Interpelacja w sprawie pracowników socjalnych

Interpelacja w sprawie pracowników socjalnych

W dniu 28 lutego Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie pracowników socjalnych.

 

 

Szanowna Pani Minister,

 

Obecny status prawny pracownika socjalnego, jego uprawnienia i obowiązki, a także warunki pracy i płacy nie odpowiadają roli społecznej,  jaką zawód ten odgrywa oraz wyzwaniom, jakie stawiają przed pracownikami socjalnymi szybko postępujące zmiany społeczno-ekonomiczne.

W ustawie  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  brakuje precyzyjnych regulacji stwarzających odpowiednie warunki do skutecznego i bezpiecznego wykonywania tego zawodu. Ustawa nie uwzględnia profesjonalizacji pracy pracowników socjalnych oraz poszerzającego się zakresu i liczby ich zadań.

W zakresie zadań pomocy społecznej pozostaje pomoc osobom i rodzinom z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej i wiele innych.

Pomoc społeczna obejmuje duży zakres zadań, który stale się powiększa. Polityka Państwa zmierzająca do pomocy osobom i rodzinom dotkniętym ww. problemami                                 i nieszczęściami opiera się w pierwszej kolejności na profesjonalizmie i zaangażowaniu osób wykonujących zawód pracownika socjalnego – stąd zapewnienie odpowiednich warunków wykonywania tego zawodu, w tym związanych z ich bezpieczeństwem, jest sprawą priorytetową.

Pracownicy socjalni postulują o zmianę statusu pracownika socjalnego, m.in. uznanie tego zawodu za zawód szczególnego ryzyka oraz o nadanie im statusu funkcjonariusza publicznego, a także o szereg zmian w zakresie warunków pracy i szkoleń, bezpieczeństwa  i higieny pracy, wynagrodzeń oraz uprawnień analogicznych, jakie przysługują pracownikom ochrony zdrowia.

 

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

 

  1. Czy ministerstwo planuje zmiany w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  w powyższym zakresie dotyczącym pracowników socjalnych albo wydanie rozporządzeń, które wprowadzą takie zmiany?
  2. Czy ministerstwo rozważa powołanie rzecznika praw socjalnych?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close