również szczeblowi administracji bezpośrednio odpowiedzialnemu za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Należy mieć na uwadze, że w niedługim czasie może zostać zakończony proces zmiany dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co niewątpliwie wiązać się będzie
z koniecznością wdrożenia jej do polskiego systemu prawnego.

Przygotowanie nowego aktu prawnego, obejmującego tak szeroki zakres tematyczny, wymagało będzie przeprowadzenia czasochłonnych prac legislacyjnych i poprzedzających je prac analitycznych związanych z przygotowaniem oceny skutków tej nowej regulacji m.in. na: sektor finansów publicznych, przedsiębiorców, obywateli czy środowisko naturalne. Wymaga to odpowiedniego czasu i dużej ilości informacji.

Odnosząc się do kolejnego pytania uprzejmie informuję, że zarówno ustawa zzwoś, jak i inne przepisy prawa nie nakładają obowiązku montażu dodatkowych wodomierzy dla celów rozliczania wody bezpowrotnie zużytej. Art. 27 ust. 6 ww. ustawy jedynie dopuszcza możliwość ujmowania w rozliczaniu ilości odprowadzonych ścieków ilości bezpowrotnie zużytej wody na podstawie zużycia ustalanego według wskazań dodatkowego wodomierza, tym samym czyniąc tę kwestię rozwiązaniem jedynie fakultatywnym.

Należy przy tym pamiętać, że na mocy art. 6 ust. 1 przedmiotowego aktu, szczegółowe warunki prowadzonych rozliczeń określane są w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Podstawą do kalkulacji kosztu zużycia wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne dla wspólnoty (spółdzielni mieszkaniowej) są wskazania wodomierzy głównych zamontowanych na przyłączach wodociągowych.

Na zakończenie pragnę poinformować, że kwestia sposobu prowadzenia rozliczeń ilości wody pomiędzy dalszych korzystających, czyli właścicieli poszczególnych lokali, leży w gestii ogółu współwłaścicieli, dotyczy to również opomiarowania poszczególnych lokali. Decyzje w tym zakresie powinny być podjęte w ramach wewnętrznych ustaleń członków danej wspólnoty mieszkaniowej.

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close