Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja dotycząca zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r., a także Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r.  o nawozach i nawożeniu

Interpelacja dotycząca zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r., a także Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r.  o nawozach i nawożeniu

W dniu 18 lutego 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Aranowskiego dotycząca zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania, a także Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r.   o nawozach i nawożeniu

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Gnojowica, którą stanowią m.in. resztki pasz, odchody, środki dezynfekcji, przechowywana jest w szambie od kilku miesięcy do pół roku. W tym czasie zachodzą procesy gnilne oraz wydzielają się gazy – cuchnące związki trujące, które w dużym stężeniu stanowią zagrożenie dla zdrowia a nawet życia człowieka.

W ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu w rozdziale 3 art.17. punkt  2 czytamy, że „Nawozy stosuje się w sposób, który nie zagraża zdrowiu ludzi lub zwierząt  lub środowisku”. W rzeczywistości bywa jednak inaczej. Nie wszyscy przestrzegają zapisów ustawy, ani nawet zaleceń Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej nakazującego stosowanie nawozów zgodnie  z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.

Do mojego biura poselskiego zgłaszają się rolnicy, dla których jednoznaczne uregulowanie tej materii, czyli wprowadzenie tzw. ustawy odorowej i zmian w istniejących uregulowaniach prawnych, jest kluczowe do poprawienia codziennego komfortu życia.

W związku z powyższym proszę o informacje:

  1. Czy ministerstwo planuje zmiany w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania oraz w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu uwzględniające zwiększenie i doprecyzowanie zapisów dotyczących odległości stosowania ciekłych nawozów naturalnych od  budynków mieszkalnych?
  2. Czy ministerstwo planuje zmiany w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania oraz w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu uwzględniające zwiększenie i doprecyzowanie zapisów dotyczących czasu w którym można stosować ciekłe nawozy naturalne?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

W dniu 25 marca 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
20 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania, a także ustawy o nawozach i nawożeniu.
Czy ministerstwo planuje zmiany w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń
z zakresu ich stosowania oraz w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu uwzględniające zwiększenie i doprecyzowanie zapisów dotyczących odległości stosowania
ciekłych nawozów naturalnych od budynków mieszkalnych?
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania r. (Dz.U. Nr 80, poz. 479), czy też ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1259 z późn. zm.) nie regulują spraw dotyczących odległości stosowania nawozów naturalnych od
zabudowań. Kwestie te powinny być uregulowane przepisami dotyczącymi uciążliwości zapachowych, które znajdują się w kompetencji resortu środowiska.
Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez przedstawicieli resortu środowiska podczas posiedzeniaKomisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, które odbyło się w dniu
6 grudnia 2018 r., w Ministerstwie Środowiska podejmowane są próby przygotowania projektu ustawy, który w pierwszym etapie szczególnie ograniczałby możliwość lokalizowania inwestycji
powodujących oddziaływanie w postaci uciążliwości zapachowej w zależności od zabudowań ludzkich.
Czy ministerstwo planuje zmiany w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń
z zakresu ich stosowania oraz w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu uwzględniające zwiększenie i doprecyzowanie zapisów dotyczących czasu w którym można
stosować ciekłe nawozy naturalne?
Terminy stosowania nawozów, w tym naturalnych płynnych zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań
mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2018 r. poz.1339) (dalej program azotanowy).
Zgodnie z rozdziałem 1.3 programu azotanowego, nawozy naturalne płynne mogą być stosowane w terminie od 1 marca do 15 lub 25 października (w zależności od gminy na terenie której znajdują się dane grunty) na gruntach ornych oraz do 31 października w przypadku upraw trwałych upraw wieloletnich oraz trwałych użytków zielonych. Stosowanie nawozów poza wskazanymi terminami jest zakazane, z wyjątkiem sytuacji o których mowa w ust. 2 i 3 podrozdziału 1.3.
Jednym z wyjątków, o którym mowa w ust. 2 rozdziału 1.3. programu azotanowego, jest sytuacja, gdy podmioty zakładają uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach. Wówczas dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw nie może przekroczyć dawki 30 kg N/ha.
Przepis ust. 3 rozdziału 1.3. programu azotanowego umożliwia zastosowanie nawozów w terminach innych niż ww. w sytuacji, gdy z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności
nadmierne uwilgotnienie gleby, podmioty nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia. Dla tych podmiotów termin graniczny stosowania nawozów to dzień 30 listopada.

Z poważaniem,
Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close